SFS 1985:1044

851044.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:1044 Lag

Utkom från trycket

den 23 december 1985

om ändring i lagen (1 976:666) om påföljder och

ingripanden vid olovligt byggande m. m.;

utfärdad den 12 december 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 4. 5, 7 och SSS la gen (1976:666)

om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m. m. sk all ha följa nde

lydelse.

4 § Vidtages åtgärd, till vilken erfordras byggnadslov, utan att sådant lov
föreligger, skall byggnadsavgift utgå.

Byggnadsavgift bestämmes till belopp motsvarande fyra gånger den

avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 8 § byggnadsstadgan
(1959:612), skulle ha erlagts om byggnadslov till en motsvarande åtgärd

hade meddelats, dock till minst 500 kr onor. Vid bestämmande av bygg­
nadsavgift på grundval av taxa skall hänsyn ej tagas till sådan höjning eller

sänkning av normalbeloppet som enligt taxan föranledes av omständighe­

terna i det särskilda fallet och ej heller till belopp som belöper på tillhanda ­

hållande av nybyggnadskarta, utstakning eller lägeskontroll av byggnad

eller annan mätningsteknisk åtgärd.

�r överträdelsen ringa, får byggnadsavgiften bestämmas till ett lägre

belopp än som följer av andra stycket eller helt efter ges.

2306

' Jfr prop. 1985/86: 35, BoU 8, rskr. 65.

¬

background image

§ Byggnadsavgift utgår ej om

SFS 1985:1044

1. rättelse sker innan fråga om påföljd eller ingripande enligt denna lag

tas upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden eller

2. åtgärden avser rivning av byggnad och rivningen har

a) fö retagits med stöd av lag eller annan författning eller annars varit

nödvändig för att avvärja eller begränsa omfattande skada på annan egen­

dom eller

b) företagits därför att byggnaden till väsentlig del hade skadats genom

eldsvåda eller annan liknande händelse.

7 §" I fall som avses i 4 § första stycket utgår förutom byggnadsavgift en

tilläggsavgift om åtgärden innebär att

1. helt ny byggnad uppfö res,

2. befintlig byggnad till- eller påbygge s,
3. byggnad inredes helt eller delvis till väsentligen annat ändamål än det

till vilke t byggnaden förut har varit använd,

4. byggnad eller del av byggnad tages i ans pråk för väsentligen annat

ändamål än det till vilket byggnaden förut har varit använd eller som finnes
angivet på godkänd ritning eller

5. byggnad rives.
Tilläggsavgift utgår ej i fall som avses i 5 §. Avgift utgår ej heller om

åtgärden omfattar utrymme som ej överstiger tio kvadratmeter.

Tilläggsavgift utgår med belopp som motsvarar 500 kronor för varje

kvadratmeter bruttoarea som åtgärden har omfattat. När bruttoarean be­
räknas skall tio kvadratmeter räknas av.

Avgiften får bestämmas till ett lägre belopp än som följer av tredje

stycket eller helt efterges, om föreläggande om rättelse har meddelats
enligt 15 §, om rättelse har skett genom handräckning eller på anna t sätt
eller om det ann ars finns särskilda skäl.

8

Fråga om byggnadsavgift och särskild avgift prövas av byggnads­

nämnden.

Finner byggnadsnämnden att förutsättningar föreligger att ta ut tilläggs­

avgift på grund av bestämmelserna i 7 § första och andra styckena, skall

nämnden anmäla förhållandet till allmän åklagare.

Frågor om tilläggsavgift prövas av allmän domstol på talan av åklagaren.

Talan får väckas endast om byggnadsnämnden har gjort anmälan enligt

andra s tycket. I fråga om sådan talan tillämpas bestämmelserna i rätte­
gångsbalken om åtal för brott, på vilket inte kan följa svårare straff än

böter, och om kvarsta d i brottmå l.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

«

HANS GUSTAFSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

" Senaste lydelse 1979: 903.

' Senaste lydelse 198 i: 865.

2307

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.