SFS 1990:1365

901365.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:1365 Lag

Utkom från trycket

om ändong 1 pBani- och bygglagen (1987:10);

^

den 27 december 1990

utfärdad den 17 december 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 1 kap. 8 §, 4 kap. 13 § och 7 kap.

7 § plan- och bygglagen (1987:10)^ ordet "p'an* och bostadsverket" skall

bytas ut mot "b overket".

Denna lag träder i kraft den I janu ari 1991.

På regeringens vägnar

ULF L�NNQVIST

Senaste lydelse av

1 kap. 8 § 1988

4 kap.13 § 1988

7 kap. 7^1988

280

280

280.

iljll

iH

ri'

Nina Pripp

(Bostadsdepartementet)

^

' Prop. 1990/91:34, BoU4, rskr. 92.

U'*

^ Lagen omtryckt 1987:246.

rjial

⬢ Ife

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.