SFS 1995:1414 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1994:448) om pantbrevsregister / SFS 1995:1414 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
SFS 1995_1414 Lag om ändring i lagen (1994_448) om pantbrevsregister

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1414
Utkom från trycket
den 22 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pant-

brevsregister

dels att i 1 § orden ⬝Centralnämnden för fastighetsdata (nämnden)⬝ skall

bytas ut mot ⬝Lantmäteriverket (verket)⬝,

dels att i 19 § ordet ⬝fastighetsbildningsmyndigheter⬝ skall bytas ut mot

⬝lantmäterimyndigheter⬝,

dels att i 5-12, 14, 15, 17, 18, 20 och 21 §§ ordet ⬝nämnd⬝ i olika böj-

ningsformer skall bytas ut mot ⬝verk⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Michaël Koch
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

84-SFS 1995

2657

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.