SFS 2002:102 Lag om allmännyttiga bostadsföretag

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag / SFS 2002:102 Lag om allmännyttiga bostadsföretag
020102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om allmännyttiga bostadsföretag;

utfärdad den 7 mars 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Allmännyttiga bostadsföretag

Inledande bestämmelser

1 §

Med

allmännyttigt bostadsföretag

avses i denna lag ett aktiebolag, en

ekonomisk förening eller en stiftelse som

1. drivs utan vinstsyfte,
2. i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostads-

lägenheter upplåts med hyresrätt och

3. är godkänt som allmännyttigt bostadsföretag.
Villkoret i första stycket 1 hindrar inte att ett aktiebolag eller en eko-

nomisk förening lämnar skälig utdelning på den del av aktiekapitalet eller
inbetalda medlemsinsatser som ägaren skjutit till kontant. Regeringen läm-
nar närmare föreskrifter om högsta tillåtna utdelning.

Villkoret i första stycket 3 gäller inte i fråga om kommunala bostads-

företag.

2 §

Med

kommunalt bostadsföretag

avses i denna lag ett allmännyttigt bo-

stadsföretag som en kommun har det bestämmande inflytandet över.

Med bestämmande inflytande avses att kommunen
1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med

mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen och också förfo-
gar över så många röster, eller

2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen

för en stiftelse med egen förvaltning eller är förvaltare i en stiftelse med an-
knuten förvaltning.

Vid tillämpning av andra stycket 1 och 2 skall det inflytande som utövas

av ett företag över vilket kommunen bestämmer på det sätt som anges i
nämnda punkter anses utövat av kommunen.

3 §

Ett allmännyttigt bostadsföretag skall sträva efter att erbjuda hyresgäs-

terna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i företaget.

1

Prop. 2001/02:58, bet. 2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160.

SFS 2002:102

Utkom från trycket
den 19 mars 2002

background image

2

SFS 2002:102

4 §

Ett allmännyttigt bostadsföretag skall skriftligen varje år till länsstyrel-

sen lämna uppgift om beslutad utdelning och hur denna beräknats.

Godkännande som allmännyttigt bostadsföretag

5 §

Ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse får efter ansö-

kan godkännas som allmännyttigt bostadsföretag, om företaget uppfyller de
förutsättningar som anges i 1 § första stycket 1 och 2.

6 §

Ett godkännande som allmännyttigt bostadsföretag skall återkallas om

företaget ansöker om detta eller om företaget inte längre uppfyller förutsätt-
ningarna för godkännande som anges i 1 § första stycket 1 och 2.

7 §

Frågor om godkännande och återkallelse av godkännande som allmän-

nyttigt bostadsföretag enligt denna lag prövas av länsstyrelsen.

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket. Boverkets beslut får

inte överklagas.

2 kap. �verlåtelse av fast egendom samt aktier och andelar i
kommunala bostadsföretag

Inledande bestämmelser

1 §

Detta kapitel tillämpas när

1. en kommun eller ett företag som kommunen har det bestämmande in-

flytandet över överlåter aktier eller andelar i ett kommunalt bostadsföretag
eller i ett företag genom vilket kommunen utövar det bestämmande inflytan-
det över ett kommunalt bostadsföretag, eller

2. ett kommunalt bostadsföretag överlåter fast egendom som är taxerad

som hyreshusenhet eller småhusenhet och omfattar byggnad i vilken kom-
munen eller det kommunala bostadsföretaget upplåtit bostadslägenhet med
hyresrätt för annat ändamål än fritidsändamål.

Vad som sägs om fast egendom skall även gälla tomträtt.

2 §

Med överlåtelse avses i detta kapitel att egendom övergår till annan ge-

nom

1. köp, byte och gåva,
2. tillskott till bolag eller förening,
3. utdelning eller skifte från bolag eller förening avseende fast egendom,
4. fusion enligt 14 kap. 1 § aktiebolagslagen (1975:1385), eller
5. fusion enligt 12 kap. 1 och 3 §§ lagen (1987:667) om ekonomiska för-

eningar.

Tillstånd till överlåtelse

3 §

Det krävs tillstånd, utom i fall som avses i 6 och 8 §§, för överlåtelse

av egendom som avses i 1 §. Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd.

4 §

Ansökan om tillstånd skall göras hos länsstyrelsen i det län där fastig-

heten är belägen om det är fråga om överlåtelse av fast egendom. �r det

background image

3

SFS 2002:102

fråga om överlåtelse av aktier eller andelar, skall ansökan göras hos länssty-
relsen i det län där kommunen är belägen eller företagets styrelse har sitt
säte.

Innan beslut om överlåtelse fattas eller, för det fall att ansökan görs tidi-

gare, innan ansökan görs, skall de hyresgäster som berörs informeras om den
planerade överlåtelsen och beredas tillfälle att yttra sig. En uppgift om hy-
resgästernas inställning till överlåtelsen skall fogas till ansökan om tillstånd.

5 §

En ansökan om tillstånd till överlåtelse enligt 1 § första stycket 1 skall

beslutas av kommunen om den innebär att kommunen förlorar det bestäm-
mande inflytandet över det kommunala bostadsföretaget.

6 §

Tillstånd fordras inte om

1. kommunen, i fråga om sådan överlåtelse som avses i 1 § första stycket

1, även efter överlåtelsen direkt eller indirekt har det bestämmande inflytan-
det över det kommunala bostadsföretaget,

2. förvärvaren är ett allmännyttigt bostadsföretag,
3. förvärvaren är en kooperativ hyresrättsförening, eller
4. överlåtelsen sker genom inrop på exekutiv auktion.

7 §

Tillstånd till en överlåtelse skall inte lämnas om det kan befaras att de

kommunala bostadsföretagens hyror till följd av överlåtelsen inte kommer
att få tillräckligt genomslag vid tillämpningen av bruksvärdereglerna i
12 kap. 55 § jordabalken eller de hyresförhandlingar som förs enligt hyres-
förhandlingslagen (1978:304).

8 §

Regeringen får på ansökan av överlåtaren medge undantag från kravet

på tillstånd om det finns synnerliga skäl.

Ansökan om undantag skall göras senast fyra veckor efter överlåtelsen el-

ler efter det att en ansökan om tillstånd har avslagits.

Förfarandet vid ansökan om tillstånd

9 §

Vid överlåtelse av egendom som avses i 1 § och som inte omfattas av

undantagsbestämmelserna i 6 § eller för vilken undantag medgivits enligt
8 §, skall den som överlåter eller den som förvärvar egendomen ansöka om
tillstånd till överlåtelsen senast tre månader efter överlåtelsen. Om reger-
ingen har avslagit en ansökan om undantag enligt 8 §, skall dock fristen i
stället räknas från dagen från regeringens beslut.

Ansökan får göras innan egendomen överlåts.

10 §

Länsstyrelsen skall inhämta yttrande från hyresgästorganisation och

fastighetsägarorganisation på orten. Sådant yttrande behöver dock inte in-
hämtas om det är uppenbart att de kommunala bostadsföretagens hyror även
efter överlåtelsen får genomslag vid tillämpningen av 12 kap. 55 § jordabal-
ken eller de hyresförhandlingar som förs enligt hyresförhandlingslagen
(1978:304).

background image

4

SFS 2002:102

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Verkan av att tillstånd inte lämnas

11 §

Söks inte tillstånd eller undantag i tid eller lämnas inte tillstånd eller

undantag, är överlåtelsen ogiltig. I fråga om förvärv som avses i 1 § första
stycket 2 gäller detta dock inte om lagfart eller inskrivning av förvärv av
tomträtt har beviljats i strid med bestämmelserna i jordabalken.

�verklagande

12 §

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos Boverket av den som över-

låter eller den som förvärvar egendom samt av hyresgästorganisation och
fastighetsägarorganisation. Boverkets beslut får inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
2. Företag som enligt förordningen (1986:694) om handläggning, förvalt-

ning, m.m. av bostadslån och räntebidrag eller motsvarande äldre bestäm-
melser är godkänt som allmännyttigt bostadsföretag skall anses som godkänt
som allmännyttigt bostadsföretag enligt denna lag.

3. Lagen (1999:608) om tillfällig minskning av det generella statsbidraget

vid avyttring av aktier eller andelar i eller utdelning från kommunala bo-
stadsföretag, m.m. upphör att gälla den 1 april 2002. Bestämmelserna om ut-
delningar och aktieägartillskott skall fortfarande tillämpas till och med den
30 juni 2003.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

LARS-ERIK L�VD�0N
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.