SFS 2006:719 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1994:448) om pantbrevsregister / SFS 2006:719 Lag om ändring i lagen (1994:448) om pantbrevsregister
060719.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:448) om
pantbrevsregister;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:448) om pant-

brevsregister

2

dels att i 8 och 17 §§ ordet ⬝kronofogdemyndigheten⬝ skall bytas ut mot

⬝Kronofogdemyndigheten⬝,

dels att i 11 § orden ⬝en kronofogdemyndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Kro-

nofogdemyndigheten⬝,

dels att i 19 § ordet ⬝kronofogdemyndigheter⬝ skall bytas ut mot ⬝Krono-

fogdemyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

2 Senaste lydelse av
8 § 2003:257
11 § 2003:257
17 § 2006:143
19 § 2006:143.

SFS 2006:719

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.