SFS 1971:378

710378.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Kimgl. Maj:ts kungörelse

om ändring i byg gnadsstadgan (1959: 612);

given Stockholms slott den 30 april 1971.

SFS 1971: 378

Utkom från trycket

den 22 juni 1971

Kungl. Maj:t har funnit gott att i fråga om byggnadsstadgan (1959:

612) förordna,

dels att i 14 § ordet "länsarkitekten" skall bytas ut mot 'länsstyrel­

sen",

dels att 6 §, 19 § 1 mom., 21 §, 24 § 1 mom. ocb 56 § 1 mom. skall

ba nedan angivna lydelse,

dels, efter riksdagens börande^, att 42 a §, 46 ocb 47 §§ skall ba ne­

dan angivna lydelse.

6 § Befattningshavare, som bar till åliggande att föredraga ärenden

inför byggnadsnämnden, äger rätt att deltaga i överläggning men ej i

beslut, samt att, där han det begär, få sin särskilda mening antecknad
till protokollet.

Samma rätt tillkommer sådan tjänsteman vid länsstyrelsen eller annan

tjänsteman, som kallats att i denna egenskap närvara vid sammanträde
med nämnden.

19 §2 1 mom. Sedan generalplan antagits, skall planen med därtill bö­

rande utredning i bestyrkt avskrift ocb kopia genom byggnadsnämn­
dens försorg tillställas statens planverk, länsstyrelsen ocb vederböran­
de distriktslantmätafe.

1 Prop. 1971: 48, CU 13 , rskr 93 .

2 Senaste lydelse 1967: 328.

839

¬

background image

SFS 1971:378

840

21 §3 Sedan plan blivit fastställd, skola handlingarna översändas till

byggnadsnämnden eller, där fråga är om regionplan, till förbundssty­

relsen. Om underrättelse till vederbörande myndigheter och tjänstemän
genom statsdepartement eller länsstyrelse är särskilt stadgat.

När länsstyrelsen meddelat beslut om fastställelse beträffande gene­

ralplan, stadsplan eller byggnadsplan, skall länsstyrelsen samma dag

översända underrättelse därom till envar som i ärendet framställt yr­

kande, vilket genom beslutet helt eller delvis lämnats utan bifall. Får be­

slutet på grund av stadgandet i 150 § tredje stycket byggnadslagen ej

överklagas, skall länsstyrelsen utfärda bevis a tt beslutet på grund därav

vunnit laga kraft.

Där enligt bestämmelserna i 45 § byggnadslagen stadsplan fastställts

under villkor att inlösen kommer till stånd av viss i planen ingående
mark, skall, sedan sådan inlösen skett, meddelande härom genom bygg­
nadsnämndens försorg så snart ske kan tillställas statens planverk, läns­

styrelsen, vederbörande distriktslantmätare samt, där särskild fastig­

hetsregisterförare förordnats, jämväl denne.

24

i mom. När förordnande, innefattande förbud mot nybyggnad

utan särskilt tillstånd enligt 15, 35, 80, 82, 86, 97, 106, 109, 110, 119,

121, 122 eller 168 § byggnadslagen eller mot schaktning, fyllning, träd­

fällning eUer d ärmed jämförlig åtgärd meddelas, skall länsstyrelsen un­

derrätta markägarna därom genom kungörelse i den eller de tidningar,

i vilka kommunala meddelanden för orten intagas, eller på annat lämp­
ligt sätt.

Det område, som avses med förordnandet, skall å karta eller annor-

ledes tydligt angivas till sina gränser.

Angående skyldighet att, sedan förordnandet vunnit laga kraft, till­

ställa statens planverk, lantmäteristyrelsen och vissa tjänstemän även­

som vederbörande byggnadsnämnd avskrift av förordnandet jämte kopia

av kartan är särskilt stadgat.

42 a

De utrymmen i byggnad till vilka allmänheten äger tillträde el­

ler som utgöra arbetslokal skola i skälig omfattning utformas så att de

bliva tillgängliga för och kunna nyttjas av personer vilkas rörelseför­
måga eller orienteringsförmåga är nedsatt till följd av ålder, invaliditet

eller sjukdom.

46 § Byggnad för stadigvarande bruk, vari inrymmes bostads- eller ar­
betsrum, skall anordnas och inredas så, att den bereder möjlighet till

trevnad och god hygien. Den skall innehålla nödiga förvaringsutrym-

men samt vara försedd med behövlig sanitär utrustning.

Särskilt skall beaktas följande:

1. Byggnaden skall bereda erforderlig värme- och ljudisolering samt

tillfredsställande skydd mot fukt.

2. Byggnaden skall kunna uppvärmas och ventileras på tillfredsstäl­

lande sätt.

3. I boningsrum samt i kök, som hör till bostadslägenhet, skall fin­

nas fönster, som vetter omedelbart åt det fria och lämnar god dager.

° Senast e lydelse 1967: 328.

< Senaste lydelse 1967: 328.

® Senaste lydelse 1966:175.

¬

background image

4. Arbetsrum och därtill hörande personalrum skola hava tillräckligt

luftutrymme och kunna tillfredsställande belysas, därvid dagerbelysning

bör anordnas, om förhållandena medgiva sådan.

5. Till byggnaden skall höra soprum, om så erfordras.
6. Rumshöjden i bostadslägenhet skall, räknad från golv till tak, vara

minst 2,40 meter.

Med avseende å arbetsrum må byggnadsnämnden medgiva undantag

från bestämmelserna i denna paragraf, där sådant påkallas med hänsyn

till arten av den verksamhet, för vilken rummet är avsett. Nämnden
må ock medgiva, att mindre utrymme för matlagning inrättas utan

fönster, såvida anordningar vidtagas för att på annat sätt tillgodose be­
hovet av luftväxling och god belysning. Möter i särskilt fall betydande
svårigheter att iakttaga bestämmelsen om lägsta rumshöjd eller tala

eljest synnerliga skäl för att denna frångås, må byggnadsnämnden med­
giva sådant undantag, som är förenligt med trevnad, bekvämlighet och

god hygien. Ej må i något fall medgivas lägre rumshöjd än 2,10 meter.

47 § I fråga om byggnad med mer än två bostadslägenheter skall ut­
över vad här förut är stadgat iakttagas följande:

1. Lägenhet skall om möjligt hava soligt läge och helst göras genom-

luftbar.

2. Golvytan i boningsrum må ej understiga 7 kvadratmeter.

3. Till bostadslägenhet skola höra vindskontor eller annat därmed

jämförligt förvaringsrum samt lämpligt utrymme för förvaring av mat­

varor.

4. För dem som bo i byggnaden skall finnas tillgång till tvättstuga

och torkrum, plats för rengöring och vädring av sängkläder, mattor och
dylikt samt, där så erfordras, utifrån lätt tillgänglig förvaringsplats för
cyklar och barnvagnar.

5. Omfattar byggnaden flera våningar än två, skall sopnedkast vara

anordnat.

Möter i särskilt fall betydande svårighet att iakttaga stadgandena i

denna paragraf eller tala eljest synnerliga skäl för att något av dessa

stadganden frångås, må byggnadsnämnden medgiva sådant undantag,

som är förenligt med trevnad, bekvämlighet och god hygien.

56 § i mom.^ Vid prövning av ansökan om byggnadslov skall bygg­
nadsnämnden tillse, att det tillämnade företaget ej strider mot bygg­
nadslagen, lagen om allmänna vägar, lagen om enskilda vägar, natur­

vårdslagen, miljöskyddslagen, denna stadga eller med stöd av nämnda

författningar meddelade föreskrifter. Ar tomtens ägare enligt bygg­

nadslagen skyldig att gälda bidrag till kostnad för gata eller att an­

ordna utfartsväg eller avlopp från tomten, må byggnadslov för ny­
byggnad ej beviljas innan skyldigheten fullgjorts eller nöjaktig säker­
het ställts.

Inom område, som icke ingår i stadsplan eller byggnadsplan, må lov

ej givas till nybyggnad som skulle innefatta tätbebyggelse, i vidare mån
än för tillgodoseende av jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller där­
med jämförligt behov.

SFS 1971:378

« Se nastclydelse 1964:826.

841

¬

background image

SFS 1971: 378

Denna kungörelse träder i kraft den 1 juli 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 april 1971.

GUSTAP ADOLF

SVEN-ERIC NILSSON

(L. S.)

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.