SFS 1995:1393 Lag om kommunal lantmäterimyndighet

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet / SFS 1995:1393 Lag om kommunal lantmäterimyndighet
SFS 1995_1393 Lag om kommunal lantmäterimyndighet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1393

Utkom från trycket
den 22 december 1995

2641

Lag
om kommunal lantmäterimyndighet;

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet

1 § Regeringen får meddela tillstånd för en kommun att inrätta en

kommunal lantmäterimyndighet och att svara för verksamheten vid

myndigheten.

1

Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102.

background image

SFS 1995:1393

2 § För tillstånd krävs att kommunen visar att

1. myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt verksamhetsom-

råde,

2. myndighetens arbetsuppgifter väsentligen kommer att begränsas till

förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrätt-
ningsverksamheten,

3. myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation och

en verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig
kompetens skall kunna upprätthållas,

4. minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den kompetens

och erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar,

5. myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk

standard som säkerställer det informationsutbyte mellan stat och kommun
som behövs inom lantmäteriområdet.

3 § En kommun som vill inrätta en kommunal lantmäterimyndighet skall
ge in en ansökan om tillstånd till Lantmäteriverket. Ansökan skall vara
skriftlig och innehålla den utredning som behövs för ärendets prövning.

4 § En kommunal lantmäterimyndighet skall börja sin verksamhet vid
det årsskifte som infaller närmast efter det att ett år förflutit sedan
tillståndet meddelades.

Om Lantmäteriverket medger det får verksamheten påbörjas tidigare än

vad som framgår av första stycket.

Myndighetens verksamhet

5 § Den kommunala lantmäterimyndigheten handlägger ärenden om
fastighetsbildning, fastighetsbestämning och fastighetsregistrering inom
kommunen. Till den statliga lantmäterimyndigheten i länet skall dock
överlämnas

1. förrättningar som avses i 4 kap. 7 a § andra stycket fastighetsbildnings-

lagen (1970:988),

2. förrättningar som avser flera lantmäterimyndigheters verksamhetsom-

råden,

3. stora jord- och skogsbruksförrättningar som inte omfattar ny bebyggel-

se,

4. andra särskilda förrättningar som av kompetens- eller resursskäl inte

bör handläggas hos myndigheten.

Beslut av den kommunala lantmäterimyndigheten att överlämna en för-

rättning får inte överklagas.

Tillsyn

6 § Lantmäteriverket utövar tillsyn över verksamheten vid de
kommunala lantmäterimyndigheterna.

2642

background image

SFS 1995:1393

Myndighetens upphörande

7 § Om en kommun inte längre vill svara för verksamheten vid en
kommunal lantmäterimyndighet, skall kommunen anmäla detta till
Lantmäteriverket. Kommunens tillstånd upphör att gälla vid det årsskifte
som infaller närmast efter det att ett år förflutit sedan anmälan kom in till
Lantmäteriverket.

Om Lantmäteriverket medger det får verksamheten upphöra tidigare än

vad som framgår av första stycket.

8 § Om verksamheten vid lantmäterimyndigheten inte uppfyller de
förutsättningar som anges i 2 § eller om myndigheten i något väsentligt
hänseende brister i sin myndighetsfunktion, får kommunens tillstånd
återkallas av regeringen efter anmälan från Lantmäteriverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, då lagen (1971:133) om

kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
upphör att gälla.

2. Beslut om inrättande av kommunal fastighetsbildningsmyndighet och

fastighetsregistermyndighet som meddelats enligt lagen (1971:133) om
kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet
skall gälla till utgången av år 1997, om inte annat förordnas. För sådana

myndigheter skall äldre bestämmelser tillämpas.

3. En kommun som den 31 december 1995 inte har en egen fastighets-

bildningsmyndighet får inrätta en kommunal lantmäterimyndighet tidigast
den 1 januari 1999, om inte Lantmäteriverket medger annat.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

ANNA LINDH

(Miljödepartementet)

2643

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar