SFS 2012:978 Lag om uthyrning av egen bostad

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad / SFS 2012:978 Lag om uthyrning av egen bostad
120978.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om uthyrning av egen bostad;

utfärdad den 20 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 § jordabalken,

genom vilket någon utanför näringsverksamhet upplåter en bostadslägenhet
för annat än fritidsändamål. Lagen gäller dock inte upplåtelse av en hyresrätt
i andra hand. Om fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen endast den första
upplåtelsen.

Bestämmelserna i 12 kap. jordabalken gäller, om inte något annat har

föreskrivits i denna lag.

2 §

Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till

nackdel för hyresgästen eller den som har rätt att träda i hans eller hennes
ställe är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.

3 §

Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid av-

talas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upp-
höra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyres-
tidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tid-
punkt.

Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månads-

skifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden
får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att
gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsäg-
ningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.

Hyresgästen har inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte

avtalar något annat.

4 §

Om hyresvärden eller hyresgästen vill att hyresvillkoren ska ändras,

ska han eller hon skriftligen meddela motparten detta. Kan en överenskom-
melse därefter inte träffas, har den som sänt meddelandet rätt att hos hyres-
nämnden ansöka om ändring av hyresvillkoren.

Vid en tvist om hyran ska hyresnämnden, om inte en lägre hyra följer av

avtalet, fastställa den till ett belopp som inte påtagligt överstiger kapital-

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128.

SFS 2012:978

Utkom från trycket
den 4 januari 2013

background image

2

SFS 2012:978

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

kostnaden och driftskostnaderna för bostaden. Kapitalkostnaden beräknas
som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.

I fråga om avsändande av ett meddelande som avses i första stycket till-

lämpas 12 kap. 63 § jordabalken.

5 §

Hyresnämndens beslut om ändring av hyresvillkoren anses som avtal

om villkor för fortsatt uthyrning. Hyresnämnden ska besluta att villkoren ska
gälla från dagen för ansökan hos hyresnämnden eller, om det finns skäl, från
en senare tidpunkt, dock senast från dagen för hyresnämndens beslut.

6 §

Ett beslut av hyresnämnden enligt denna lag får överklagas inom tre

veckor från den dag det meddelades.

Ett överklagande enligt första stycket tas upp av Svea hovrätt. �ver-

klagandet ska ges in till hyresnämnden.

I fråga om rättegångskostnader i hovrätten tillämpas 12 kap. 73 § jorda-

balken.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.
2. I fråga om avtal som ingåtts före ikraftträdandet gäller 12 kap. jorda-

balken.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.