SFS 2010:1772 Lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2000:224) om fastighetsregister / SFS 2010:1772 Lag om ändring i lagen (2000:224) om fastighetsregister
101772.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:224) om
fastighetsregister;

utfärdad den 3 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 och 7 §§ lagen (2000:224) om

fastighetsregister ska ha följande lydelse.

2 §

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhanda-

hålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller

annan författning och

a) som avser sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till fastighetsanknuten in-

formation, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verk-

samhet där fastighetsanknuten information utgör underlag för prövningar el-
ler beslut,

4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande åtgärd,
5. aktualisering, komplettering eller kontroll av fastighetsanknuten infor-

mation som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med

den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller

7. fullgörande av informationsansvar eller samarbete enligt lagen

(2010:1767) om geografisk miljöinformation, om en personuppgift utgörs av
en fastighets registerbeteckning eller adress.

7 §

3

Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ända-

mål som anges i 2 § 1�4 och 7.

Direktåtkomst får inte medges så att det är möjligt att använda namn, per-

sonnummer eller del av personnummer som sökbegrepp.

Direktåtkomst får medges för sökningar endast på en fastighet, tomträtt,

samfällighet eller byggnad i taget. Om det finns särskilda skäl, får dock den

1 Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upp-
rättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (In-
spire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1, Celex 32007L0002).

3 Senaste lydelse 2008:548.

SFS 2010:1772

Utkom från trycket
den 14 december 2010

background image

2

SFS 2010:1772

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall medge att sökningar sker på
fler än en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget.

Begränsningarna i andra och tredje styckena gäller inte för
1. verksamhet där det ingår att föra in uppgifter i registret,
2. verksamhet som avser förrättning enligt fastighetsbildningslagen

(1970:988) eller motsvarande lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.