SFS 2014:1014 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2014:1014 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
141014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 3 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 17 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

4 kap.

17 §

I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljö-

balken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av
att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett
sådant område som enligt 7 kap. 18 § första stycket 3 miljöbalken omfattas av
länsstyrelsens beslutanderätt. Bestämmelserna i 7 kap. 18 c�18 g §§ miljöbal-
ken ska tillämpas på detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd.

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:214, bet. 2013/14:MJU26, rskr. 2013/14:358.

SFS 2014:1014

Utkom från trycket
den 15 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.