SFS 1975:460

750460.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:460 Lag

Utkom frän trycktt 0�� ändring j b yggnadsstadgan (1959: 612);
den 19 j uni 1975

utfärdad den 29 maj 1975,

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 9 § byggnadsstadgan (1959:

612)- skall ha nedan angivna lydelse.

' Prop. 1975: 30 (bil. 2), CU 28, rskr 2 03,

888

- Stadgan omtryckt 1972: 776,

¬

background image

9 § Planläggning skall ske så, att den främjar en ur allmän synpunkt

SFS 1975: 460

lämplig utveckling inom det område, som planen skall avse. Tillbörlig
hänsyn skall tagas till förhållandena inom angränsande områden samt
till den allmänna samfärdselns, energihushållningens, det militära för­
svarets, civilförsvarets och andra för riket gemensamma behov. �ven en­
skildas intressen skola tillbörligen beaktas.

Där ej särskilda förhållanden föranleda annat, skall mark avses för

det ändamål, vartill den är mest lämpad med hänsyn till läge, terräng-
och grundförhållanden samt övriga omständigheter. Till bebyggelse m å
ej avses mark, som ur sundhetssynpunkt, med hänsyn till samfärdseln,

möjligheterna att ordna vattenförsörjning och avlopp, faran för vatten­

förorening eller eljest ur allmän synpunkt ej är lämpad för sådant än­
damål. Områden med särskild naturskönhet eller säregna naturförhål­
landen, bebyggelse med särskilt värde ur historisk eller kulturhistorisk
synpunkt eller ur skönhetssynpunkt samt områden som äro lämpade

och behövliga f ör friluftsliv skola såvitt möjligt bevaras. Om skyldighet

att bevara fasta fornlämningar är särskilt stadgat.

Plan må ej göras mera detaljerad än som är nödvändigt för att nå det

därmed avsedda syftet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

Bengt Hedman
(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.