SFS 1994:448 Lag om pantbrevsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1994:448) om pantbrevsregister / SFS 1994:448 Lag om pantbrevsregister
SFS 1994_448 Lag om pantbrevsregister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:448

Utkom från trycket

den 7 juni 1994

Lag
om pantbrevsregister;

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Centralnämnden för fastighetsdata (nämnden) skall föra ett särskilt

register över sådana inteckningar i fast egendom eller tomträtt för vilka det
inte finns utfärdat något skriftligt pantbrev (pantbrevsregister).

Av 6 kap. 1 § jordabalken följer att registrering av en inteckning i

pantbrevsregistret innebär att ett datapantbrev utfärdas.

1

Prop. 1993/94: 197, bet. 1993/94: LU33, rskr. 1993/94:349.

795

background image

796

SFS 1994:448

2 § Pantbrevsregistret skall föras med hjälp av automatisk databehand-
ling.

3 § Pantbrevsregistret får användas för följande ändamål

1. för registrering av inteckningar och pantbrevshavare enligt denna lag,

2. som underlag för beslut som får meddelas enligt denna lag, och
3. som underlag för underrättelser till pantbrevshavare om
a) innehållet i inskrivningsregistret och fastighetsregistret,
b) taxeringsvärden och andra vid fastighetstaxering fastställda uppgifter,
c) fastighetsägares och tomträttshavares postadresser.

Allmänna bestämmelser om registrering

4 § För att en inteckning skall få föras in i pantbrevsregistret fordras att
den är införd i inskrivningsregistret och att begäran om registrering fram-
ställs enligt 5 eller 6 §.

Inteckningen får registreras i pantbrevsregistret endast om den förenas

med en uppgift om vem som har rätt att råda över registreringen (pant-
brevshavare).
Endast den som har fått tillstånd enligt 14 § får registreras
som pantbrevshavare.

Om en inteckning har varit föremål för beslut om utbyte enligt 22 kap.

8 § jordabalken, skall bestämmelserna i denna lag om inteckning i stället

gälla de genom utbytet beslutade pantbreven.

Registrering av nya inteckningar

5 § På begäran av den som ger in en ansökan om inteckning till inskriv-
ningsmyndigheten skall nämnden föra in uppgift om inteckningen, om
sådan beviljas, i pantbrevsregistret.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i samband med ansök-

ningar om sådana inteckningsåtgärder som avses i 22 kap. 7 � 9 och 11 §§

jordabalken.

Registrering av tidigare beviljade inteckningar

6 § På begäran av en innehavare av ett skriftligt pantbrev skall nämnden
föra in uppgift om den inteckning som svarar mot pantbrevet i pantbrevs-

registret.

En inteckning får föras in i pantbrevsregistret enligt bestämmelserna i

första stycket endast om det skriftliga pantbrevet har givits in till nämn-
den. I samband med införandet i registret skall pantbrevet förstöras.

Bestämmelserna i andra stycket gäller inte pantbrev som avses i 22 kap.

5 b § andra meningen jordabalken.

I fråga om inteckningar som har beviljats före den 1 januari 1972 gäller

bestämmelserna i denna paragraf om pantbrev även sådana intecknings-
handlingar som avses i 24 § lagen (1970:995) om införande av nya jorda-
balken. En sådan handling behöver dock inte förstöras om den förses med
påskrift om att den inte längre medför någon rätt i den intecknade egendo-
men.

Byte av pantbrevshavare

7 § På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare skall
nämnden registrera en ny pantbrevshavare för inteckningen. Om en ny

background image

pantbrevshavare registreras, skall uppgiften om den tidigare pantbrevs- SFS 1994:448
havaren tas bort från pantbrevsregistret.

Avregistrering m.m.

8 § På begäran av den som är registrerad som pantbrevshavare skall
nämnden utfärda ett skriftligt pantbrev som svarar mot inteckningen.
Nämnden skall också utfärda ett skriftligt pantbrev, om kronofogdemyn-
digheten har utmätt pantbrevet hos den intecknade egendomens ägare och
begär att ett skriftligt pantbrev skall utfärdas. I samband med att det

skriftliga pantbrevet utfärdas skall inteckningen tas bort från pantbrevsre-
gistret.

9 § Om en inteckning, som är införd i pantbrevsregistret, dödas eller blir
utan verkan, skall nämnden ta bort inteckningen från registret. Om en

inteckning blir utan verkan endast till viss del eller blir föremål för åtgärd
som avses i 22 kap. 7 - 9 eller 11 § jordabalken, skall uppgift om detta
föras in i pantbrevsregistret.

Hinder mot avregistrering

10 § På begäran av pantbrevshavåren skall nämnden besluta att inteck-

ningen inte får tas bort från pantbrevsregistret enligt 8 §.

Ett beslut som avses i första stycket gäller till dess att inskrivningsmyn-

digheten har avslutat ett ärende enligt 22 kap. 7�11 §§ jordabalken. Om

pantbrevshavaren begär det, får nämnden häva beslutet även dessförin-
nan.

11 § På begäran av en kronofogdemyndighet skall nämnden besluta att

en inteckning inte får tas bort från registret enligt 8 § och att någon ny
pantbrevshavare inte får registreras för den. Ett sådant beslut gäller till
dess att något annat har förordnats.

Rättelse

12 § En uppgift i pantbrevsregistret skall rättas, om uppgiften innehåller
någon uppenbar oriktighet till följd av att nämnden eller någon annan har

gjort sig skyldig till skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till
följd av något tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges tillfälle att yttra

sig.

Bevarande av borttagna uppgifter

13 § Uppgifter som har tagits bort från pantbrevsregistret enligt 7 � 9 §§

skall bevaras i minst tio år.

Tillstånd att registreras som pantbrevshavare

14 § Tillstånd att bli registrerad som pantbrevshavare meddelas av

nämnden.

Vid tillståndsprövningen skall nämnden särskilt beakta

1. att sökanden har tillgång till den tekniska utrustning och den tekniska

sakkunskap som fordras för pantbrevssystemets funktion,

2. att det finns tillfredsställande former för betalning av stämpelskatt,

expeditionsavgifter och registreringsavgifter, och 797

background image

3. att sökanden även i övrigt uppfyller de krav på lämplighet som bör

ställas med hänsyn till pantbrevssystemets uppbyggnad och funktion.

15 § Tillstånd som avses i 14 § får återkallas om tillståndshavaren inte

längre uppfyller de krav som anges i 14 § andra stycket.

När ett beslut om återkallelse av tillstånd har vunnit laga kraft, skall

nämnden självmant vidta de åtgärder som anges i 8 §, såvida det inte finns
något hinder mot detta enligt 10 eller 11 §.

Pantbrevshavarens rättigheter och skyldigheter

16 § En pantbrevshavare har på grund av registreringen de rättigheter

och skyldigheter som följer med innehavet av ett skriftligt pantbrev.

Ingivande av ansökningar m.m.

17 § Ansökningar om åtgärder som avses i 6, 7, 8 och 10 §§ samt fram-

ställningar om utlämnande av uppgifter i pantbrevsregistret får av den
som har fått tillstånd enligt 14 § ges in till nämnden genom ett elektroniskt
dokument eller på något annat sätt med hjälp av automatisk databehand-
ling.

Ansökningar om åtgärder som avses i 8 och 11 §§ får av kronofogdemyn-

digheten ges in med hjälp av automatisk databehandling.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning vars innehåll och

utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nämnden får medde-

la föreskrifter för det tekniska förfarandet.

Inhämtande av uppgifter till registret

18 § I samband med registreringsåtgärder enligt 5, 6 och 9 §§ får nämn-

den hämta uppgifter om inteckningen från inskrivningsregistret med hjälp
av automatisk databehandling.

Terminalåtkomst

19 § Den som har fått tillstånd enligt 14 § får ha terminalåtkomst till

pantbrevsregistret. Sådan terminalåtkomst får avse endast uppgifter om
inteckningar för vilka tillståndshavaren är registrerad som pantbrevshava-
re. Terminalåtkomsten får dock avse även uppgifter om andra inteckning-
ar om den berörda pantbrevshavaren har medgivit det.

�ven inskrivningsmyndigheter, kronofogdemyndigheter och fastighets-

bildningsmyndigheter får ha terminalåtkomst till pantbrevsregistret. Så-
dan terminalåtkomst får dock avse endast uppgifter som enligt pantbrevs-
havarens medgivande får lämnas ut till myndigheten.

�verklagande

20 § Nämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsrätten.

Skadestånd

21 § Tillfogas någon skada genom oriktig eller missvisande uppgift i
pantbrevsregistret eller i annat fall genom fel i samband med uppläggning
eller förande av registret, har han rätt till ersättning av staten, om det inte
visas att felaktigheten beror på en omständighet utanför nämndens kon-

SFS 1994:448

798

background image

799

troll vars följder nämnden inte skäligen kunde ha undvikit eller övervun-
nit.

Ersättningen enligt första stycket kan efter skälighet sättas ned eller falla

bort, om vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

SFS 1994:448

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

REIDUNN LAUR�0N

(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.