SFS 2008:547 Lag om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille / SFS 2008:547 Lag om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av stadgad åborätt och landgille
080547.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:292) om avveckling av
stadgad åborätt och landgille;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 7 § lagen (1999:292) om avveck-

ling av stadgad åborätt och landgille ska ha följande lydelse.

7 §

Den statliga lantmäterimyndigheten ska vid behov utreda vilken jord

som är föremål för landgille och vem som är att anse som brukare av jorden.
Vid utredning och redovisning ska i tillämpliga delar gälla det som sägs om
äganderättsutredningen i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och
legalisering. Staten ska dock betala förrättningskostnader som avses i 2 kap.
6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988). Brukaren ska anses
ha framställt anspråk på äganderätt till den brukade egendomen. Om land-
gillejord inte motsvarar en hel registerfastighet, ska fastigheten anses delad
genom sämjedelning som är giltig.

Vid överklagande ska 27 § lagen om äganderättsutredning och legalise-

ring tillämpas.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:547

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.