SFS 2008:539 Lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2006:378) om lägenhetsregister / SFS 2008:539 Lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
080539.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:378) om
lägenhetsregister;

utfärdad den 12 juni 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2006:378) om lä-

genhetsregister

dels

att i 2, 4 och 19 §§ samt punkterna 2, 3 och 7 i ikraftträdande- och

övergångsbestämmelserna till lagen ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut
mot ⬝Den statliga lantmäterimyndigheten⬝,

dels

att i 9 § samt punkterna 4, 5, 10 och 11 i ikraftträdande- och över-

gångsbestämmelserna till lagen ordet ⬝Lantmäteriverket⬝ ska bytas ut mot
⬝den statliga lantmäterimyndigheten⬝,

dels

att i punkten 5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till

lagen ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝myndigheten⬝,

dels

att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

Den statliga lantmäterimyndigheten ska för de ändamål som anges i

5 § föra ett lägenhetsregister.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av personuppgifter

i lägenhetsregistret, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av denna lag eller annars av 2 § personuppgiftsla-
gen.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223.

SFS 2008:539

Utkom från trycket
den 23 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.