SFS 1975:459

750459.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i byggnadslagen (1947: 385);

utfärdad den 29 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i f råga om byggnadslagen (1947:

385)^

dels att 8 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1, 10�11, 13�16, 26, 27, 34, 36�38, 45, 53, 55, 59, 62.

67, 70, 73, 77, 79, 87, 108�110, 113, 115, 127�133, 136, 149, 150.
158 och 168 §§ ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall bytas

ut mot "regeringen" i motsvarande form och i 55, 57, 74 och 118 §§

ordet "kronan" skall bytas ut mot "staten",

dels att 136 a och 147 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 147 a §, av nedan angivna

lydelse.

136 a § Tillkomsten och lokaliseringen av industriell eller liknande

verksamhet, som är av väsentlig betydelse för hushållningen med energi
eller med landets samlade mark- och vattentillgångar, skall prövas av

regeringen i den omfattning som nedan säges.

Nyanläggning av följande slag av verksamhet skall prövas, nämligen

1. järn- och stålverk, metallverk och ferrolegeringsverk,

2. sågverk med en årlig produktionskapacitet överstigande 50 000 m-'-

sågade trävaror, träsliperi, pappersbruk och cellulosafabrik,

3. fabrik för framställning av oorganiska eller organiska kemikalier

eller av petrokemiska produkter i övrigt,

4. fabrik för raffinering av råoljor,

5. atomkraftanläggning,

6. anläggning för upparbetning av atombränsle,

7. ångkraftanläggning och annan anläggning för eldning med fossilt

bränsle med tillförd effekt överstigande 500 megawatt,

8. fabrik för framställning av gödselmedel,
9. cementfabrik.

Finner regeringen för visst fall att verksamhet som avses i andra

stycket ej är av den betydelse som i första stycket säges, kan regeringen

medgiva undantag från prövningsskyldigheten.

Utvidgning av sådan verksamhet som anges i andra stycket skall prö­

vas om regeringen i visst fall beslutar härom.

1 Prop, 1975: 30 (bil. 2), CU 28, rskr 203.

2 Lagen omtryckt 1972: 775.

SFS 1975:459

Utkom från trycket

den 19 juni 1975

887

j-..

¬

background image

SFS 1975:459

Nyanläggning eller utvidgning, som gäller verksamhet som avses i

första stycket, skall i a nnat fall än som anges i a ndra och fjärde stycke­

na prövas om regeringen i visst fall beslutar härom.

Tillstånd enligt första stycket får meddelas endast om kommunen till­

styrkt detta.

Tillstånd kan förenas med villkor för tillgodoseende av allmänna in­

tressen och göras beroende av att saken inom viss tid fullföljes genom

ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd i den ordning som före-

skrives i miljöskyddslag en (1969: 387).

147 § Den som företager nybyggnad eller annan åtgärd i strid mot

förbud som meddelats i denna lag eller med stöd av lagen domes till

böter. �ro omständigheterna synnerligen försvårande, må till fängelse i

högst sex månader dömas.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor som re­

geringen meddelat med stöd av 136 a § sjunde stycket, så att allmän

rätt kan kränkas, dömes till bö ter eller fängelse i högst e tt år.

147 a § Den som hos myndighet tagit befattning med ärende som av­

ses i 136 a § får ej obehörigen yppa yrkeshemlighet, som därigenom

blivit känd för honom, eller driftanordning, affärsförhållande eller för­
hållande av betydelse för landets försvar varom han därigenom fått
kännedom.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i

första stycket dömes till böter eller fängelse i högst ett år. Allmänt åtal
får väckas endast om målsägande anger brottet till åtal eller åtal är på­
kallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1975.
147 a § andra stycket skall upphöra att gälla vid utgången av år 1975.

Bestämmelserna skall dock även fortsättningsvis tillämpas beträffande

gärning som begåtts de ssförinnan.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

Bengt Hedman
(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.