SFS 2008:966 Lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2006:378) om lägenhetsregister / SFS 2008:966 Lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister
080966.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:378) om
lägenhetsregister;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 14 § lagen (2006:378) om lägen-

hetsregister ska ha följande lydelse.

14 §

Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen som för-

anleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som avses i

1. 6 § 1 d samt 3 b�e när det gäller bostadslägenhet i ett småhus, och
2. 6 § 1 b�e samt 3 b�e när det gäller övriga bostadslägenheter.
Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska fastig-

hetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrif-
ter som avses i 12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:162, bet. 2008/09:FiU8, rskr. 2008/09:14.

SFS 2008:966

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.