SFS 1976:668

760668.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1976:668 Lag

Utkom från trycket

den 24 augusti 1976

1362

om ändring i byggnadsstadgan (1959:612);

utfärdad den 12 augusti 1976.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om byggnadsstadgan

(1959:612)2

dels att 69 och 70 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 7 §, 55 § 1 mom., 5 8 § 2 mom., 68 § och 71 § 2 m om. samt rubri­

ken närmast före 68 § skall ha nedan an^vna lydelse.

7 §2 B yggnadsnämnd äger uppdraga åt en eller flera ledamöter eller supp­

leanter i nämnden eller åt befattningshavare hos nämnden att å nämndens

' Prop. 1975/76: 164, CU 29 . rskr 359.

2 Stadgan omtryckt 1972:776.

2 Senastclydclse 1975:817,

¬

background image

vägnar fatta beslut i vissa grupper av ärenden, vilkas beskaffenhet skall

närmare angivas i nämndens beslut. Sådant uppdrag må dock ej avse befo ­

genhet att

1. besluta om framställning eller yttrande till regeringen, l änsstyrelsen

eller kommunfullmäktige,

2. slutligt avgöra fråga om avgift enligt lagen (1976 :666) om påföljder

och ingripanden vid olovligt byggande m. m.,

3. i a nnat fall än som avses i 3 § nämnda lag meddela föreläggand e vid

vite eller annat äventyr eller

4. slutligt avgöra är ende, som är av principiell innebörd eller eljest av

större vikt.

Nämndens beslut rörande uppdrag, som i för sta stycket sägs, skall un­

derställas länsstyrelsens prövning.

Vad i denna stadga sägs om byggnadsnämnd skall i tillämpliga delar gälla

den, som på grund av uppdrag enligt första stycket handlar å nämndens

vägnar. Beslut, som meddelas på grund av dylikt uppdrag, skall anmälas

vid nämndens nästa samm anträde.

SFS 1976:668

55 § / tnom^ Ansökan om byggnadslov göres skriftligen hos byggnads­

nämnden. Bestämmelser om prövning av fråga om byggnadslov utan ansö­
kan finnas i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt

byggande m.m.

Vid ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad eller till­

byggnad av förut befintlig byggnad skola fogas situationsplan över tomten,
utvisande befintliga byggnaders och tillämnad byggnads lä ge, samt ritning­
ar rörande företaget med erforderlig beskrivning. Avser ansökningen
byggnad som inrymmer bostadslägenhet, skall situationsplanen dessutom

visa utrymmen för lek och utevistelse, parkering samt tillfartsvägar för
biltrafik. Inom område, varest byggnadsnämnden tillhandahåller nybygg­
nadskarta, skall situationsplanen vara grundad å såda n karta. Där ej sär­

skilda omständigheter fö ranleda annat, skola situationsplan och ritningar

ingivas i tre exemplar.

Vid ansökan om byggnadslov för annan åtgärd än nu sagts skola fogas

erforderliga ritningar och beskrivningar.

58 § 2 mom. Vid byggnadslov för nybyggnad må, om byggnadsnämnden

finner det nödigt och sökanden skriftligen samtyckt därtill, fogas villkor att
annan byggnad å tomten skall rivas, ombyggas eller ändras. I beslutet skall

angivas viss tid för villkorets fullgörande.

Byggnadslov, som avser uppsättande eller väsentlig ändring av skylt el­

ler ljusanordning må, när särskilda skäl därtill äro, begränsas att avse rätt

att bibehålla skylten eller anordningen viss tid. Byggnadsnämnden äger på
ansökan medgiva förlängning av tiden.

Meddelas byggnadslov till åtgärd som redan har utförts, må som villk or

i sådant lov föreskrivas skyldig het att vidtaga de ändringar i det utförda
som' befinnas nödvändiga. I beslutet skall angivas viss tid för villkorets

fullgörande.

^ Senaste lydelse 1975:817.

1363

¬

background image

SFS 1976:668

6 kap. Om påföljder m.m.

68 § Bestämmelserom påföljder och ingripanden vid överträdelse av sådan

föreskrift om byggande som har meddelats i d enna stadga eller med stöd
därav finnas i lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden vid olovligt

byggande m.m.

71 § 2 mom.^ Talan mot länsstyrelses beslut i by ggnadslovsärende som en­

bart rör tillämpning av 29 § första stycket I). så ock talan mot länsstyrelses
beslut enligt 54 § 1 m om. sista stycket eller 66 § eller i a nnat ärende som

avses i 67 § än sådant som rör ansökan hos länsstyrelsen eller byggnads­
nämnd om medgivande som avses i I m om. första stycket sista punkten av
paragrafen föres hos regeringen genom besvär.

Mot annat beslut av länsstyrelse i äre nde som avses i 5 k ap. föres talan

hos kammarrätten genom besvär.

1 övrigt föres talan mot länsstyrelses beslut enligt denna stadga hos rege­

ringen genom besvär.

Innefattar länsstyrelsens beslut prövning icke blott av fråga som avses i

andra stycket eller i 30 § lagen (1976:666) om påföljder och ingripanden

vid olovligt byggande m.m. utan även av fråga som enligt byggnadslagen

eller denna stadga skall avgöras av regeringen, skola besvär över sådant

beslut anföras hos kammarrätten.

Talan mot statens planverks beslut enligt 61 § 2 eller 5 mom. föres hos

kammarrätten genom besvär. Mot annat beslut av planverket enligt denna

stadga föres talan hos regeringen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den I janu ari 1977. �ldre bestämmelser om straff

skall dock tillämpas i fråga om gärning som har företagits före ikraftträdan­

det.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

Bengt Hedman

(Bostadsdepartementet)

' Senaste lydelse 1974: 945.

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.