SFS 1991:604

910604.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:604

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utkom från trycket

den 14 j uni 199 1

utfärdad den 30 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(1987:10)^

delsan 3 kap. 9 och 10 §§, 5 kap. 7, 12, 25 och 30 §§, 6 kap. 15 §, 8 kap.

2, 6 och 7 §§ samt 17 kap. 4 och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lage n skall införas tre nya paragrafe r, 5 kap. 28 a §, 8 kap.

12 a o ch 18 a §§ samt närmast före 8 kap. 18 a § en ny rubrik av följande

lydelse.

3 kap.

9 § I fråg a om fritidshus med högst två bostäder gäller inte bestämmel­
serna i 3 § första stycket första meninge n, andra och tredje styckena samt 7

' Prop. 1990/91: 146. BoU17. rskr. 29 6.

LaKcn omtryckt 1987:246.

933

¬

background image

SFS 1991:604

och 8 §§ och skall kravet i 3 § första stycket andra meningen gälla endast i

skälig utsträckning.

I fr åga om byggna der som får uppföras utan bygglov skall bestämmelser­

na i 1 - 8 §§ tillämpas i skälig utsträckning.

10 § Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av en byggnad
skall utforas varsam t så att byggnadens särdrag beaktas och dess byggnads­

tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga vär­

den tas till vara.

Härutöver skall tillses att
1. tillbyggnader som kräver bygglov uppfyller kraven i 1 - 8 §§ och att

andra tillbyggnader uppfyller dessa krav i skälig utsträckning,

2. ombyggnader utförs så att de delar som bygg s om tillfors de i 1 -8 §§

angivna egenskaperna i den omfattning som följer av föreskrifter medde la­
de med stöd av denna lag,

3. andra ändringar än tillbyggnad eller ombyggnad utförs så att ändring­

arna i sk älig utsträckning uppfyller kraven i 1 � 8 §§.

I detaljplan eller områdesbestämmelser kan kommunen ställa lägre krav

än vad som följer av andra stycket 2 un der förutsättning att bebyggelsen

inom området får långsiktigt godtagbara egenskaper.

Vid tillämpning av andra och tred je styckena skall hänsyn tas till bygg­

nadens förutsättningar. Vid ändring av fritidshus med högst två bostäder

gäller inte bestämmelserna i 3 § första stycket första meningen, andra och
tredje styckena samt 7 och 8 §§ och skall, även såvitt avser tillbyggnader
som kräver bygglov och ombyggnader, kravet i 3 § första stycket andra

meningen gälla endast i skälig utsträckning.

934

5 kap.
7 § Utöver vad som enligt 3 § skall redovisas i detaljplanen får i planen

meddelas bestämmelser om

1. i vad mån åtgärder kräver lov enligt 8 kap. 5 § första stycket, 6 § första

stycket 2 och 3, andra stycket samt tredje stycket 2, 8 § första och tredje
styckena samt 9 § första och andra styckena,

2. den största omfattning i vilk en byggande över och under markytan får

ske och, om det finns särskilda skäl med hänsyn till bostadsförsörjningen

eller miljön, även den minsta omfattning i vilken byggandet ska ll ske,

3. byggnaders användning, varvid för bostadsbyggnader kan bestämmas

andelen lägenheter av olika slag oc h storlek,

4. placering, utformning och utföran de av byggnader, andra anläggning­

ar och tomter, varvid ombyggnadsbestämmelser enligt 3 kap. 10 § tredje
stycket, skyddsbestämmelser för byggnader som avses i 3 kap. 12 § och

rivningsförbud för sådana byggnader får meddelas,

5. vegetation samt markytans utformning och höjdläge,
6. användning och utformning av allm änna platser för vilka kommunen

inte skall vara hu vudman,

7. stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser,

8. placering och utformning av parkeringsplatser, förbud att använda

viss mark eller byggnader för parkering samt skyldighet att anordna utrym­
me för parkering, lastning och lossning enl igt 3 kap. 15 § första stycket 6,

¬

background image

9. tillfällig användning av mark eller byggnader, som inte genast behöver

SFS 1991:604

tas i anspråk för det ändamål som anges i p lanen,

10. markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt tra­

fik- och vägan ordningar,

11. skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen

och, om det finns särskilda skäl, högsta tillåtna värden för störningar
genom luftförorening, buller, skakning, ljus eller annat sådant som prövas

enligt miljöskyddslagen (1969:387),

12. princi perna för fastighetsindelningen och för inrättande av gemen-

samhctsanläggningar.

1 detaljplanen får även meddelas bestämmelser om exploaterings­

samverkan enligt 6 kap. 2 §. Om en detaljplan antas efter det att ett

exploateringsbeslut enligt lagen (1987: II ) om exploateringssamverkan har

vunnit laga kraft, skall det anges i planen om den skall gen omföras enligt

nämnda lag. Skall mark tas i anspråk från någon fastighet vars ägare inte
deltar i samverkan, skall planen innehålla uppgift därom.

Planen får inte göras mer detaljerad än som är nödvändigt med hänsyn

till syftet med de n.

12 § Bestämmelserna i 1�4 oc h 6�10 §§ skall tillämpas även när en de­

taljplan ändras eller upphävs.

När en detalj plan ändras skall vad som gäller om genomförandetid för

planen gälla även för de frågor som planändringen avser. Om det vid
planändringen inte gäller någon g enomförandetid för planen, skall dock

särskild genomförandetid bestämmas enligt 5 § för de frågor som plan­
ändringen avser.

25 § ' Underrättelse om innehållet i kungörelsen skall senast dagen för
kungörandet i brev sänd as till

1. kända sakägare,

2. känd organis ation av hyresgäster som har avtal om förhandlingsord­

ning för en fastighet som berörs av planförslaget eller, o m förhandlingsord­
ning inte gäller, känd förening av hyresgäster som är ansluten till en
riksorganisation och inom vars verksamhetsområde fastigheten är belä­

gen,

3. andra som har ett väsentligt intresse av förslaget.
Om förslaget berör en samfällighet för vilken f inns styrelse eller annan

utsedd att förvalta samfällighetens angelägenheter, får underrättelsen sän­

das till en ledamot av styrelsen eller till förvaltaren. Saknas styrelse eller
förvaltare, får underrättelsen sändas till en av delägarna för att hållas

tillgänglig för alla.

Underrättelse enligt första stycket behöver inte sändas, om ett stort

antal personer skall underrättas och det skulle innebära större kostnad och

besvär än som är försvarligt med hänsyn till ändamålet med underrättel­

sen att sända den til! var och en av dem. �gare av sådan mark och

innehavare av sådan särskild rätt till mark som avses i 24 § först a stycket 3
skall dock alltid underrättas enligt första stycket. Detsamma gäller den
som har meddelats ett föreläggande enligt 28 a §.

'Senaslclydelse 1989: 1049.

935

¬

background image

SFS 1991:604

28 a § Innan en detaljplan antas får kommunen förelägga den som till

fdljd av anta gandet kan komma att drabbas av skada som avses i 14 kap.

8 § första stycket 2 eller 3 att inom viss tid, dock minst två månader,

anmäla sina anspråk på ersättning eller inlösen till kommu nen. Ett sådant
föreläggande skall åtföljas av uppgift om de bestämmelser som avses bli

utfärdade, ändrade eller upphävda. Den som inte anmäler sina anspråk

inom den utsatta tiden förlorar sin rätt till ersättning eller inlösen.

Bestämmelsen i första stycket utgör inte hinder mot att anspråk på

ersättning eller inlösen framställs på grund av skada som inte rimligen

kunde förutses inom den angivna tiden.

30 §⬢' Senast dagen efter det att justeringen av protokollet med beslut o m

antagande av detaljplanen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla
skall meddelande om tillkännagivandet, protokollsutdrag med beslutet
samt uppgift om vad den som vill överkl aga beslutet har att iaktta sändas i

brev till

1. länsstyrelsen samt regionplaneorgan och kommuner som berörs av

planen.

2. sakägare, bostadsrättshavare. hyresgäster och boende samt sådan

organisation eller förening som avses i 25 § första stycket 2 . om de senast

under utställningstiden eller under den i 28 § andra stycket angivna tiden

skriftligen har lämnat synpunkter i är endet som inte har blivit tillgodo­

sedda eller om de har rätt att överklaga på grund av bestämmelsen i 13

kap. 5 § andra stycket första meningen.

Om ett stort antal personer skall underrättas enligt första stycket 2 och

det skulle innebära större kostnad och besvär än som är försvarligt med
hänsyn till ändam ålet med un derrättelsen att sända den till var och en av
dem, får underrättelse i stället ske genom kungörande på det sätt som

anges i 24 § eller genom en kungörelse so m anslås på kommunens anslags­

tavla, informationsblad om kungörelsen som sprids till de boende som

berörs av beslutet och brev till sådana sakägare och sådan organisation

eller förening som avses i första stycket 2. �gare av sådan mark och

innehavare av sådan särskild rätt till mark som kan komma att tas i
anspråk enligt 6 kap. 17 � 19 §§ skall dock alltid underrättas enligt första

stycket. Detsamma gäller den som har meddelats ett föreläggande enligt 28
a §.

Av kungörelse som avses i andra stycket skal l framgå vad beslutet avse r,

tidpunkten för beslutets tillkännagivande på kommunens anslagstavla och

vad den som vil l överklaga beslutet h ar att iaktta. Om kungörelsen införs i

ortstidningen, skall detta ske samma dag som beslutet tillkännages på
anslagstavlan.

6 kap.

15 § Beslut att anta, ändra eller upphäva fastighetsplan gäller först sedan

beslutet har vunnit laga kraft eller får genomföras efter förordnande enligt

13 kap. 8§ andra stycket. Byggnadsnämnden får dock förordna att ett

sådant beslut som fa ttats efter tilllämpning av reglerna om enkelt planför­

farande får genomföras trots att beslutet inte vunnit laga kraft, om en ägare

936

⬢* Scnasle lydelse 1989; 1049.

¬

background image

av en fastighet som omfattas av planen begär det och samtliga som berörs

SFS 1991:604

av beslutet skriftligen godkänt det förslag som ligger till grund för beslutet.

8 kap.

2

I fråga om and ra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att

1. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med

liftar, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorba­

nor och golfbanor,

2. anordna upplag eller materialgårdar,
3. a nordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana

eller gruvdrift,

4. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska pro­

dukter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra

brand eller andra olyckshändelser,

5. uppföra rad io- eller teiemaster eller t orn,

6. uppföra vindkraftverk, om vindturbinens diameter är större än två

meter eller om kraftverket placeras på ett avstånd från gränsen som är
mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket skall fast
monteras på en byggnad,

7. uppföra m urar eller plank,

8. anordna parkeringsplatser utomhus,

9. anordna begravningsplatser,

10. väsentligt ändra anläggningar som avses i 1 -9.

Bygglov för att inrätta eller uppföra en anläggning enligt första stycket 4

eller 5 eller för att ändra anläggningen krävs inte, om det är fråga om en

mindre anläggning avsedd endast för en viss fastighets behov. Bygglov för

åtgärder enligt första stycket 8 behövs inte, om det på fastigheten finns
endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkerings­

platsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkerings­
platsen anläggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i

detaljplan har avsatts till gata eller väg.

Enligt 5 § och 6 § tredje stycket 2 får kommunen besluta om undantag

från kravet på bygglov eller om längre gående krav. I 10 § finns särskilda

bestämmelser för vissa anläggningar avsedda för totalförsvaret.

6

Kommunen får för ett område som utgör en värdefull miljö bestäm­

ma att bygglov krävs för a tt

1. inom områden som inte omfattas av detaljplan utföra sådana åtgärder

som avses i 3 § första stycket I,

2. inom o mråden med detaljplan färga om en- eller tvåbostadshus och

kompiementbyggnader,

3. underhålla sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som avses i

3 kap. 12 §.

Kommunen får, i områd en som utgör en värdefull miljö eller i områden

för vilka områdesbestämmelser utfärdats, bestämma att bygglov krävs för
att utföra sådana åtg ärder som avses i 4 § andra stycket I och 2.

⬢ Senaste lydelse 1989:1049.

'Senaste lydei,se 198 9; 1049.

937

¬

background image

SFS 1991:604

Kommunen får vidare, om det finns särskilda skäl, bestämma att bygg­

lov krävs for att

1. inom områden som inte omfattas av detaljplan uppföra, bygga till

eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller

därmed jämförlig näring,

2. anordna eller väsentligt än dra anläggningar för sådana grundvatten­

täkter som avses i 4 kap. I a § I vattenlagen (1983:291).

Bestämmelser enligt första-tredje styckena skall meddelas genom de­

taljplan eller områdesbestämmelser.

I fråga om byggnader och andra anläggningar som avses i 10 § får

bestämmelser enligt första och andra styckena samt tredje stycket 2 inte
meddelas.

7 § Kommunen får i områdesbestäm melser besluta att bygglov krävs för
att

1. sätta upp eller väsentligt ändra ljusanordningar inom områden som

ligger i närheten av befintliga eller planerade anläggningar för totalförsva­

ret, statliga flygplatser, andra flygplatser för allmänt bruk, kämreaktorer,

andra kärnenergianläggningar eller andra anläggningar som kräver ett

skydds- eller säkerhetsområde,

2. sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom

områden som utgör värdefulla bebyggelsemiljöer.

12 a § Ansökan om byggl ov för åtgärder som avses i 6 § tredje stycket 2
skall bifallas om åtgärden inte medför risk för skada på befintliga eller i

den kommunala planeringen r edovisade grundvattentäkter.

I Generella bestämmelser

18 a § Har beslut fattats om antagande, ändring eller upphävande av

detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan får bygglov, riv­

ningslov eller marklov ges med villkor att planbeslutet vinner laga kraft. I
beslutet om lov skall därvid tas in en upplysning om att sökanden inte har

rätt att påbörja åtgärden innan planbeslutet har vunnit laga kraft.

938

17 kap.
4 § Stadsplaner och byggnadsplaner enligt byggnadslagen (1947:385)
eller stadsplanelagen (1931:142), sådana äldre planer och bestämmelser

som anges i 79 oc h 83 §§ sistnämnda lag samt avstyckningsplaner, till den

del de inte omfattas av förordnande enligt 168 § byggn adslagen, skall gälla
som detaljplaner som antagits med stöd av denna lag. Avstyckningsplaner.

till den del de omfattas av förordnande som nyss har angetts, skall upphöra

att gälla vid ikr aftträdandet.

I fråga om stadsplaner och byggnadsplaner, som har fastställts efter

utgången av år 1978, skal! genomförandetiden enligt 5 kap. 5 § vara fem år

räknat från ikraftträdandet. I fråga om övriga planer och bestämmelser

som avses i första stycket skall genomförandclide n anses ha gått ut.

Om inte annat är föreskrivet i sådan plan eller bestämmelse som en ligt

första stycket skall gälla som detaljplan enligt denna lag, skall 39 § b ygg­
nadsstadgan (1959:612) tillämpas som bestämmelse i planen.

¬

background image

8 § Om skada uppkommer till följd av att en plan eller bestämmelse,

SFS 1991:604

vars genomförandetid enligt 4 § skall anses ha gått ut. ändras eller upp­

hävs. har ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet rätt till ersätt­
ning av kommunen under förutsättning att

1. fastighete n är belägen i ett område som till stör re delen ä r bebyggt i

huvudsak i enlighet med planen eller bestämmelsen,

2. beslut om ändring eller upphävande av planen eller bestämmelsen

meddelas före utgången av juni 1992 och

3. fastigheten eft er ändringen eller upphävandet inte får bebyggas eller

får bebyggas endast i en u tsträckning som är uppenbart oskälig.

�ndras eller upp hävs planen eller bestämmelsen efter utgången av juni

1992 skall första stycket tillämpas, om bygglov har sökt s men ären det inte
har avgjorts före den nämnda tidpunkten.

Ersättning skall bestämmas som skillnaden mellan fastighetens mark­

nadsvärde före och efter beslutet att upphäva eller ändra planen. Fastighe­

tens marknadsvärde före beslutet skall bestämmas med hänsyn till såväl de
planförhållanden som de ersättningsprinciper som gällde vid lagens ikraft­

trädande. Om kommunen begär det, får dock värdet inte bestämmas högre

än ett belopp som motsvarar vad som enligt anvisningarna till 36 § kom­

munalskattelagen (1928:370) i deras lydelse vid utgån gen av juni 1990 fick

dras av vid beräkning av realisationsvinst om fastigheten avyttrats den 31
december 1990 ändrat med det procenttal med vilket basbeloppet enligt

lagen (1962:381) om allmän försäkring ändrats fram till vä rdetidpunkten.

Talan om ersättning enligt första stycket skall väckas inom två år från

det att beslutet på vilket talan gr undas vann laga kraft. Har fastighetsägare
eller innehavare av särskild rätt till fastighet väckt t alan och har han rätt

till ersättning, får kommunen i stället lösa fastigheten eller rättigheten.

1 mål om ersättning och inlösen skall i övrigt 14 kap. 9 § samt 15 kap. 1

och 6 § § tillämpas.

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 17 kap. 8 § tre veckor efter den dag

då lagen enligt uppgift på den utkom från trycket i Sve nsk författningssam­
ling, och i övrigt den 1 juli 1991.

2. Bestämmelsen i 17 kap. 8 § tillämpas i sin nya lydelse endast i de fall

planen eller bestämmelsen ändras eller upphävs efter ikraftträdandet.

På re geringens vägnar

ULF L�NNQVIST

Håkan Julius

(Bostadsdepartementet)

939

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.