SFS 1977:22

770022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977: 22

om ändring i byggnadsstadgan (1959:612);

u^kom från trycket

den 8 februari 1977

utfärdad den 27 januari 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 46 och 48 a §§ byggnadsstadgan

(1959:612)^ skall ha nedan angivna lydelse.

46

Byggnad för stadigvarande' bruk, vari inrymmes bostads- eller ar­

betsrum, skall anordnas och inredas så, att den bereder möjlighet till trev­
nad och god hy gien. Den skall innehålla nödiga förvaringsutrymmen samt
vara försedd med b ehövlig sanitär utrustning.

Särskilt skall beaktas följande;

1. Byggnaden skall bereda erforderlig värme- och ljudisolering samt till­

fredsställande skydd mot fukt.

2. Byggnaden skall kunna uppvärmas och ventileras på tillfredsställande

sätt.

J

3. I boningsrum samt i kök, som hör till bostadslägenhet, skall finnas

fönster, som vetter omedelbart åt det fria och lämnar god dager.

4. Arbetsrum och därtill hörande personalrum skola hava tillräckligt

luftutrymme och kunna tillfredsställande belysas, därvid dagerbelysning

bör anordnas, om förhållandena medgiva sådan.

5. Till byggnad skola höra anordningar som möjliggöra att avfall från

byggnaden kan omhändertagas och bortforslas på ett tillfredsställande

sätt.

6. Rumshöjden i bostadslägenhet skall, räknat från golv till tak, vara

minst 2,40 meter.

'Prop. 1976/77:31, CU 6, rskr 96.

" Stadgan omtryckt 1972:776.

® Senastclydelse 1976:678.

75

¬

background image

SFS 1977:22

7. Golvytan i boningsrum må ej understiga 7 kvadratmeter.

8. Till bost adslägenhet skola höra vindskontor eller annat därmed jäm­

förligt förvaringsrum samt lämpligt utrymme för förvaring av matvaror.

9. För dem som bo i byggnaden skall finnas tillgång till utrymmen med

anordningar för tvätt och torkning, plats för rengöring och vädring av säng­

kläder, mattor och dylikt samt, där så erfordras, utifrån lätt tillgänglig för­
varingsplats för cyklar och barnvagnar.

10. Lägenhet skall om möjligt hava soligt läge och helst göras genom-

luftbar.

11. Lägenhet skall vara försedd med balkong eller uteplats där förhål­

landena så medgiva och kravet är befogat med hänsyn till lägenhetens stor­
lek.

48 a §⬢⬢ Vid sådan ändring av byggnad, som enligt 75 § b )-f) är att hän­
föra till nybyggnad, skola bestämmelserna i 38 § första stycket, 40 och
42-48 §§ tillämpas endast beträffande de delar av byggnaden som beröras
av ändringen och endast i den omfattning som erfordras för att dessa delar
av byggnaden skola uppfylla skäliga anspråk på säkerhet, handikappan­

passning, god värmehushållning, trevnad, god hygien och godtagbar av­

fallshantering.

I byggnadens övriga delar skola sådana brister som avse hållfasthet,

brandsäkerhet eller sanitära förhållanden och som innebära så avsevärda

olägenheter att de icke skäligen kunna godtagas undanröjas.

Denna lag träder i kraft d en I ju li 1977.

På regeringens vägnar

ELVY OLSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

Senaste lydelse 1976:678.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.