SFS 2003:868 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt / SFS 2003:868 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
030868.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt;

utfärdad den 20 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 12 och 13 §§ lagen

(2002:93) om kooperativ hyresrätt ordet ⬝länsstyrelsen⬝ skall bytas ut mot
⬝Patent- och registreringsverket⬝.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om ärenden enligt 2 kap. 12 § som har inletts före ikraftträdan-

det skall äldre bestämmelser tillämpas.

3. Har tillstånd enligt 2 kap. 12 § lämnats av länsstyrelsen, skall länssty-

relsen också handlägga fråga om återställande av säkerhet enligt 2 kap. 13 §
andra stycket.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Jan Josefsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:147, bet. 2003/04:LU4, rskr. 2003/04:28.

SFS 2003:868

Utkom från trycket
den 2 december 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.