SFS 1973:312

730312.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:312

; byggnadslagen (1947: 385);

Siven Stockholms slott don 25 tnaj 1973.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds näde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks
dageni, funnit gott förordna, att 22 § byggnadslagen (194 7; 385F skall
ha nedan angivna lydelse.

22 § Medför fastställd generalplan att pågående markanvändning av-
sevärt försvåras, äro markens ägare och innehavare av särskild r ätt till

marken berättigade till er sättning av kommunen för den ska da d e här­

igenom lida.

Ersättning kan bestämmas att utgå med visst årligt belopp, m ed r ätt

för såväl kommunen som markens ägare eller annan sakägare att erhålla

omprövning vid ändrade förhållanden. Vad i fråga ora ersättningen av­
talats eller uppenbarligen förutsatts skola gälla mellan ko mmunen o ch
sakägare gälle jämväl mot den som efter planens fastställande förvärvat
sakägarens rätt till marken.

Uppkommer i fall som avses i första stycket synnerligt men v id an­

vändningen av fastighet som marken tillhör, är kommunen sk yldig att
lösa fastigheten.

Ersättning enligt första stycket på grund av att åtgärd som a s-ses i

17 § första stycket icke får vidtagas utgår endast om det i den ordning

som anges i 17 § andra stycket fastställts att åtgärden är av b eskaffen­
het att kunna väsentligt fö rsvåra områdets användning för avsett ända­

mål. Motsvarande gäller i fråga om inlösen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och m ed V årt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 ma j 1973.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

^ Prop. 1973: 101, CU 21, rskr 21 9.

= Lagen omtr>-ckt 1972: 775.

SVANTE LUNDKVIST

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.