SFS 2004:242 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar / SFS 2004:242 Lag om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar
040242.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1991:615) om omregistrering
av vissa bostadsföreningar till
bostadsrättsföreningar;

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 § lagen (1995:615) om omre-

gistrering av vissa bostadsföreningar till bostadsrättsföreningar

2

orden ⬝Pa-

tent- och registreringsverket⬝ skall bytas ut mot ⬝Bolagsverket⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Registreringsärenden som har kommit in till Patent- och registrerings-

verket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall över-
lämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2003/04:34, bet. 2003/04:NU7, rskr. 2003/04:172.

2

Senaste lydelse av 1 § 1992:1452.

SFS 2004:242

Utkom från trycket
den 11 maj 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.