SFS 2014:477 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2014:477 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
140477.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 5 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

dels att 2 kap. 6 §, 4 kap. 2 §, 9 kap. 4 och 8 §§ samt 10 kap. 2, 14 och

23 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fem nya paragrafer, 9 kap. 4 a�4 e §§, av föl-

jande lydelse.

2 kap.

6 §

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende

byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnads-
verk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och

intresset av en god helhetsverkan,

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och

andra olyckshändelser,

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna av

stridshandlingar,

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- och

hygienförhållanden,

5. möjligheterna att hantera avfall,
6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö,
7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga

att använda området, och

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar.
Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggna-

der som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseområdets sär-
skilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden
skyddas. �ndringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befint-
liga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.

1 Prop. 2013/14:127, bet. 2013/14:CU32, rskr. 2013/14:287.

SFS 2014:477

Utkom från trycket
den 13 juni 2014

background image

2

SFS 2014:477

4 kap.

2 §

Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes

lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns
utformning för

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfatt-

ningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen,

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver

ske i ett sammanhang, och

3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om
a) byggnadsverket är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap.

4 a § eller byggnadsverket kräver bygglov enligt 9 kap. eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, och

b) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen

eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande.

Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan, om byggnadsverket kan

prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhands-
besked och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan.

9 kap.

4 §

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage

och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 §, inte
bygglov för att

1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter

från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte
placeras närmare gränsen än 4,5 meter,

2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en

altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak
som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte
täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen
än 4,5 meter, eller

3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komple-

mentbyggnad som

a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tom-

ten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller
motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kva-
dratmeter,

b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och
c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
En åtgärd som avses i 1�3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de

grannar som berörs medger det.

Första stycket 3 gäller inte
1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden krä-

ver bygglov, eller

2. för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som

avses i 4 a §.

4 a §

Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en-

eller tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som

background image

3

SFS 2014:477

1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller

en komplementbyggnad,

2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med stöd

av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 25,0 kvadratmeter,

3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter,
4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och
5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0

meter.

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett

sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen

än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även
vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens infrastrukturförval-
tare medger det.

4 b §

För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att

1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kva-

dratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte pla-
ceras närmare gränsen än 4,5 meter, eller

2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett

bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där tak-
kuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i
den bärande konstruktionen.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än

4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komple-

mentbostadshus.

4 c §

För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i byggnaden

inreda ytterligare en bostad. Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus
som utgör ett komplementbostadshus.

4 d §

En åtgärd som avses i 4 a�4 c §§ får inte vidtas utan bygglov

1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden krä-

ver bygglov, eller

2. på byggnader eller inom bebyggelseområden som avses i 8 kap. 13 §.
En åtgärd som avser ett komplementbostadshus enligt 4 a §, en åtgärd

enligt 4 b § första stycket 1 eller 4 c § får inte vidtas utan bygglov inom eller i
anslutning till sådana områden som avses i 3 kap. 9 § andra stycket miljöbal-
ken om det är fråga om flygplatser och övnings- eller skjutfält.

4 e §

Vid tillämpningen av 4 a § ska ett komplementbostadshus inte anses

utgöra ett sådant enbostadshus som avses i paragrafens första stycke.

8 §

Utöver det som följer av 2�7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning

som framgår av

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö
a) i en detaljplan har bestämt för att vidta en åtgärd som avses i 4 § första

stycket 3, 4 a�4 c §§ eller 5 § första stycket,

background image

4

SFS 2014:477

b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att underhålla

ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §,

c) i områdesbestämmelser har bestämt för att i området byta en byggnads

färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åt-
gärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende,

3. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt för att utanför

en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1
och 2,

4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om eko-

nomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,

5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har

bestämt för att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grund-
vattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken.

Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en

bygglovsprövning.

10 kap.

2 §

Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som har med-

delats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en tomt
eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot

1. det lov som har getts för åtgärden, eller
2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestämmel-

ser som gäller för området.

�&tgärder som avses i 9 kap. 4�4 c och 5 §§ får, trots första stycket 2, strida

mot en detaljplan eller områdesbestämmelser.

14 §

2

I fråga om sådana åtgärder som avses i 3 § ska byggnadsnämnden

utan dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till ett
sammanträde för tekniskt samråd, om

1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§,
2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller
3. byggherren har begärt ett sådant samråd.
Tekniskt samråd behövs inte för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 4 a §,

4 b § första stycket 1, 4 c § eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad,
om byggnadsnämnden inte beslutar annat. Byggnadsnämnden får besluta att
tekniskt samråd inte behövs för att flytta flera enkla byggnader.

En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till bygg-

herren och den eller dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska också
skickas till dem i övrigt som enligt detta kapitel ska ges tillfälle att delta i
samrådet eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle att
delta.

23 §

3

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd

som avses i 3 § får påbörjas, om

1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

2 Senaste lydelse 2014:224.

3 Senaste lydelse 2014:228.

background image

5

SFS 2014:477

2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har

visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,

3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det

krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum, och

4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för

nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om
enenergideklaration för byggnader.

Vid anmälan som avser åtgärder enligt 9 kap. 4 a §, 4 b § första stycket 1

eller 4 c § ska byggnadsnämndens bedömning enligt första stycket endast om-
fatta det som anges i första stycket 1.

1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.
2. För åtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet gäller 2 kap. 6 § i

dess äldre lydelse.

3. Har en kommun, före ikraftträdandet, med stöd av 9 kap. 8 § första

stycket 2 a bestämt att bygglov krävs för att vidta en åtgärd som avses i 9 kap.
4 § första stycket 3 ska bygglov krävas även för sådana åtgärder som avses i
4 a�4 c §§, till dess att kommunen bestämmer annat.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.