890827.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Aktiekontolag;

SFS 1989:827

Utkom från trycket

utfärdad den 23 november 1989.

den 24 november 1989

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

I § För avstämningsbolag som avses i aktiebolagslagen (1975:1385),

försäkringsrörelselagen (1982:713) och bankaktiebolagslagen (1987:618)

skall finnas register enligt denna lag (avstämningsregister).

Avstämningsregistren förs av Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag

(värdepapperscentralen) med hjälp av automatisk databehandling. I fall

som anges i 4 kap. vidtas registreringsåtgärder även av kontoförande insti­

tut på värd epapperscentralens vägnar.

2 § I avstämningsregister skall registreras aktier i avstämningsbolag.

Bestämmelserna i denna lag om aktier tillämpas också på följande

rättigheter i avstämningsbolag, nämligen

1. företrädesrätt att delta i emission som avses i 4 ka p. aktiebolagslagen

(1975:1385), 4 kap. försäkringsrörelselagen (1982:713) och 4 kap. bankak­
tiebolagslagen (1987:618),

2. rätt på grund av teckning av aktier vid nyemission enligt 4 kap.

aktiebolagslagen, 4 kap. försäkringsrörelselagen och 4 kap. bankaktiebo­

lagslagen, samt

3. rätt på grund av nyteckning av aktier enligt 5 kap. aktiebolagslagen

och 5 kap. banka ktiebolagslagen.

1 9 kap. finns bestämmelser om registrering i avstämningsregister av

ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning och vissa an dra

rättigheter.

3 § För rättigheter som skall registreras enligt denna lag får inte utfärdas

aktiebrev, emissionsbevis, interimsbevis eller optionsbevis som avses i

aktiebolagslagen (1975:1385), försäkringsrörelselagen (1982:713) eller

bankaktiebolagslagen (1987:618). Har en sådan handling utfärdats, gäller
inte bestämmelserna i dessa lagar för handlingen.

' Prop. 1988/89:152. 1989/90: LU5, rskr. 22.

1497

¬

background image

SFS 1989:827

För sådana ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning'

som registreras enligt denna lag får inte utfärdas skuldebrev.

4 § Bankinspektionen skall övervaka att denna lag följs.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med­

delar närmare föreskrifter om registerföring enligt denna lag och om tillsyn
över kontoförande institut.

2 kap. Avstämningsregister

1 § För vaije avstämningsbolag skall finnas ett avstämningsregister.

Avstämningsregister består av en daglig journal och de aktiekonton i

bolaget som avses i 2 § och 8 kap. 2 §.

2 § Varje aktieägare skall för sina aktier i e tt avstämningsbolag ha ett

eller flera aktiekonton, om inte aktierna är förvaltarregistrerade enligt
8 kap. Kontona skall öppnas av ett eller flera kontoförande institut. Aktie­
ägaren eller, i fall som avses i 4 kap. 2 §, det emitterande bolaget bestäm­

mer vilket eller vilka institit ut som skall anlitas.

3 § I ett akt iekonto som avses i 2 § skall anges

1. aktieägarens namn, personnummer eller annat identifieringsnummet

samt postadress,

2. namn, personnummer eller annat identifieringsnummer samt post­

adress för panthavare och för den som har en rättighet på grund av sådan

inskränkning i rätten att fritt förfoga �ver aktien som avses i 12,

3. det antal aktier som kontot omfattar med uppgift om aktiernas

nominella belopp och för varje aktie huruvida full betalning har erlagts för

aktien till avstämningsbolaget,

4. till vilket slag varje aktie hör, om aktier av olika slag kan finnas enligt

bolagsordningen,

5. i förekommande fall att aktie av visst slag kan omvandlas till en aktie

av annat slag,

6. i förekommande fall att aktie är bunden,

7. förbehåll att aktieägare eller annan skall vara berättigad att lösa aktie

som övergår till ny ägare,

8. utbetalning som görs vid inlösen av en aktie eller minskning av

aktiens nominella belopp eller vid skifte av bolage ts tillgångar, '

9. i förekommande fall att aktieägaren har förvaltare enligt 11 kap. 7 §

föräldrabalken med uppdrag som o mfattar förvaltning av aktierna,

10. pantsättning avseende en aktie,
11. konkurs avseende aktieägaren samt utmätning, kvarstad eller betal­

ningssäkring avseende en aktie eller panträtt i aktie n,

12. inskränkning i rätten att fritt förfoga över e n aktie som avses i 3 kap.

12 och 15 §§ aktiebolagsl agen (1975:1385), 3 kap. 12 och 15 §§ försäk­
ringsrörelselagen (1982:713) eller 3 kap. 13 och 16 §§ bankaktiebolags ­

lagen (1987:618),

13. förbehåll enligt 15 kap. 8 § föräldrabalken.

1498

Vid registrering av företrädesrätt för en aktieägare att delta i en emission

¬

background image

som avses i 4 kap. aktiebolagslagen eller 4 kap. försäkringsrörelselagen

SFS 1989:827

skall i aktiekontot anges om rätten till ny aktie tillkommer aktieägaren på

grund av bunden eller fri aktie.

Har utan återbetalning en aktie dragits in eller det nominella beloppet

ändrats, skall detta anges i aktiekontot så snart det kan ske.

4 § För varje anteckning i ett aktiekonto anges den dag då denna anteck­

ning samt motsvarande anteckning i den dagliga journalen skedde.

5 § Genom värdepapperscentralens försorg skall en aktie på ett aktie­

konto förses med ett nummer eller annat kännetecken, om det finns behov

av att särskilja aktien från andra aktier på samma konto.

6 § Värdepapperscentralen skall ansvara för att avstämningsregistren

förs på ett sådant sätt som föreskrivs i denna lag eller annan författning.

Värdepapperscentralen är registeransvarig enligt datalagen (1973:289)

för avstämningsregistren.

3 kap. Kontoforande institut

1 § Tillstånd att vara kontoförande institut meddelas av regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer.

Av de kontoförande instituten skall minst ett vara helägt dotteraktiebo­

lag till värdepapperscentralen.

2 § Om någon begär att få öppna aktiekonto genom ett kontoförande

institut som är helägt dotteraktiebolag till värdepapperscentralen, får insti­

tutet inte avslå en sådan begäran annat än om grund för avslag föreligger

enligt denna lag eller annan författning.

3 § Kontoförande institut står under tillsyn av bankinspektionen. Insti­

tuten skall lämna inspektionen de upplysningar om sin verksamhet och

därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär.

Tillstånd att vara kontoförande institut kan återkallas av regeringen eller

den myndighet som regeringen be stämmer, om det kontoförande institutet

genom att överträda denna lag eller på annat sätt visar sig olämpligt att

utöva verksamhet som sådant institut.

Ett beslut om återkallelse av tillstånd att vara kontoförande institut får

fattas att gälla tills vidare i avvaktan på att ärendet avgörs.

4 § Beslut enligt I § eller 3 § andra eller tredje stycket av den myndighet

som regeringen bestämmer får överklagas hos kammarrätten. Bankinspek­

tionens beslut i frågor som rör tillsynen får överklagas hos regeringen.

Ett beslut som avses i första stycket skall verkställas även om det har

överklagats, om inte den myndighet som har att pröva överklagandet

förordnar något annat.

4 kap. Registreringsåtgärder
1 § Kontoförande institut som har öppnat ett aktiekonto skall vidta

registreringsåtgärder såvitt avser det kontot. �ven andra kontoförande

1499

¬

background image

SFS 1989:827

institut får vidta registreringsåtgärder beträffande kontot, om åtgärden äi*
till fordel för aktieägaren eller denne har lämnat fullmakt till in stitutet.

2 § Vid emission av aktier eller andra rättigheter som avses i 1 kap. 2 §

andra stycket skall det emitterande avstämningsbolaget bestämma vilket
eller vilka kontoforande institut som skall vidta de registreringsåtgärder
som föranleds av emissionen och på vilka konton registrering skall ske.

3 § Värdepapperscentralen skall vidta registreringsåtgärder med anled­

ning av anmälningar från statliga myndigheter.

4 § Om ett förhållande som skall registreras anmäls till behörigt kontofo­

rande institut eller till värdepapperscentralen, skall den registreringsåtgärd

som anmälan föranleder genast vidtas.

5 § En registreringsåtgärd vidt as genom anteckning i den dagliga journa­

len och, sedan samtliga villkor for registrering har uppfyllts, genom anteck­

ning på ett aktiekonto.

6 § Om en anmälan som avses i 4 § är ofullständig men bristen går att
avhjälpa, skall en registreringsåtgärd vidtas genom anteckning i den dagli­
ga journalen. Samtidigt skall anmälaren foreläggas att inom en vecka

komplettera sin anmälan. Om komplettering inte sker, är registreringsåt­
gärden utan verkan. Detta skall anges i jour nalen.

7 § Om det finns särskilda skäl, får det kontoforande institutet vidta en

registreringsåtgärd genom anteckning i den dagliga journalen och samti­

digt fo r avgörande underställa värdepapperscentralen frågan om en regi­
streringsåtgärd även skall ske genom anteckning på ett aktiekonto.

8 § En begäran om registreringsåtgärd skall avslå s, om forutsättningar

för registrering saknas och det inte är fråga om fall som avses i 6 el ler 7 §.

9 § Om ett kontoforande institut som har vidtagit en registreringsåtgärd
genom anteckning i den dagliga journalen finner att anteckningen är
oriktig, får institutet rätta anteckningen till dess att den har forts in på ett
aktiekonto.

10 § Värdepapperscentralen skall på begäran av sökanden eller annan
som berörs av en registreringsåtgärd ompröva beslut om åtgärden som ett

kontoforande institut har fattat.

11 § En anteckning på ett aktiekonfo skall rättas av den som har vidtagit

registreringsåtgärden, om anteckningen innehåller en uppenbar oriktighet

till följd av skrivfel, räknefel, något ann at förbiseende eller något tekniskt

fel. Tillfälle att yttra sig skall lämnas den vars rätt berörs.

12 § Ett kontoförande institut som har fattat ett beslut som avses i 6-

8 §§ skall skriftligen underrätta anmälaren om beslutet, om skälen f�r detta

1500

och om möjligheten a tt begära omprövning enligt 10 § eller att få frågan

;

¬

background image

prövad av aktiekontonämnden enligt 10 kap. Motsvarande underrättelse

SFS 1989:827

skall, i fall som avses i 9 och 11 §§ , lämnas till den vars rätt berörs.

Första stycket tillämpas även när ett kontoforande institut i a nnat fall

vidtar en åtgärd eller fattar ett beslut som går innehavaren av ett aktiekon­

to eller någon annan emot,

Har omprövning skett enligt 10 §, skall värdepapperscentralen skriftli­

gen und errätta den som har begärt omprövningen om beslutet, om skälen
for detta och om möjligheten att få frågan prövad av aktiekontonämnden

enligt 10 kap.

13 § Värdepapperscentralen får ur ett avstämningsregister avföra upp­
gifter som uppenbarligen saknar betydelse. De avförda uppgifterna skall

bevaras i minst tio år.

5 kap. Insyn och sekretess

1 § När en registreringsåtgärd har verkställts genom anteckning på ett
aktiekonto skall värdepapperscentralen genast underrätta alla som är re­
gistrerade på kontot enligt 2 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 eller 8 kap. 3 §

1, i den mån de berörs av åtgärden.

Var och en som är registrerad på ett aktiekonto enligt 2 kap. 3 § första

stycket I eller 2 eller 8 kap. 3 § 1 ha r rätt att på begäran få besked från

värdepapperscentralen om kontots innehåll i den mån innehållet berör
hans rätt.

Värdepapperscentralen skall varje år fore den 31 januari lämna inneha­

varen av e tt aktiekonto besked om kontots innehåll per den 31 december

föregående år. Beskedet skall, om inte innehavaren medger annat, ange de
förändringar på kontot som har ägt rum under det sistnämnda året.

Underrättelse och besked enligt denna paragraf skall lämnas utan kost­

nad.

2 § Ett kontoforande institut som är behörigt att vidta en registreringsåt­

gärd genom anteckning på ett aktiekonto har rätt till insyn i de n dagliga
journalen och det nämnda kontot endast i den mån det behövs för att
institutet skall kunna fullgöra ett uppdrag inom ramen för sin behörighet.

3 § Värdepapperscentralen får bereda en innehavare av aktiekonton

möjlighet att med hjälp av egna terminaler ta del av uppgifter om sina
konton.

4 § Den som är eller varit anställd vid värdepapperscentralen eller ett
kontoförande institut får inte obehörigen röja uppgifter som har registre­
rats i e tt avstämningsregister eller som har lämnats enligt 8 kap. 8 § eller

9 kap. 10 §.

6 kap. Rattsverkan av registrering

1 § Den som är antecknad på ett aktiekonto som ägare till en aktie är,

med de begränsningar som framgår av kontot, behörig att förfoga över

aktien.

1501

¬

background image

SFS 1989:827

2 § Om en aktie har överlåtits och anmälan om förvärvet har registre- ^ '
rats, får aktien därefter inte tas i an språk av överlåtarens borgenärer for

andra rättigheter än sådana som var registrerade vid överlåtelsen.

3 § Har samma aktie överlåtits till flera var for sig, har det forvärv

företräde som registrerades först.

Registreringen ger dock inte en överlåtelse företräde framfor en tidigare

överlåtelse, om forvärvaren vid förvärvet kände till eller borde ha känt till
den tidigare överlåtelsen. Detta gäller ej, om förvärvaren i sin tur har
överlåtit aktien till någon a nnan och denne vid sitt förvärv varken kände
till eller borde ha känt till den första överlåtelsen.

Bestämmelserna i denna paragraf skall även tillämpas på förvärv genom

bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärvssätt när
fråga u ppkommer om företrädet mellan ett sådant förvärv och en senare
överlåtelse.

4 § Har en aktie i annat fall än som avses i 3 § förvärvats genom överlå­

telse från någon som inte ägde den, blir förvärvet giltigt om överlåtaren

vid tidpunkten för förvärvet var antecknad på aktiekonto som ägare till

aktien samt förvärvet har registrerats och förvärvaren vid sitt förvärv

varken kände till eller borde ha känt till att överlåtaren inte ägde aktien.

Vad nu sagts tillämpas även vid förvärv från den som ägde aktien men som
på grund av ett förvärvsvillkor eller bestämmelser i lag saknade rätt att
förfoga över aktien genom överlåtelse.

5 § Rättsverkan av en registrering enligt 2�4 §§ int räder då förvärvet

registreras genom anteckning i den dagliga journalen, under förutsättning

att förvärvet därefter även registreras genom anteckning på aktiekontot.

6 § Bestämmelserna i I � 5 §§ tillämpas även vid pantsättning.

7 kap. Rätt till ersättning

1 § Om till följd av 6 kap. 3 �5 §§ ett förvärv av aktier gäller mot den
som ägde dem eller mot någon till vars förmån en rådighetsinskränkning

gäller, har denne rätt till ersättning av värdepapperscentralen f�r sin skada
till följd av förvärvet.

Första stycket tillämpas också, om till följd av 6 kap. 6 § en pantsättning

av aktier gäller mot den som äger aktierna eller mot någon till vars förmån
en rådighetsinskränkning gäller.

2 § Om någon tillfogas skada till följd av oriktig eller missvisande upp­
gift i ett avstämningsregister eller i an nat fall genom fel i samband med

uppläggning eller förande av ett sådant register, har han rätt till ersättning

av värdepapperscentralen, om inte värdepapperscentralen visar att felak­

tigheten beror på en omständighet utanför dess kontroll vars följder den
inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Beror felaktigheten på ett kontoförande institut, är värdepapperscentra-

1502

len fri från skadeståndsskyldighet endast om också det kontoförand e insti-

¬

background image

tutet skulle vara fritt enligt första stycket. Motsvarande gäller om felaktig-

SFS 1989:827

heten beror på någon som har anlitats av värdepapperscentralen eller av

ett kontoförande institut.

3 § Om någon tillfogas skada genom beslut om omprövning enligt 4 kap.

10 § eller beslut om rättelse har han rätt till ersättning av värdepapperscen­
tralen, om han inte insåg eller med hänsyn till arten av felet eller andra

omständigheter borde ha insett att fel förekommit.

4 § Ersättning enligt 1 � 3 §§ kan efter skälighet sättas ned eller helt falla

bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

5 § Om ett kontoförande institut eller annat företag genom vållande har

medverkat till en skada som avses i 1 -3 §§, har värdepapperscentralen
rätt att från företaget kräva tillbaka utbetald ersättning i de n mån det är

skäligt med hänsyn till sk adans orsak och omständigheterna i övrigt .

8 kap. Förvaltarregistrering m. m.
1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall

pröva frågor om auktorisation av förvaltare och om tillstånd för någon att

införas i aktiebok enligt 3 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen

(1975:1385) och 3 kap. 10 § andra stycket försäkringsrörelselagen
(1982:713).

En auktorisation eller ett tillstånd enligt första stycket får förenas med

särskilda villkor för att tillgodose allmänna och enskilda intressen. Aukto-

risationen eller tillståndet kan återkallas av den myndighet som har med­

delat auktorisationen eller tillståndet, om ett villkor har åsidosatts och
avvikelsen är betydande, eller om annars förutsättningar för auktorisation

eller tillstånd inte längre föreligger.

Beslut i frågor om auktorisation eller tillstånd som har meddelats av

annan än regeringen får överklagas hos kammarrätten. Beslutet skall verk­
ställas även om det har överklagats, om inte kammarrätten förordnar
annat.

2 § En auktoriserad förvaltare eller den som har tillstånd enligt 1 § skall
ha ett eller flera aktiekonton för de aktier i varje avstämningsbolag som
han förvaltar (förvaltarregistrerade aktier). Kontona skall öppnas av ett
eller flera kontoförande institut som avses i 3 kap. Den auktoriserade
förvaltaren eller tillståndshavaren eller, i fall som avses i 4 kap. 2 §, det

emitterande bolaget bestämmer vilket eller vilka institut som skall anlitas.

3 § Ett aktiekonto för förvaltarregistrerade aktier skall innehålla

1. den auktoriserade förvaltarens eller tillståndshavarens namn, person­

nummer eller annat identifieringsnummer samt postadress,

2. anmärkning att aktierna förvaltas för annans räkning,
3. de uppgifter som avses i 2 k ap. 3 § första stycket 3 � 8 samt andra och

tredje styckena.

1503

¬

background image

SFS 1989:827

4 § Om den som äger aktier som förvaltas av en auktoriserad förvaltare

vill delta i en bolagsstämma, skall han på begäran tillfälligt föras in i ⬢
aktieboken. När bolagsstämman har ägt rum, skall aktieägaren föras av

från aktieboken.

5 § För förvaltarregistrerade aktier tillämpas 6 kap.

Vad som sägs i 6 kap. 1 och 4 §§ om den som är antecknad på ett

aktiekonto som ägare till en aktie skall dock i stället avse den auktoriserade

förvaltaren eller den som har tillstånd enligt 1 §.

Underrättas den auktoriserade förvaltaren eller tillståndshavaren om att

en förvaltarregistrerad aktie har överlåtits eller pantsatts, inträder samma

rättsverkningar som om överlåtelsen eller pantsättningen hade registrerats

i avstämningsregister.

6 § En pa ntsatt eller utmätt aktie får inte förvaltarregistreras utan pant-

havarens respektive kronofogdemyndighetens samtycke.

7 § Om en aktieägare anmäler till den auktoriserade förvaltaren eller

den som har tillstånd enligt 1 § att en aktie inte längre skall vara förvaltar­

registrerad, skall förvaltaren eller tillståndshavaren genast anmäla sådana

förhållanden som avses i 2 kap. 3 § till det av aktieägaren utsedda kontofö­
rande institutet.

8 § På begäran av värdepapperscentralen skall en auktoriserad förvalta­

re lämna uppgifter till värdepapperscentralen om de aktieägare vars aktier
han förvaltar. Uppgifterna skall avse a ktieägarnas namn, personnumiher
eller annat identifieringsnummer samt postadress. Förvaltaren skall dess­

utom uppge det antal aktier av olika slag som varje aktieägare äger.

Uppgifterna skall avse förhållandena vid den tid punkt som värdepappers­

centralen bestämmer.

Värdepapperscentralen skall på begäran av ett avstämningsbolag kräva

in sådana uppgifter beträffande bolagets aktieägare som avses i första

stycket.

Avstämningsbolag har rätt att hos värdepapperscentralen få tillgång till

de uppgifter som har lämnats beträffande bolagets aktieägare.

9 § Hos värdepapperscentralen skall för varje avstämningsbolag finnas
en sammanställning över aktieägare med mer än femhundra sådana aktier
i bolaget som förvaltas av auktoriserad förvaltare. Sammanställningen

skall innehålla de uppgifter som anges i 8 § första stycket. En utskrift av
sammanställningen skall hållas tillgänglig för var och en på bolagets

huvudkontor och hos värdepapperscentralen. Utskriften får inte vara äld­
re än sex månad er. Var och en ha r rätt att mot ersättning för kostnaderna
få en utskrift av sa mmanställningen från värdepapperscentralen.

10 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor som

har meddelats med stöd av 1 § andra stycket skall dömas till böter eller

fängelse i högst se x må nader.

Den som åsidosä tter 8 eller 9 § skall dömas till böter .

1504

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.