SFS 2006:876 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt / SFS 2006:876 Lag om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
060876.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 kap. 20 § lagen (2002:93) om

kooperativ hyresrätt skall ha följande lydelse.

2 kap.

20 §

Bestämmelserna om revision och särskild granskning i 8 kap. lagen

(1987:667) om ekonomiska föreningar gäller också för kooperativa hyres-
rättsföreningar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. Den som har utsetts till revisor i en kooperativ hyresrättsförening före

ikraftträdandet och som enligt den nya lydelsen av 8 kap. 5 § lagen
(1987:667) om ekonomiska föreningar inte längre ensam kan vara revisor i
föreningen får ändå kvarstå som revisor till utgången av den första före-
ningsstämma som hålls efter utgången av år 2008.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2005/06:116, bet. 2005/06:LU28, rskr. 2005/06:330.

SFS 2006:876

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

Viktiga lagar inom fastighetsrätt

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.

Populära lagar