SFS 1976:1047

761047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976:1047

om ändring i by ggnadsstadgan (1959: 612);

Mn t rycket

Utfärdad den 15 december 1976.

23 dec. 1976

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 56 § 1 mom. byggnadsstad­

gan (1959: 612)2

^a nedan angivna lydelse.

56 § 1 mom.^ Vid prövning av ansökan om byggnadslov skall bygg­
nadsnämnden tillse, a tt det tillämnade företaget ej strider mot byggnads­

lagen (1947: 385), väglagen (1971: 948), lagen (1939: 608) om enskilda

1 Prop. 1976/77: 46, CU 5, rskr 77.

2 Stadgan omtryckt 1972: 776.

3 Senaste lydelse 1974: 945.

2245

¬

background image

SFS 1976: 1047

vägar, naturvårdslagen (1964: 822), miljöskyddslagen (1969: 387), ar­

betarskyddslagen (1949: 1), bostadssaneringslagen (1973: 531), lagen

(1976: 296) om kriskoppling m. m., denna stadga eller med stöd av

nämnda författningar meddelade föreskrifter. �r tomtens ägare enligt

byggnadslagen skyldig att gälda bidrag till kostnad för gata eller att

anordna utfartsväg eller avlopp från tomten, må byggnadslov för ny­

byggnad ej beviljas innan skyldigheten fullgjorts eller nöjaktig säkerhet

ställts.

Byggnadslov för byggnadsföretag som avses i 55 § 4 mom. får be­

viljas endast om utlåtande föreligger från yrkesinspektionen och av det­

ta framgår att skyddsombud, skyddskommitté eller organisation som
företräder arbetstagarna fått tillfälle att yttra sig över byggnadsföretaget.

Vad nu sagts gäller dock icke om det ej är känt för vilket slag av verk­

samhet arbetslokalen är avsedd.

Har i utlåtande från yrkesinspektionen angivits att erforderlig pröv­

ning ej kunnat ske i arbetarskyddshänseende, skall i beslut om bygg­
nadslov erinras om skyldigheten att göra anmälan enligt 8 a § andra
stycket arbetarskyddslagen.

Inom område, som icke ingår i stadsplan eller byggnadsplan, må lov

ej givas till nybyggnad som skulle innefatta tätbebyggelse, i vidare mån
än för tillgodoseende av jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller där­

med jämförligt behov.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977.

På regeringens vägnar

ELVY OLSSON

Bengt Hedman
(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.