SFS 1992:1461

921461.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1461 Lag

öiaii

Utkom från trycket

om vcrlcan av vissa förbehåll vid överlåtelse av fastighet

den 29 december 1992 som tillhör StatCH, m. Hl.;

^ t

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

3526

' Prop. 1992/93; 23. bet. 1992/93: LU25, rskr, 1992/93:130.

nil

Har staten vid överlåtelse av en fastighet eller del av en fastighet förbe-

hållits äganderätten till foremål som hör till fastigheten, gäller förbehållet
mot tredje man även om föremålet efter överlåtelsen bl ir kvar på fastighe-

ten. Detta gäller dock endast om föremålet ä r

1. allmän teleledning och därtill höra nde anläggningar,
2. sådan anläggning f�r radiosändning som ingår i det allmänna telenä­

tet,

3. anläggning f�r rundradiosändning.

¬

background image

4. sådan anläggning for radiosändning och telekommunikation som

SFS 1992:1461

ingår i järnvägarnas och luftfartens drifts- och säkerhetssystem,

5. elektrisk starkströmsledning och därtill hörande anläggningar,
6. fyr eller annan säkerhetsanordning for sjöfarten, eller
7. byggnad, ledning eller anläggning som uteslutande är avsedd for

totalförsvaret.

Har staten överlåtit ett sådant foremål som avses i f örsta stycket 1 � 6

utan att samtidigt överlåta den fastighet som foremålet hör till, gäller

överlåtelsen mot tredje man även om egendomen blir kvar på fastigheten.

Har staten forbehållits äganderätt till foremål enligt första stycket eller

överlåtit foremål enligt andra stycket, upphör foremålet genom överlåtel­
sen att höra till fastigheten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. Lagen t illämpas även i fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträ­

dandet. I sådana fall skall bestämmelserna dock inte tillämpas i förhållan­
de till tredje man som före ikraftträdandet har förvärvat rätt avseende
fastigheten.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.