SFS 2008:85 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt / SFS 2008:85 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
080085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt;

utfärdad den 6 mars 2008.

Enligt riksdagen beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2002:93) om koope-

rativ hyresrätt

dels

att 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 §, och närmast före

1 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

Undertecknande med elektronisk signatur

6 §

Bestämmelsen i 1 kap. 7 § lagen (1987:667) om ekonomiska före-

ningar gäller också i fråga om kooperativa hyresrättsföreningar.

6 kap.

2 §

Vad som sägs i 16 kap. 1 § första och tredje styckena, 1 a § och 2 § la-

gen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också i fråga om koopera-
tiva hyresrättsföreningar. Det som föreskrivs om handling eller ärende i
16 kap. 1 a § gäller också handling eller ärende enligt denna lag

Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
1. underlåter att föra medlemsförteckning eller hålla sådan förteckning

tillgänglig enligt 3 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar,

2. tar emot förskott i strid med 2 kap. 12 §, eller
3. använder firma i strid med 2 kap. 26 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Sten Andersson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138.

SFS 2008:85

Utkom från trycket
den 18 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.