SFS 1976:842

760842.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1976: 842

om ändrimig i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och

utkom från trycket

avloppsanläggningar;

den 7 dec. 1976

utfärdad den 25 november 197 6.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om lage n (1970: 244) om all­

männa vatten- och avloppsanläggningar

dels att 38-54 §§ skall upphöra att gälla,

dels att 13, 23, 27, 30, 34 och 36 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd hära v kommer lagen att ha följande lydelse från och med den

dag då denna lag träder i kraf t.

Inledande bestämmelser

1 § Med allmän vatten- och avloppsanläggning (allmän va-anläggnin g) av­

ses anläggning, som har till ändamål at t bereda bostadshus eller annan be­
byggelse vattenförsörjning och avlopp och som drives av kommun eller,

om den drives av an nan, förklarats för allmän enligt 31 §.

Den som driver allmän va-anläggnin g är anläggningens huvudman.

2 § Behöver med hänsyn till den allmänna hälsovården vattenförsörjning

och avlopp för viss befintlig eller blivande bebyggelse ordnas i ett större

sammanhang, skall kommunen sörja för eller tillse, att allmän va-anlägg-

ning kommer till stånd, så snart det kan ske.

Länsstyrelsen kan vid vite ålägga kommunen a tt fullgöra skyldighet en­

ligt första stycket.

3 § Som ägare av fastighet a nses vid tillämpning en av denna lag den som
enligt kommunalskattelagen (1928:370) är skyldig att betala skatt för ga­

rantibelopp för fastigheten.

Har huvudman för allmän va-anläggning träffat avtal med annan än fas-

' Prop. 1975/76; 149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19.

1793

113�SFS 1 976

¬

background image

SFS 1976: 842

tighetsägare om brukande av anläggningen, gäller för denne vad som i la­

gen föreskrives om fastighetsägare.

När omständigheterna föranleder det tillämpas bestämmelse om fastig­

het i denn a lag på byggnad eller annan anläggning, som ej tillhör ägaren till
marken. Vad som i lagen f öreskrives om ägare av fastighet skall därvid gäl­
la anläggningens ägare.

Verksamhetsområde

4 § Allmän va-anläggnings verksamhetsområde är det område, inom vilket
vattenförsörjning och avlopp har ordnats eller skall ordnas genom anlägg­
ningen.

Verksamhetsområdet skall vara fastställt till sina gränser. Det får ej om­

fatta endast vissa av de fastigheter som ingår i s ådan samfällighet för va-
frågor som bildats i särsk ild ordning.

5 § Huvudman för allmän va-anläggning bestämmer anläggningens verk­

samhetsområde med tillämpning av denna lag och föreskrift som medde­
lats med stöd av lagen.

6 § På begäran av kommun kan länsstyrelsen föreskriva att allmän va-

anläggnings verksamhetsområde skall omfatta sådan del av kommunen,
för vilken vattenförsörjning och avlopp ej kan med större fördel ordnas på
annat sätt. �nskar huvudman, att verksamhetsområdet för hans va-anlägg­

ning skall omfatta område som ingår eller avses ingå i ve rksamhetsområdet

för annan befintlig eller planerad allmän va-anläggning, skall länsstyrelsen,
om överenskommelse ej kan träffas, bestämma till vilken anläggning områ­
det skall hänföras.

7 § Huvudman för allmän va-anläggning skall meddela länsstyrelsen vad
han bestämt om anläggningens verksamhetsområde. Försummas det, kan

länsstyrelsen vid vite ålägga huvudmannen att fullgöra vad som åligger ho­

nom.

Uppgift om allmän va-anläggnings verksamhetsområde skall finnas till­

gänglig hos länsstyrelsen.

Brukningsrätt och avgiftsskyldighet

8 § Huvudman för allmän va-anläggning är skyldig att låta ägare av fastig­

het inom anläggningens verksamhetsområde bruka anläggningen, om fas­
tigheten behöver anordningar för vattenförsörjning och avlopp samt beho­

vet ej kan med större fördel tillgodoses på annat sätt. Huvudmannen är

dock berättigad till d et anstånd med utförandet av de för brukandet nöd­

vändiga arbetena som behövs för att samordningen med andra arbeten ej

skall väsentligt försvåras.

9 § �gare av fastighet inom allmän va-anläggnings verksamhetsområde

skall betala avgifter till huvudmannen, om fastigheten behöver anordning-

1794

ar för vattenförsörjning och avlopp samt behovet ej kan med större fördel

¬

background image

tillgodoses på a nnat sätt än genom anläggningen. För ob ebyggd fastighet,

SFS 1976: 842

som enligt st adsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggande, skall,

om ej särskilda skäl föranleder annat, behovet av anordningar för vatten­
försörjning och avlopp bedömas som om fastigheten vore bebyggd enligt

planen.

Avgiftsskyldighet inträder, när huvudmannen upprättat förbindelse­

punkt som anges i 13 § och underr ättat fastighetsägaren därom.

10 § Utöver vad som följer av 9 § har huvudman för allmän va-anläggning

rätt att av ägare till sådan fastighet inom stadsplan eller byggnadsplan som

är avsedd för bebyggande taga ut avgift för avledande genom anläggningen
av vatten från gata, väg eller annan allmän plats inom planomr ådet.

Avgift får ej tagas ut innan åtgärder för avledandet blivit utförda.

11 § Ny ä gare av fastighet svarar ej gentemot huvudman för avgift som

förfaller till betalning före tillträdesdagen.

Anläggningen

12 § Allmän va-anläggnin g skall u tföras så att den allmänna hälsovårdens

intresse tillgodoses. Den skall vara försedd med de anordningar som krä-
ves för att den skall fylla sitt ändamål och tillgodose skäliga anspråk på sä­
kerhet. Behövs för viss bebyggelse anordningar endast för vattenförsörj­

ning eller endast för avlopp, skall anläggningen avpassas efter detta.

Allmän va-anläggning får ej inrättas i strid mot fastställd plan eller be­

stämmelser för markens bebyggande eller så att ändamålsenlig bebyggelse
eller lämplig planläggning försvåras.

Så länge allmän va-anläggning behövs skall huvudmannen underhålla

anläggningen och i övrigt sör ja för att den på tillfredsställande sätt fyller
sitt ändamål.

13 § Det åligger huvudman för allmän va-anläg gning att för varje fastighet
som avses i 9 § bestämma punkt, där inkoppling av fastighetens ledningar

till anläggningen skall ske (förbindelsepunkt). Sådan punkt skall, om ej sär­

skilda skäl föran leder annat, vara belägen i fastighetens omedelbara när­

het. Uppgift om punktens läge skall lämnas fastighetsägaren inom såd an
tid som är skälig med hänsyn till denn es intresse att kunna planera för fas­
tighetens utnyttjande.

14 § I allmän va-anläggning ingår sådana ledningar och andra anordningar
fram till förbindelsepunktema som tillhör huvudmannen.

Rännsten, rännstensbrunn och ledning som förbinder sådan brunn med

allmän avloppsledning samt vägdike ingår ej i allmän va-anläggning.

Inlösen av va-anordningar m. m.

15 § Finns för fastighet som avses i 9 § anordning för vattenförsörjning el­
ler avlopp som kan användas för den allmänna va-anläggningen, är ägaren

1795

¬

background image

SFS 1976:842

av anordningen skyldig att på begäran av huvudmannen låta den införlivas

med anläggningen mot skälig ersättning.

16 § Anordning för vattenförsörjning eller avlopp, som blir onyttig till följd

av att allmän va-anläggning kommer till stånd eller utvidgas, skall ersättas
av huvudmannen i den mån det är skäligt med hänsyn till anordningens art,

ålder och skick, den fördel ägaren får av den allmänna va-anläggningen
och övriga omständigheter.

Va-installation

17 § Med va-installation förstås ledning som för fastighet dragits från för­
bindelsepunkt samt anordning som förbundits med sådan ledning.

18 § Regler om beskaffenhet av va-installation och utförande av installa­
tionsarbete finns i byggnadsstadgan (1959:612) och med stöd av stadgan

meddelade föreskrifter.

19 § Huvudman får ej meddela föreskrift i fråg a som avses i 18 § eller om

vem som har rätt att utföra installationsarbete.

20 § När det behövs, får huvudman låta undersöka va-installation och

dess brukande.

Brukande av allmän va-anläggning

21 § Allmän va-anläggning skall brukas så att olägenhet för huvudmannen

och annan såvitt möjligt undvikes.

22 § Huvudman för allmän va-anläggning meddelar allmänna bestämmel­

ser för anläggningens brukande. Fastighetsägares möjlighet att utnyttja an­

läggningen för dess ändamål får ej genom sådana bestämmelser oskäligt

begränsas eller försvåras.

23 § Om huvudmannen ändrar allmänna bestämmelser, skall berörda fas­
tighetsägare skriftligen underrättas om ändringens innebörd och tidpunk­
ten för ikraftträdandet i sk älig tid innan ändringen träder i kraft. Motsva­

rande gäller när huvudmannen i a nnat avseende ändrar förutsättningarna

för va-anläggnings brukande.

1796

Avgifter och taxa

24 § Avgifter som huvudman för allmän va-anläggning tager ut får ej över­

skrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för anläggning­
en.

25 § Avgifter enligt 10 § f år ej överskrida huvudmannens kostnad för att

genom anläggningen avleda vatten från gata, väg eller annan allmän plats

inom det område varom är fråga. 1 den mån omfattningen av platserna up­

penbarligen överstiger områdets eget behov, skall kostnaden bäras av den

som svarar för att platserna ställes i ordn ing och underhålics.

¬

background image

26 § Avgiftsskyldighet skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och

SFS 1976: 842

rättvis grund.

27 § Avgift skall utgå enligt taxa som huvudman utformar i överensstäm­

melse med de grunder som anges i 24-26 §§, Avgift kan utgå som engångs­

avgift och som periodiska avgifter.

Engångsavgift får ej sättas högre än att den svarar mot fastighetens an­

del i kostnade n för den allmänna va-anläggningens utf örande. Uppgår en­

gångsavgift till belopp som är betungande med hänsyn til l fastighetens eko­

nomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall, om fa stighetens ägare
begär det samt godtagbar säkerhet ställes, avgiften fördelas på årliga inbe­
talningar under viss tid, högst tio år.

Avgift skall betalas vid anfo rdran. På obetalt belopp utgår ränta enligt

6 § räntelagen (1975:635) från dagen för anfordran.

Skall engångsavgift fördelas på årliga inbetalningar, utgår ränta enligt

5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framti­
den från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavaran­

de del av avgiften betalas eller rän ta skall utgå enligt tredje stycket.

Avtal om va-frågor

28 § Huvudman kan träffa avtal med fastighetsägare om sådan va-fråga

som ej regleras i allmänna bestämmelser eller taxa.

Skadeståndsskyldighet m. m.

29 § Har huvudman eller fastighets ägare överskridit sin rätt eller åsidosatt

sin skyldighet i förhållande till den andre, skall han återställa vad som rub­
bats eller fullgöra vad som efte rsatts samt ersätta skadan.

Avstängning av vattentillförsel

30 § Försummar fastighetsägare att betala avgift som avses i denna lag el­
ler att i annat hänseende iakttaga vad som åligger honom och är försum­

melsen väsentlig får huvudmannen stänga av vattentillförseln till fastighe­
ten, om han ej genom anmaning ha r kunnat åstadkomma rättelse och av­

stängning kan ske utan att sanitär olägenhet uppkommer. Kostnad för av-

stängningsåtgärd får påföras fastighetsägaren.

Särskilda bestämmelser om vissa va-anläggningar

31 § Va-anläggning, som drives eller skall d rivas av annan än kommun,
kan på ansökan av denne förklaras för allmän av länsstyrelsen, om det

finns behov av anläggningen från allmän hälsovårdssynpunkt eller från an­

nan allmän synpunkt.

För bifall till ansökningen fordras att berörd kommun tillstyrkt denna

och att sökanden såväl i ekonomiskt avseende som i övrigt har förutsätt­

ningar för att fullgöra uppgiften som huvudman för anläggningen.

Länsstyrelsen kan bestämma visst område, utöver vilket anläggningens

verksamhetsområde ej får utsträckas.

1797

¬

background image

SFS 1976: 842

32 § Har va-anläggning förklarats för allmän enligt 31 §, får kommun,

inom vars område anläggningen har sitt verksamhetsområde, utse tillsyns­

man för anläggningen.

Tillsynsman har tillträde till alla delar av anläggningen. Han får granska

räkenskaper och övriga handlingar rörande denna. Han avger årligen be­
rättelse över sin tillsyn till kommunen.

Förhållande som påkallar ingripande av länsstyrelse, hälsovårdsnämnd

eller annan myndighet skall av tillsynsmannen anmälas till k ommunen.

33 § Kan med skäl antagas, att huvudman för va-anläggning som förkla­

rats för allmän enligt 31 § åsidosätter viss eller vissa fastigheters intressen

eller annars driver anläggningen på mindre lämpligt sätt, kan länsstyrelsen

förordna syssloman att i huvudmannens ställe och för hans räkning driva
anläggningen. Syssloman kan entledigas av länsstyrelsen, när förhållande­

na föranleder det.

Syssloman har rätt till arvode av huvudmannen. Länsstyrelsen bestäm­

mer arvodets belopp.

Tystnadsplikt

34 §2 Den som deltagit i undersökning enligt 20 § får ej obehörigen röja el­

ler nyttja yrkeshemlighet eller annat förhållande som han därvid fått kun­
skap om. Motsvarande gäller för tillsynsman eller syssloman med avseen­
de på vad han erfarit på grund av sitt uppdrag.

Prövning av va-frågor

35 § �rende, som enligt 2, 6, 7, 31 eller 33 § skall handläggas av länsstyrel­
se, tages upp av länsstyrelsen i det län, där va-anläggningen har eller skall

ha sitt verksamhetsområde eller huvuddelen av detta.

Länsstyrelsen kan vid behov anlita sakkunnig. Den sakkunnige har rätt

till e rsättning med belopp, som länsstyrelsen bestämmer. Huvudmannen

för den va-anläggning som ärendet rör betalar ersättningen. Om ärendet ej

avser befintlig eller planerad anläggning, betalas ersättningen av kommu­

nen.

Talan mot länsstyrelses beslut enligt 7 eller 33 § eller om ersättning till

sakkunnig som avses i andra stycket föres hos kammarrätten genom be­

svär.

Mot annat beslut av länsstyrelse enligt denna lag föres talan hos rege­

ringen genom besvär.

36

Mål som anges i 37 § prövas av statens va-nämnd. Bestämmelserom

nämnden finns i lagen (1976; 839) om statens va-nämnd.

37 § Va-nämnden prövar mål angående inlösen eller ersättning enligt 15 el­

ler 16 § samt mål som rör tvist mellan huvudman och fastighetsägare om

1798

^ Senaste lydelse 1975:730.

^ Senaste lydelse 1975:73 0. �ndringen innebär bl. a. att andra, tredje och fjärde

styckena upphävs.

¬

background image

1. rätt att bruka allmän va-anläggning eller skyldighet att genom avgift bi-

SFS 1976: 842

draga till kostnaderna för sådan anläggning,
2. tillämpning eller tolkning av allmänna bestämmelser eller taxa,

3. giltigheten, beståndet eller rätta innebörden av avtal mellan huvudman
och fastighetsägare,
4. villkor för brukande av allmän va-anläggning i den mån allmänna be­

stämmelser och taxa ej är tillämpliga samt avtal ej kunnat träffas,
5. fordran på avgift till huvudman för allmän va-anläggning,
6. skadestånd eller annan påföljd enligt 29 eller 30 § ,
7. annan va-fråga, som avses i denna lag.

38-54 §§"

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1977. �ldre räntebestämmelser i

27 § gäller dock fortfarande i fråga om ränta för tid före ikraftträdandet.
Har skyldighet att utge ränta uppkommit före ikraftträdandet, gäller äldre
bestämmelser även för tiden därefter.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Lars K. Beckman

(Justitiedepartementet)

Paragraferna upphävda genom denna lag. Senaste lydelse av 43 § 1975:730 samt

av 47, 49,51 och 52 §§ 1971:1158.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.