SFS 2014:900 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2014:900 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
140900.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(2010:900)

2

dels att 6 kap. 3�10, 12 och 23 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 6 kap. 3 och 12 §§ ska utgå,
dels att punkt 14 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska upp-

höra att gälla,

dels att 1 kap. 4 §, 4 kap. 7, 8, 14, 16, 33, 35, 36 och 42 §§, 5 kap. 6, 7, 11,

13�21, 23, 25, 28, 32, 36 och 39 §§, 6 kap. 1, 13�16 och 39 §§, 9 kap. 4, 6, 8,
11, 30�31 b och 33 §§, 10 kap. 23 och 36 §§, 11 kap. 33, 37 och 38 §§,
13 kap. 1 § och 14 kap. 3, 10 och 14�17 §§ samt rubrikerna närmast före
5 kap. 11 och 18 §§ och 6 kap. 13 och 39 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas 21 nya paragrafer, 5 kap. 7 a, 11 a�11 c,

18 a, 22 a, 38 a och 38 b §§, 6 kap. 2 och 40�43 §§, 8 kap. 4 a §, 9 kap. 30 a,
31 c�31 e, 32 a och 37 a §§ och 11 kap. 32 a § samt närmast före 6 kap. 43 §
en ny rubrik av följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen ska in-

föras tre nya punkter, 18�20, av följande lydelse.

1 kap.

4 §

I denna lag avses med

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som

enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra

anläggningar än byggnader,

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-,

byggnads-, rivnings- eller markarbeten,

byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väg-

gar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark
eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara kon-
struerad så att människor kan uppehålla sig i den,

1 Prop. 2013/14:126, bet. 2013/14:CU31, rskr. 2013/14:366.

2 Senaste lydelse av
6 kap. 5 § 2011:335
6 kap. 8 § 2011:335.

SFS 2014:900

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

2

SFS 2014:900

byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgif-

ter enligt denna lag,

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning,
byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett bygg-

nadsverk,

exploateringsavtal: ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en

kommun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte
ägs av kommunen, dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbygg-
nad av statlig transportinfrastruktur,

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som ska

bestämmas enligt 4 kap. 21�25 §§,

kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller

vattenområde,

miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på

miljö- och hälsoskyddsområdet,

nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare

uppförd byggnad till en ny plats,

ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller

en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas,

planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en

detaljplan eller områdesbestämmelser,

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,

tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens

volym,

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark av-

sedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till
byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett
ändamål,

underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller åter-

ställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde, och

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

4 kap.

7 §

Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser. Kommunen får

dock, om det finns särskilda skäl för det, i detaljplanen bestämma att huvud-
mannaskapet i stället ska vara enskilt för en eller flera allmänna platser.

8 §

I en detaljplan får kommunen bestämma

1. hur allmänna platser som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhis-

torisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas, och

2. hur allmänna platser som har enskilt huvudmannaskap ska användas och

utformas.

background image

3

SFS 2014:900

14 §

3

I en detaljplan får kommunen bestämma att lov eller startbesked för

en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast får
ges under förutsättning att

1. en viss anläggning för trafik, energi- eller vattenförsörjning eller avlopp,

som kommunen inte ska vara huvudman för, har kommit till stånd,

2. ett visst byggnadsverk på tomten har rivits, byggts om, flyttats eller fått

den ändrade användning som anges i planen,

3. utfarten eller en annan utgång från fastigheten har ändrats,
4. markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en mark-

förorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på
tomten.

16 §

4

I en detaljplan får kommunen

1. bestämma placering, utformning och utförande av byggnadsverk och

tomter,

2. i fråga om byggnadsverk bestämma de preciserade krav som behövs för

att följa kraven på varsamhet enligt 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 17 och
18 §§,

3. bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tom-

ter, bebyggelseområden och allmänna platser som avses i 2 kap. 6 § tredje
stycket och 8 kap. 13 §,

4. bestämma att byggnader som omfattas av förbudet mot förvanskning en-

ligt 8 kap. 13 § inte får rivas, och

5. i fråga om andra ändringar av byggnader än tillbyggnader bestämma så-

dana krav på byggnadsverk som avses i 16 kap. 2 och 5 §§ och bestämma un-
dantag från sådana krav.

33 §

Planbeskrivningen ska innehålla en redovisning av

1. planeringsförutsättningarna,
2. planens syfte,
3. hur planen är avsedd att genomföras,
4. de överväganden som har legat till grund för planens utformning med

hänsyn till motstående intressen och planens konsekvenser, och

5. om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör

det och skälen för avvikelsen.

Planbeskrivningen ska innehålla det illustrationsmaterial som behövs för

att förstå planen.

Av redovisningen enligt första stycket 3 ska framgå de organisatoriska,

tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att pla-
nen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt samt
vilka konsekvenser dessa åtgärder får för fastighetsägarna och andra berörda.
Vidare ska det framgå om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, dessa
avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller del-
vis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal.

35 §

Redovisningen enligt 33 § första stycket 4 behöver inte innehålla nå-

gon miljökonsekvensbeskrivning som är särskilt upprättad för detaljplane-
ärendet, om planen är en sådan som avses i 5 kap. 7 a § och miljökonsekvens-

3 Senaste lydelse 2011:335.

4 Senaste lydelse 2011:335.

background image

4

SFS 2014:900

beskrivningen i det andra ärendet återges i och är aktuell och tillräcklig för
detaljplaneärendet.

36 §

Detaljplanen ska vara utformad med skälig hänsyn till befintliga be-

byggelse-, äganderätts- och fastighetsförhållanden som kan inverka på pla-
nens genomförande.

I de delar som planen medför att mark eller annat utrymme eller särskild

rätt till mark eller annat utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 13
eller 16 § ska planen vara utformad så att de fördelar som kan vinnas med den
överväger de olägenheter som planen orsakar enskilda.

42 §

5

Med områdesbestämmelser får kommunen endast reglera

1. grunddragen för användningen av mark- och vattenområden för bebyg-

gelse, fritidsanläggningar, kommunikationsleder och andra jämförliga ända-
mål, om det behövs för att säkerställa syftet med översiktsplanen eller för att
tillgodose ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,

2. användningen och utformningen av mark för gemensam användning,
3. största tillåtna byggnads- eller bruksarean för fritidshus och storleken på

tomter för sådana hus,

4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och

8 §§, rivningslov enligt 9 kap. 10 § första stycket 2 och marklov enligt 9 kap.
13 §, och

5. placering, utformning och utförande av byggnadsverk och tomter och i

samband med det bestämma

a) om vegetation och markytans utformning och höjdläge inom sådana om-

råden som avses i 9 kap. 13 § 1,

b) om skyddsanordningar för att motverka sådana störningar från omgiv-

ningen som avses i 12 § 1, och

c) i frågor som avses i 16 § 2, 4 och 5.
I samband med en reglering enligt första stycket 2 eller 5 får kommunen

även reglera skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk, tomter och
bebyggelseområden som avses i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 13 § samt
för sådan mark för gemensam användning som är särskilt värdefull från histo-
risk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

5 kap.

6 §

Innan kommunen antar en detaljplan ska kommunen ha tagit fram ett

planförslag, samrått om förslaget och låtit det granskas enligt 8�37 §§.

För vissa detaljplaner gäller enligt 7 och 7 a §§ även särskilda bestämmel-

ser.

7 §

6

Särskilda bestämmelser om ett utökat planförfarande finns i 11 a §

första stycket, 11 b och 11 c §§, 17 § första stycket, 18 § andra och tredje
styckena samt 25 § för en detaljplan som

1. inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsytt-

rande enligt 3 kap. 16 §,

5 Senaste lydelse 2012:187.

6 Senaste lydelse 2012:444.

background image

5

SFS 2014:900

2. är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse,

eller

3. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

7 a §

Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i

11 a § andra stycket, 16 och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra
stycket för en detaljplan som är förenlig med översiktsplanen och länsstyrel-
sens granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § och som enbart gäller

1. en verksamhet som har tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt

föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller

2. en åtgärd som har prövats eller ska prövas genom upprättande och fast-

ställande av en vägplan enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan en-
ligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg.

Samråd och kungörelse

11 §

I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en

detaljplan ska kommunen samråda med

1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs,
2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och

boende som berörs,

3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlings-

ordning för en berörd fastighet eller, om någon förhandlingsordning inte gäl-
ler, som är anslutna till en riksorganisation inom vars verksamhetsområde en
berörd fastighet är belägen, och

4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett vä-

sentligt intresse av förslaget.

Kommunen behöver dock inte samråda med bostadsrättshavare, hyresgäs-

ter, boende eller organisationer av hyresgäster, om det är uppenbart att försla-
get saknar betydelse för dem.

För samråd enligt första stycket 2�4 är det tillräckligt att kommunen ger

tillfälle till samråd.

Om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåver-

kan, ska samrådet genomföras så att det uppfyller bestämmelserna i 6 kap.
6 §, 13 § andra stycket och 15 § miljöbalken.

11 a §

Om planförslaget är ett sådant förslag som avses i 7 §, ska kommu-

nen kungöra förslaget och samråda om det under en viss tid som ska vara
minst tre veckor (samrådstid).

För planförslag som avses i 7 a § finns bestämmelser om kungörelse i

18 a §.

11 b §

En kungörelse ska anslås på kommunens anslagstavla och föras in i

en ortstidning. Av kungörelsen ska det framgå

1. vilket område detaljplanen avser,
2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
3. var förslaget finns tillgängligt och hur lång samrådstiden är,
4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under sam-

rådstiden, och

5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas.

background image

6

SFS 2014:900

Kungörandet ska ske enligt lagen (1977:654) om kungörande i mål och

ärenden hos myndighet m.m.

11 c §

Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt

för alla som vill ta del av det. Kommunen ska också se till att det underlag
som avses i 8�10 §§ finns tillgängligt liksom det planeringsunderlag i övrigt
som kommunen anser har betydelse för bedömningen av förslaget.

13 §

Under ett samråd om ett planförslag ska kommunen redovisa förslaget,

skälen för förslaget, det planeringsunderlag som har betydelse och hur kom-
munen avser att handlägga förslaget. Kommunen får låta bli att redovisa skä-
len för planförslaget och planeringsunderlaget om det är uppenbart obehöv-
ligt.

Om det finns ett program enligt 10 §, ska kommunen redovisa detta.
Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen redovisa

dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av att planen helt eller
delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal.

14 §

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd enligt
7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser,

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområ-

den som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och

4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig med

hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, över-
svämning eller erosion.

Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av

2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av be-
stämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.

15 §

Under samrådet ska lantmäterimyndigheten särskilt

1. verka för att ett förslag till detaljplan är förenligt med 4 kap. 7, 18 och

18 a §§ samt 33 § första stycket 3 och tredje stycket, och

2. ge råd om tillämpningen av 6 kap. 40�42 §§.

16 §

7

För ett planförslag som avses i 7 a § behöver samråd enligt 11�15 §§

endast ske om prövningen av det andra ärendet är avslutad och

1. den utredning som finns i det ärendet inte är tillräcklig eller inte längre är

aktuell för detaljplaneärendet, eller

2. samråd inte har skett i det andra ärendet med alla dem som ska omfattas

av samråd enligt 11 §.

I ett fall som avses i första stycket 2 är det tillräckligt att komplettera detalj-

planeärendet så att samråd sker med dem som inte omfattades av samrådet i
det andra ärendet.

17 §

Kommunen ska redovisa de synpunkter som har kommit fram i samrå-

det samt de kommentarer och förslag som kommunen har med anledning av

7 Senaste lydelse 2012:444.

background image

7

SFS 2014:900

synpunkterna. Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 §, ska redovis-
ningen göras samlat för alla synpunkter som har kommit fram (samrådsredo-
görelse). För andra planförslag än sådana som avses i 7 § är det tillräckligt att
redovisningen görs i granskningsutlåtandet enligt 23 §.

Om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljö-

påverkan, ska samrådsredogörelsen utformas så att den också uppfyller kra-
ven i 6 kap. 16 § andra stycket miljöbalken.

Granskning

18 §

När samrådet enligt 11�17 §§ är klart ska kommunen i en underrättelse

informera om sitt planförslag och låta det granskas under en viss tid (gransk-
ningstid). Om de som kommunen har samrått med enligt 11 § har godkänt
planförslaget, behöver underrättelse inte lämnas.

Granskningstiden ska vara minst två veckor, men den får göras kortare, om

alla berörda är överens om det. För ett sådant planförslag som avses i 7 § ska
granskningstiden dock vara minst tre veckor.

Om kommunen när samrådet är klart bedömer att planförslaget är ett sådant

som avses i 7 §, ska kommunen dessutom kungöra förslaget på det sätt som
anges i 11 b §, om förslaget inte har kungjorts tidigare eller det har ändrats vä-
sentligt. Det som sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse gransk-
ningstid.

18 a §

Om planförslaget är ett sådant som avses i 7 a §, ska kommunen kun-

göra förslaget på det sätt som anges i 11 b § och låta det granskas. Det som
sägs om samrådstid i 11 b § ska då i stället avse granskningstid. Gransknings-
tiden ska vara minst tre veckor.

Kungörandet får samordnas med det kungörande som ska ske i det andra

ärendet som avses i 7 a §.

19 §

En underrättelse enligt 18 § ska anslås på kommunens anslagstavla och

göras tillgänglig på kommunens webbplats. Av underrättelsen ska det framgå

1. vilket område detaljplanen avser,
2. om förslaget avviker från översiktsplanen,
3. var förslaget finns tillgängligt för granskning och hur lång gransknings-

tiden är,

4. att den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det under

granskningstiden,

5. till vem synpunkter på förslaget ska lämnas, och
6. att den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig

synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

20 §

Kommunen ska senast den dag då underrättelsen anslås på kommunens

anslagstavla skicka

1. ett meddelande om innehållet i underrättelsen till kända sakägare och

dem som avses i 11 § första stycket 3 och 4, och

2. förslaget och den samrådsredogörelse som avses i 17 § till länsstyrelsen,

lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.

21 §

Under granskningstiden ska kommunen hålla förslaget tillgängligt för

alla som vill granska det. Kommunen ska också se till att det underlag som

background image

8

SFS 2014:900

avses i 8�10 §§ och den samrådsredogörelse som avses i 17 § finns tillgäng-
liga liksom det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har bety-
delse för bedömningen av förslaget.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samord-

nats enligt 18 a § andra stycket, får kommunen fullgöra sin skyldighet enligt
första stycket genom att hålla en kopia av handlingarna i det andra ärendet
tillgänglig i den mån informationen finns där.

22 a §

Under granskningstiden ska lantmäterimyndigheten yttra sig över

planförslaget om myndigheten bedömer att förslaget inte är förenligt med
4 kap. 7, 18 och 18 a §§ samt 33 § första stycket 3 och tredje stycket.

23 §

Efter granskningstiden ska kommunen göra ett granskningsutlåtande.

Det ska innehålla en sammanställning av de skriftliga synpunkter som har
kommit in under granskningstiden och en redovisning av kommunens förslag
med anledning av synpunkterna.

Om förslaget är ett sådant som avses i 7 a § och kungörandet har samord-

nats enligt 18 a § andra stycket, ska granskningsutlåtandet också behandla de
skriftliga synpunkter som har kommit in i det andra ärendet och har betydelse
för detaljplaneprövningen.

25 §

Om kommunen efter granskningstiden ändrar sitt förslag väsentligt,

ska kommunen låta granska det ändrade förslaget enligt 18 § första och tredje
styckena samt 19�24 §§. Om kommunen bedömer att förslaget är ett sådant
som avses i 7 § och det inte har kungjorts tidigare, ska kommunen dessutom
kungöra det ändrade förslaget på det sätt som anges i 11 b §. Det som sägs om
samrådstid i 11 b § ska då i stället avse granskningstid.

28 §

Om kommunen har meddelat ett föreläggande enligt 26 §, får kommu-

nen inte anta detaljplanen innan tidsfristen för anmälan av anspråk har löpt ut.

32 §

När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft ska kommunen

1. på planhandlingarna anteckna det datum då planen vann laga kraft och,

om ett förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, det datum
då förordnandet meddelades,

2. inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteck-

ningen enligt 9 § till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, och

3. med en kungörelse på det sätt som anges i 11 b § eller med ett skriftligt

meddelande underrätta de fastighetsägare som kan ha rätt till ersättning enligt
14 kap. 5, 6, 7, 9, 10 eller 11 § och dem som enligt 14 kap. 12 § kan ha mot-
svarande rätt till ersättning samt i underrättelsen upplysa om innehållet i
15 kap. 5 §.

36 §

Om ett meddelande avser en detaljplan som innebär att ett mark- eller

vattenområde eller ett utrymme kan komma att tas i anspråk enligt 6 kap. 13
eller 16 §, får 35 § inte tillämpas för meddelanden till ägaren eller innehava-
ren av en särskild rätt till området eller utrymmet.

38 a §

Vid förlängning av genomförandetiden enligt 4 kap. 24 § behöver

18 § första och tredje styckena samt 19�25 §§ inte tillämpas. Samråd enligt
11 § krävs endast med kända sakägare inom planområdet.

background image

9

SFS 2014:900

38 b §

I fråga om förslag till att upphäva en detaljplan behöver 18 § första

och tredje styckena samt 19�25 §§ inte tillämpas när planens genomförande-
tid har gått ut, och upphävandet av planen

1. är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande

enligt 3 kap. 16 §,

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor bety-

delse, och

3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
I fall som avses i första stycket, ska kommunen så snart som möjligt skicka

samrådsredogörelsen eller ett meddelande om var den finns tillgänglig till
dem som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda.

Om kommunen efter att samrådet är klart ändrar sitt förslag väsentligt, ska

kommunen trots första stycket låta granska det ändrade förslaget enligt 18 §
första och tredje styckena samt 19�24 §§.

39 §

I fråga om förslag till och beslut om att anta, ändra eller upphäva områ-

desbestämmelser ska kommunen tillämpa bestämmelserna om förslag till och
antagande av en detaljplan i 7 §, 8 § i den del som avser fastighetsförteckning,
9 och 10 §§, 11 § första�tredje styckena, 11 a § första stycket, 11 b och
11 c §§, 12�15 §§, 17 § första stycket, 18, 19 och 20 §§, 21 § första stycket,
22 och 22 a §§, 23 § första stycket, 24, 25, 27, 29 och 30 §§, 32 § 1 och 2, 33�
35 §§ och 38 §. Vid tillämpningen ska det som sägs om detaljplan avse områ-
desbestämmelserna.

6 kap.

1 §

Detta kapitel innehåller bestämmelser om genomförande av detaljplan

för allmänna platser när kommunen är huvudman. Bestämmelserna avser

1. kommunens rätt att lösa in fastigheter, mark och andra utrymmen,
2. ordnandet och underhållet av allmänna platser, och
3. fastighetsägares skyldighet att betala för gatukostnader m.m.
Kapitlet innehåller även bestämmelser om exploateringsavtal.
Vid enskilt huvudmannaskap tillämpas bestämmelserna om inrättande av

anläggning som är gemensam för flera fastigheter i anläggningslagen
(1973:1149). I anläggningslagen finns även bestämmelser om underhåll av
vägar och andra allmänna platser som har enskilt huvudmannaskap.

2 §

8

Genomförandet av en detaljplan ska grundas på den planbeskrivning

som kommunen har gjort enligt 4 kap. 31 och 33 §§.

Kommunens rätt att lösa in fastigheter, mark och andra utrymmen

13 §

Kommunen får lösa in mark eller annat utrymme som enligt detaljpla-

nen ska användas för

1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller
2. annat än enskilt bebyggande, om markens eller utrymmets användning

för det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd ändå.

Kommunens rätt enligt första stycket 2 upphör att gälla om kommunen ger

bygglov enligt 9 kap. 32 a § första stycket.

8 Tidigare 6 kap. 2 § upphävd genom 2012:187.

background image

10

SFS 2014:900

Bestämmelser om skyldighet för kommunen att lösa in mark eller annat ut-

rymme finns i 14 kap.

14 §

Om ett markområde enligt detaljplanen ska vara en enda fastighet men

vid genomförandetidens utgång omfattar flera fastigheter med olika ägare och
kommunen enligt planen är huvudman för en allmän plats, får kommunen
lösa in fastigheter eller delar av fastigheter så att fastighetsindelningen över-
ensstämmer med planen.

15 §

Om kommunen är huvudman för en allmän plats som är avsedd att till-

godose en kvartersmarks eller ett annat utrymmes behov av den allmänna
platsen och kvartersmarken eller utrymmet vid genomförandetidens utgång
inte har bebyggts på ett sätt som i huvudsak följer detaljplanen, får kommu-
nen lösa in marken eller utrymmet.

Första stycket gäller inte om marken eller utrymmet omfattas av ett

bygglov som får tas i anspråk.

16 §

Om någon har särskild rätt till mark eller annat utrymme som omfattas

av kommunens rätt enligt 13, 14 eller 15 §, får kommunen också lösa in den
särskilda rätten.

Exploateringsavtal

39 §

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta

riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska
ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för
genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för
bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal.

40 §

Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fas-

tighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar
och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och av-
lopp samt andra åtgärder. �&tgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen
ska kunna genomföras. De åtgärder som ingår i byggherrens eller fastighetsä-
garens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen.

41 §

Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre

eller en fastighetsägare att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, ut-
bildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhan-
dahålla.

42 §

Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vid-

tagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en
etappvis utbyggnad.

background image

11

SFS 2014:900

Kapitlets tillämpning på samfälligheter

43 §

Det som gäller i fråga om fastigheter enligt detta kapitel ska också till-

lämpas på mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt.
Vid en sådan tillämpning ska

1. det som gäller i fråga om fastighetsägaren gälla ägarna till de fastigheter

som har del i samfälligheten, och

2. en samfällighet som inte är avsedd för bebyggelse anses vara bebyggd

när samfälligheten i väsentlig omfattning har tagits i anspråk för sitt avsedda
ändamål.

Om en samfällighet ska anses vara bebyggd enligt första stycket 2, ska den

högsta tillåtna byggnadshöjden anses vara den genomsnittliga högsta tillåtna
byggnadshöjden för de fastigheter som har del i samfälligheten.

8 kap.

4 a §

En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§

eller i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa
egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i andra
ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av detaljplaner.
Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan.

9 kap.

4 §

9

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage

och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 § och fö-
reskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, inte bygglov för att

1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter

från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte
placeras närmare gränsen än 4,5 meter,

2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en

altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak
som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte
täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen
än 4,5 meter, eller

3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komple-

mentbyggnad som

a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tom-

ten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller
motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kva-
dratmeter,

b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och
c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.
En åtgärd som avses i 1�3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de

grannar som berörs medger det.

Första stycket 3 gäller inte
1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden krä-

ver bygglov, eller

9 Senaste lydelse 2014:477.

background image

12

SFS 2014:900

2. för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som av-

ses i 4 a §.

6 §

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, mu-

rar och plank utanför ett område med detaljplan krävs det, trots 2 § och före-
skrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, inte bygglov för att

1. göra en liten tillbyggnad, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5

meter, eller

2. uppföra en komplementbyggnad, en mur eller ett plank i omedelbar när-

het av bostadshuset, om åtgärden inte vidtas närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i 1 eller 2 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om

de grannar som berörs medger det.

Första och andra styckena gäller inte om kommunen enligt 8 § första

stycket 3 har bestämt att åtgärden kräver bygglov eller om åtgärden vidtas
inom en sammanhållen bebyggelse och bygglov behövs med hänsyn till om-
fattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

8 §

10 Utöver det som följer av 2�7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning

som framgår av

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö
a) i en detaljplan har bestämt för att vidta en åtgärd som avses i 4 § första

stycket 3, 4 a�4 c §§ eller 5 § första stycket,

b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt för att underhålla

eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §,

c) i områdesbestämmelser har bestämt för att i området byta en byggnads

färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller vidta någon annan åt-
gärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende,

3. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt för att utanför

en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första stycket 1
och 2,

4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om eko-

nomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,

5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har be-

stämt för att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grund-
vattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken.

Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en

bygglovsprövning.

11 §

Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område

med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en
allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

Om ett visst höjdläge för markytan är bestämt i detaljplanen, krävs det trots

första stycket inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivån.

30 §

11

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller

10 Senaste lydelse 2014:477.

11 Senaste lydelse 2011:335.

background image

13

SFS 2014:900

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fast-
ighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbild-
ningslagen (1970:988),

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen bör-

jar löpa, och

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5,

6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9�
11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte
uppfyller kraven i första stycket 1.

30 a §

Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på

grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser
avviker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att
avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första
stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är för-
enlig med detaljplanens syfte.

31 §

12

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om

åtgärden

1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket,

3, 6, 7, 9�11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har
prövats i områdesbestämmelser.

31 a §

13

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan,

om åtgärden

1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 §

första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en
komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad,

2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 §

första stycket 3 eller 5 c, och

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9�11 §§,
12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdes-
bestämmelser.

31 b §

14

Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för

en åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om av-
vikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte
och

1. avvikelsen är liten, eller

12 Senaste lydelse 2011:335.

13 Senaste lydelse 2011:335.

14 Senaste lydelse 2011:335.

background image

14

SFS 2014:900

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska

kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

31 c §

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får

bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från
detaljplanen, om åtgärden

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemen-

samt behov eller ett allmänt intresse, eller

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett

lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.

31 d § Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b,
31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd
som söks och de som tidigare har godtagits.

31 e §

Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas

medföra

1. betydande miljöpåverkan, eller
2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen.

32 a §

Bygglov får ges för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör

kvartersmark för allmänt ändamål, även om sökanden inte är ett offentligt or-
gan.

Om det allmänna ändamålet inte är närmare angivet i en plan, får dock

bygglov enligt första stycket ges endast om åtgärden innebär att fastigheten
och det byggnadsverk som åtgärden avser används för det allmänna ändamål
som fastigheten och byggnadsverket senast har använts för eller enligt senast
beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen kom-
mit till stånd.

Trots andra stycket får bygglov ges för en åtgärd som innebär en liten avvi-

kelse från den senaste eller avsedda användningen. Bygglov får dock inte ges
om åtgärden kan antas medföra

1. betydande miljöpåverkan, eller
2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen.

33 §

15

För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsätt-

ningar enligt 30�32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär
det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges,
om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av
byggnad eller mark.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens

begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får över-
stiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §.

37 a §

Om kommunen i en detaljplan med stöd av 4 kap. 14 § har bestämt

att lov endast får ges om en viss förutsättning är uppfylld, får ett lov ges med
villkoret att förutsättningen i stället ska vara uppfylld för att startbesked ska få
ges.

15 Senaste lydelse 2014:224.

background image

15

SFS 2014:900

10 kap.

23 §

16

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd

som avses i 3 § får påbörjas, om

1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt denna

lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen,

2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § har

visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd,

3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om det

krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skyddsrum,

4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats upp för

nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen (2006:985) om en-
ergideklaration för byggnader, och

5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är upp-

fyllda.

Vid anmälan som avser åtgärder enligt 9 kap. 4 a §, 4 b § första stycket 1

eller 4 c § ska byggnadsnämndens bedömning enligt första stycket endast om-
fatta det som anges i första stycket 1.

36 §

Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är för-

sumbar behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras i ett
senare skede, får byggnadsnämnden ge ett slutbesked som är beroende av att
bristen avhjälps eller att kontrollen görs (interimistiskt slutbesked). Ett interi-
mistiskt slutbesked får avse etapper i ett projekt.

Om det behövs, ska nämnden i ett interimistiskt slutbesked ange vad som

gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk.

När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt pröva

frågan om slutbesked enligt 34 §.

11 kap.

32 a §

Byggnadsnämnden får i samband med ett föreläggande enligt 20 §

förbjuda att den olovliga åtgärden utförs på nytt, om den kräver bygglov.

33 §

Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till

ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om

1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem som

uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller

2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 eller

35 §.

Om ett byggnadsverk eller en del av ett byggnadsverk har tagits i bruk med

stöd av ett interimistiskt slutbesked, får byggnadsnämnden fatta beslut om
förbud enligt första stycket 2 endast om det finns synnerliga skäl för det.

37 §

Ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 § eller ett be-

slut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § får förenas med vite.

Vitet får inte förvandlas till fängelse.
Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol.

16 Senaste lydelse 2014:477.

background image

16

SFS 2014:900

38 §

I ett föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 § eller ett beslut en-

ligt 27 § tredje stycket får byggnadsnämnden bestämma att den åtgärd som
föreläggandet eller beslutet avser ska genomföras omedelbart trots att föreläg-
gandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft.

Beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32, 32 a eller 33 § gäller omedelbart,

om något annat inte bestäms.

13 kap.

1 §

Följande beslut enligt denna lag får överklagas i den ordning som gäller

för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900):

1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att anta,

ändra eller upphäva detaljplaner eller områdesbestämmelser,

3. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt byggnadsnämnden att fatta

beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator och an-
dra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan betalning,

4. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra

eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser,

5. kommunfullmäktiges eller byggnadsnämndens beslut om grunderna för

skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser och om
generella villkor för sådan betalning,

6. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämnden,
7. ett kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut om

regionplan, och

8. kommunens beslut om riktlinjer för exploateringsavtal.

14 kap.

3 §

Om byggnadsnämnden med stöd av 11 kap. 22 eller 23 § har meddelat

ett föreläggande som innebär att ett byggnadsverk ska tas bort eller bli före-
mål för en annan åtgärd eller att en utfart eller annan utgång ska ändras, har
den som äger byggnadsverket rätt till ersättning för den skada som föreläg-
gandet medför.

10 §

17

Om kommunen i en detaljplan inför en bestämmelse som avses i

4 kap. 8 § 1 eller 16 § 3 eller i områdesbestämmelser inför en bestämmelse
som avses i 4 kap. 42 § andra stycket, har den som äger en fastighet som be-
rörs av bestämmelsen rätt till ersättning av kommunen för den skada som be-
stämmelsen medför.

Rätten till ersättning gäller dock endast om bestämmelsen innebär att pågå-

ende markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.

Första och andra styckena gäller inte bestämmelser om rivningsförbud. För

sådana bestämmelser gäller i stället 7 §.

14 §

Kommunen är skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in mark

eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för

1. en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för, eller
2. annat än enskilt byggande.

17 Senaste lydelse 2011:335.

background image

17

SFS 2014:900

Skyldigheten enligt första stycket 2 gäller inte om bygglov ges enligt 9 kap.

32 a § första stycket.

15 §

Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för en

allmän plats som har enskilt huvudmannaskap, är den som ska vara huvud-
man för platsen skyldig att på fastighetsägarens begäran förvärva äganderätt,
nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken eller utrymmet.

Första stycket gäller inte om staten enligt 16 § eller kommunen enligt 17 §

är skyldig att lösa in marken eller utrymmet.

16 §

Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för en

väg som staten ska vara väghållare för enligt väglagen (1971:948) och som
har enskilt huvudmannaskap, är staten skyldig att på fastighetsägarens begä-
ran förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken eller
utrymmet.

17 §

Om mark eller annat utrymme enligt en detaljplan ska användas för en

väg som kommunen ska vara väghållare för enligt väglagen (1971:948) men
som har enskilt huvudmannaskap, är kommunen skyldig att på fastighetsäga-
rens begäran förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt till
marken eller utrymmet.

18. Förordnanden som avses i 17 kap. 19 § i den upphävda plan- och bygg-

lagen om skyldighet att avstå eller upplåta mark ska upphöra att gälla efter ut-
gången av år 2018.

19. Förordnanden enligt 6 kap. 19 § i den upphävda plan- och bygglagen

om skyldighet att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme ska upphöra
att gälla den dag då genomförandetiden för detaljplanen går ut, dock tidigast
efter utgången av år 2018.

20. Om en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller an-

läggningslagen (1973:1149) eller ett mål om inlösen enligt 6 kap. 17 § eller
14 kap. 1 § i den upphävda plan- och bygglagen eller motsvarande äldre be-
stämmelser pågår när förordnanden som avses i punkten 18 eller 19 ska upp-
höra att gälla, ska förordnandena att avstå eller upplåta mark eller annat ut-
rymme fortsätta att gälla till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort.
Detsamma ska gälla för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i
ett sådant förrättningsärende eller inlösenmål till dess målet eller ärendet är
slutligt avgjort.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. �ldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ärenden om detaljplaner och

områdesbestämmelser som har påbörjats före den 1 januari 2015 och för mål
och ärenden som avser överklagande av beslut om sådana detaljplaner och
områdesbestämmelser till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

3. �ldre föreskrifter ska fortfarande gälla för ansökningar som har gjorts

före den 1 januari 2016 avseende länsstyrelsens prövning enligt den upphävda
6 kap. 5 § om skyldighet att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme.

4. Beslut enligt de upphävda 6 kap. 3 och 4 §§ om skyldighet att avstå eller

upplåta mark eller annat utrymme ska upphöra att gälla den dag då genomför-
andetiden för detaljplanen går ut, dock tidigast efter utgången av år 2018.

background image

18

SFS 2014:900

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5. Om en förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller an-

läggningslagen (1973:1149) eller ett mål om inlösen enligt 6 kap. 13 §,
14 kap. 14 eller 15 § pågår när beslut som avses i punkten 4 ska upphöra att
gälla, ska besluten att avstå eller upplåta mark eller annat utrymme fortsätta
att gälla till dess att målet eller ärendet är slutligt avgjort. Detsamma ska gälla
för mål och ärenden som avser överklagande av beslut i ett sådant förrätt-
ningsärende eller inlösenmål till dess målet eller ärendet är slutligt avgjort.

6. �ldre föreskrifter ska fortfarande gälla för exploateringsavtal som avser

sådana ärenden om detaljplaner som har påbörjats före den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.