SFS 2018:279 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1994:448) om pantbrevsregister / SFS 2018:279 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
SFS2018-279.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pant-
brevsregister

dels att 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 12 a §, och närmast före 12 a § en

ny rubrik av följande lydelse.

12 §2 En uppgift i pantbrevsregistret ska rättas, om uppgiften innehåller
någon uppenbar oriktighet till följd av att den statliga lantmäterimyndighe-
ten eller någon annan har gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknan-
de förbiseende eller till följd av något tekniskt fel. I fråga om personupp-
gifter gäller detta i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter
och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Den vars rätt berörs ska ges tillfälle att yttra sig innan rättelse sker.

Begränsning av behandling av personuppgifter
12 a § Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt
artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller
inte i fråga om personuppgifter i pantbrevsregistret.

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Thomas Edling
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232.

2 Senaste lydelse 2008:546.

SFS

2018:279

Publicerad
den

2 maj 2018

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.