SFS 1981:591

810591.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

jjäg

SFS 1981:591

öm ändrieg i byggnadsstadgan (1959:612);

utkom från trycket

den 25 juni 1981

Utfärdad den 11 juni 198 1.

Enligt riksdagens

besluU föreskrivs i fråga om byggnadsstadgan

(1959:612)2

dels att 52 § och 54 § 1 mom. skall ha nedan angivna lydelse,
dels att rubriken närmast före 52 § skall ha nedan angivna lydelse.

Skyltar, andra fasta anordningar, upplag m. m.
52 § Skyltar, andra fasta anordningar, såsom vindkraftverk, radioanten­

ner, murar och bensinpumpar samt ljusanordningar, oavsett om de är fast

anordnade eller inte, skall vara lämpade för platsen samt i fråga om fo rm,

färg och utförande i övrigt fylla skäliga anspråk på prydlighet. Särskilt

skall beaktas att de inte

1. inverkar menligt på stads- eller landskapsbilden,

2. medför brandfara eller risk för olycksfall,

3. skymmer sikten längs någon gata eller på annat sätt stör trafiken på

en gata eller någon annanstans eller

4. stör dem som bor i närhe ten.

Anordningar som är skadade eller på något annat sätt bristfälliga skall

snarast r epareras eller tas bort.

Upplag får inte anordnas så att de orsakar brandfara eller risk för olycks­

fall, skymmer sikten för trafiken eller för dem som bor i närh eten, vanpry­
der omgivningen eller på ann at sätt medför någon olägenhet av betydelse.

54 § 7 mom.2 Följande åtgärder får inte företas utan byggnadsnämndens

lov (byggnadslov):

1. �&tgärder som enligt 75 § hänfö rs till nyby ggnad.
2. Sådan ändring av en byggnad, som berör konstruktionen av dess bä­

rande delar eller av eldstäder, rök- eller ventilationskanaler eller som avse­
värt påverkar b yggnadens planlösning eller yttre utseende.

3. Sådan ändring av en byggnad, som innebär att ledningar för vatten­

försörjning eller avlopp samt anordningar som är förbundna med sådana
ledningar installeras eller väsentligt ändras.

4. lanspråktagande av en byggnad eller en del av en byggnad för väsent­

ligen annat ändamål än det som byggnaden tidigare har använts för eller
som finns angivet på en godkänd ritning.

5. Uppförande eller väsentlig ändring av en mur, ett plank ell er någon

liknande anordning.

6. Uppförande av ett vindkraftverk, om vindturbinens diameter är stör­

re än två meter eller om anordningen placeras på ett avstånd från tomt­

gränsen som är mindre än anordningens höjd över marken eller om anord-

' Prop. 1980/81; 99, CU 33, rskr 342.

^ Stadgan omtryckt 1972:766.

' Senaste lydelse 1973:1086.

1 113

¬

background image

SFS 1981:591

ningen fast monteras på en byggnad. Byggnadslov krävs även för väsentlig

ändring av en sådan anordning.

7

7. Schaktning, fyllning eller annan liknande åtgärd inom en tomt, om åt­

gärden medför att höjdläget för tomten eller för en del av den ändras avse­
värt.

8. Inrättande av en fast cistern eller annan fast anordning för hantering

eller förvaring av brännbara vätskor, om inte anordningen skall tillgodose
endast en viss fastighets husbehov.

9. Inrättande av upplag.

Inom områden med stadsplan krävs dessutom byggnadslov för omfär g-

ning av en fasad som inte vetter mot en kringbyggd gård eller annan sådan
plats, för utbyte av taktäckningsmaterial, för rivning av en byggnad och för
uppsättande eller väsentlig ändring av en skylt eller en ljusanordning.
Byggnadslov krävs också för rivning av en byggnad inom områden där för­
bud mot nybyggnad g äller enligt 35 § byggnadslagen (1947:385) samt för

uppsättande eller väsentlig ändring av en skylt eller en ljusanordning inom

områden med byggnads plan.

I fråga om s ådana områden som är belägna i närheten av en befintlig el­

ler planerad befästning, en statlig flygplats, annan flygplats, om den är av­
sedd för allmänt bruk, en atomreaktor eller annan atomenergianläggning

får länsstyrelsen, i den omfattning som beh övs, föreskriva att byggnadslov

skall sökas för inrättande av en materialgård eller en ljusanordning eller för

schaktning, fyllning eller liknande åtgärder. En sådan föreskrift skall kun­
göras på det sätt som anges i 24 § 1 mom. första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.