SFS 1993:1298 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag / SFS 1993:1298 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
SFS 1993_1298 Lag om ändring i sekretesslagen (1980_100)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1298
Utkom från trycket
den 10 december 1993

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om sekretesslagen

(1980:100)2

dels att nuvarande 1 kap. 9- 12 §§ skall betecknas 1 kap. 1 0 - 1 3 §§,
dels att den nya 1 kap. 12 §, 6 kap. 2 §, 7 kap. 25 §, 8 kap. 10 § samt

15 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 1 kap. 9§, av följande

lydelse.

1

Prop. 1993/94:48, bet. 1993/94: KU 13, rskr. 1993/94:46.

2

Lagen omtryckt 1992: 1474.

3263

background image

SFS 1993:1298

1 kap.

9 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av
handlingar hos myndighet skall i tillämpliga delar också gälla handlingar
hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.
Sådana bolag, föreningar och stiftelser skall vid tillämpningen av denna lag

jämställas med myndighet.

Kommuner och landsting skall anses utöva ett rättsligt bestämmande

inflytande om de ensamma eller tillsammans

1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med

mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något
annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen

för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller

3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

Vid tillämpningen av 1�3 skall inflytande som utövas av en juridisk
person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det sätt
som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller lands-
tinget.

Första stycket gäller också beträffande handlingar som efter medgivande

av en kommun eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebo-
lag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner
eller landsting har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

Vad som sägs om kommuner och landsting i första �tredje styckena

tillämpas också på kommunalförbund.

12 § I fråga om tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tyst-

nadsplikt för revisorer finns bestämmelser som är tillämpliga utöver före-
skrifterna om sekretess i denna lag.

6 kap.

2 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende angående
förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller
annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgif-
ten röjs. Vad som nu här sagts om tjänst avser dock inte arbete som för
myndighets behov utförs av dess egen eller annan myndighets personal.
Angår ärendet upphandling eller angår det försäljning av lös egendom för
det allmännas räkning, får uppgift som rör anbud inte i något fall lämnas
till annan än den som har avgett anbudet förrän alla anbuden offentliggörs
eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen
dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets
materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har förflutit från
det avtalet slöts.

3264

background image

SFS 1993:1298

7 kap.

25 §3 Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den

enskilde eller någon honom närstående lider betydande men om uppgiften
röjs. Motsvarande sekretess gäller i ärende om bostadsanpassningsbidrag.

I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift

om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde
eller någon närstående till honom lider men om uppgiften röjs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

8 kap.

10 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftför-

hållanden för enskild, som i annat fall än som avses i 8 och 9 §§ har trätt i
affärsförbindelse med myndigheten, om det av särskild anledning kan

antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller också
hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild
som har trätt i affärsförbindelse med bolag, förening, samfällighet eller
stiftelse som driver affärsverksamhet och vari det allmänna genom myn-
digheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision, om
det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretessen
hos en myndighet som bedriver sådan revision gäller dock inte, om uppgif-
ten ingår i beslut av myndigheten.

Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt första stycket, lämnats till

annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäller dock
inte, om uppgiften ingår i beslut av den mottagande myndigheten.

Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretessen,

om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen
dock längst till dess två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets
materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har förflutit från
det att avtalet slöts.

15 kap.

7 § Beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran att få ta
del av handling eller lämnat ut allmän handling med förbehåll, som in-
skränker sökandens rätt att yppa dess innehåll eller annars förfoga över
den, får överklagas av sökanden. Om inte annat följer av andra-fjärde
styckena, överklagas beslutet hos kammarrätten eller, såvitt gäller kam-
marrätts beslut i där väckt ärende, hos Regeringsrätten. Har beslutet
meddelats av organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket eller 9 § tillämpas
bestämmelserna i 2 3 - 2 5 §§ och 30 § första meningen förvaltningslagen
(1986:223) om överklagande. Att prövningstillstånd inte behövs när kam-
marrätts beslut överklagas framgår av 35 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

3

Senaste lydelse 1993:738.

103-SFS 1993

3265

background image

SFS 1993:1298

Har beslut som avses i första stycket meddelats av tingsrätt och rör det

handling i domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet, överkla-
gas det hos hovrätten. Motsvarande beslut av hovrätt i där väckt eller dit
överklagat ärende överklagas hos Högsta domstolen. Vid överklagande av
tingsrätts eller hovrätts beslut tillämpas i övrigt bestämmelserna i rätte-
gångsbalken om besvär. Vid överklagande av hovrätts beslut skall dock
reglerna om prövningstillstånd inte tillämpas.

Första och andra styckena gäller inte för beslut av riksdagen, regeringen,

Högsta domstolen eller Regeringsrätten.

Att beslut av statsråd skall överklagas hos regeringen föreskrivs i 2 kap.

15 § tryckfrihetsförordningen.

Angående rätt att överklaga beslut av myndighet som lyder under riks-

dagen är särskilt föreskrivet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. I fråga om aktiebolag i vilka kommuner eller landsting själva eller

gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mindre än
två tredjedelar av de med aktierna förenade rösterna och i fråga om
ekonomiska föreningar i vilka det också finns andra medlemmar än kom-
muner eller landsting skall de nya föreskrifterna i 1 kap. 9 § dock tillämpas
först från och med den 1 januari 1998.

3. Bestämmelserna i 15 kap. 7 § om överklagande tillämpas inte på

beslut som har meddelats före ikraftträdandet enligt 1 eller 2.

På regeringens vägnar

REIDUNN LAUR�0N

Göran Schäder
(Justitiedepartementet)

3266

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.