SFS 1972:775

720775.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i byggnadslagen (1947: 385);

given Stockholms slott den 19 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagens funnit gott att i f råga om byggnadslagen (1947; 385)2 för ordna,

dels att 21, 76, 80, 88�90, 93�97, 105, 106, 119, 121, 122, 145 och

157 §§ skall upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 76, 88, 96, 105, 119, 121 och 122 §§

skall utgå,

dels att 1�3, 5, 9�20, 22�24, 26, 27, 32, 34, 35, 37, 38, 41�43,

47�50, 52�59, 61�65, 67�71, 73�75, 77, 79, 83�85, 108�110,
113�116, 126, 128, 130, 137, 138, 140�144, 146, 147, 149�151, 156,

163 och 164 §§ samt rubrikerna närmast före 9, 24, 77, 81, 86, 107,
126, 136, 137, 147 och 152 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 10 a, 14 a, 136 a

och 139 §§, av nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då d enna lag träder i kraft.

SFS 1972:775

Utkom från trycket

den 28 dec. 1972

Första avd. Inledan de bestämmelser

1 § Marks användning för bebyggelse skall i den omfattning som stad­

gas i denna lag föregås av planläggning.

Till byggande fordras lov (byggnadslov) i den omfattning Konungen

bestämmer.

2 § Grunddragen för marks användning inom kommun angivas i ge­
neralplan.

Närmare reglering av bebyggelsen sker genom stadsplan eller bygg-

nadsplan.

Byggnadsverksamheten inom område som ej ingår i stadsplan eller

byggnadsplan regleras genom utomplansbestäinmelser.

3 § För samordning av flera kommuners planläggning upprättas re-

gionplan.

4 § Vid planläggning skola såväl allmänna som enskilda intressen till-
börligen beaktas.

1 Prop. 1972: 111, bil 2 o ch 3, C U 35, rskr 3 48.

2 La gen omtryckt 1971: 1088.

1971

\

¬

background image

SFS 1972: 775

5 § Markens ägare är med avseende å dess användning för olika slag
av bebyggelse underkastad de inskränkningar som stadgas i denna lag
eller med stö d av lagen.

För att mark skall få användas till bebyggelse förutsättes, att den

prövats från allmän synpunkt lämpad för ändamålet. Sådan prövning

sker vid planläggning enligt denna lag. I fråga om annan bebyggelse än

tätbebyggelse må prövningen även ske i samband med prövning av an­

sökan om byggnadslov.

6 § Med tätbebyggelse förstås i denna lag sådan samlad bebyggelse
som nödvändiggör eller kan väntas nödvändiggöra särskilda anordning­

ar för tillgodoseende av gemensamma behov. Vid prövning huruvida tät­

bebyggelse föreligger skall hänsyn tagas även till bebyggelse som är att

vänta.

Annan bebyggelse benämnes glesbebyggelse.

7 § Det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten utövas av

byggnadsnämnd.

Länsstyrelsen har att öva tillsyn över planläggningen och byggnads­

väsendet inom länet.

Den allmänna uppsikten över planläggningen och byggnadsväsendet

inom riket tillkommer statens planverk.

8 § Närmare föreskrifter om byggnadsnämnd, om byggande och lov

därtill samt rörande tillämpningen i övrigt av denna lag meddelas
av Konungen.

1972

Andra avd. Om generalplan

9 § Generalplan skall genom kommunens försorg upprättas i den mån

så erfordras till ledning för närmare planläggning beträffande kommu­

nens ordnande och bebyggande.

Planen skall angiva grunddragen för markens användning till olika

ändamål, såsom till tätbebyggelse, friluftsliv, viktigare trafikleder och

andra allmänna platser.

Finnes till främjande av kommunens ändamålsenliga ordnande er­

forderligt, att visst område tills vidare undantages från bebyggelse

eller från viss bebyggelse, oaktat området i och för sig är lämpat för
sådant ändamål, skall det ock angivas i generalplanen. Sådant undantag
må icke avse bebyggelse för jordbrukets, fiskets, skogsskötselns eller

därmed jämförligt behov.

Erfordras eljest särskilda bestämmelser angående markens bebyggande

eller användning i övrigt, skall generalplanen innehålla sådana bestäm­

melser.

10 § Generalplan så ock ändring därav antages av kommunfullmäktige.

Planen må på framställning av kommunen helt eller delvis fastställas

och skall, i vad den blivit fastställd, lända till efterrättelse enligt vad

nedan sägs.

Generalplan som blivit föremål för fastställelse benämnes fastställd

¬

background image

generalplan. Därmed avses, om planen är fastställd allenast i vissa h än­
seenden, endast de bestämmelser som sålunda skola gälla.

Generalplan fastställes av länsstyrelsen. Länsstyrelsen äger, om sär­

skild anledning föreligger, underställa planen Konungens prövning. �r
planen av större allmän betydelse eller har i ärendet uppkommit fråga

vars avgörande enligt denna lag eller föreskrift meddelad med stöd
av 136 a § ankommer på Konungen, skall sådan underställning alltid
ske.

SFS 1972: 775

10 a § När så påkallas till främjande av en från rikssynpunkt an­

gelägen utveckling, får Konungen besluta att för visst område skall

finnas generalplan, som tillgodoser i beslutet angivet allmänt intresse.

Om det är oundgängligen nödvändigt för att det angivna intresset skall

bli tillgodosett, kan Konungen föreskriva att planen skall vara helt el­

ler delvis fastställd. När framställning i sådant fall göres om faststäl-
lelse av planen, skall länsstyrelsen underställa den Konungens prövning.

11 § Underlåter kommun att vidtaga erforderliga åtgärder för upp­

rättande av generalplan, där sådan enligt av Konungen meddelad före^

skrift skall finnas eller eljest erfordras, må Konungen förelägga kom­
munfullmäktige viss tid inom vilken sådan plan skall vara antagen.

Ställa kommunfullmäktige sig ej föreläggandet till efterrättelse, äger

Konungen efter hörande av kommunfullmäktige låta på kommunens

bekostnad upprätta generalplan.

Finnes generalplan men prövas den uppenbarligen icke fylla de krav

som med hänsyn till kommunens utveckling skäligen böra ställas på
densamma, skall i fråga om ändring av planen vad i första stycket
stadgas äga motsvarande tillämpning.

12 § Beslut om fastställelse av generalplan gäller ej med avseende å

område som ingår i stadsplan eller byggnadsplan.

Beträffande sådant undantag från bebyggelse som omförmäles i

9 § tredje stycket må fastställelse ej meddelas att gälla för längre tid än
fem år. Länsstyrelsen äger dock på framställning av kommunen förlänga

tiden för beslutets giltighet, varje gång med högst nämnda tid.

13 § Nybyggnad må icke företagas i strid mot fastställd generalplan;

dock må länsstyrelsen eller, enligt av Konungen meddelade föreskrif­
ter, byggnadsnämnd medgiva undantag, när särskilda skäl äro därtill.

Länsstyrelsen äg er medgiva undantag endast om byggnadsnämnden till­

styrkt det.

14 § Hava kommunfullmäktige beslutat göra framställning om fast­

ställelse av generalplan beträffande visst område eller ändring av fast­
ställd generalplan, må nybyggnad, innan framställningen prövats, ej
företagas inom område som avses med denna; dock må länsstyrelsen

eller, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, byggnadsnämnd med­
giva undantag såvitt generalplanens genomförande icke försvåras.

14 a § Har Konungen föreskrivit att fastställd generalplan skall fin­

nas för visst område, får Konungen eller, enligt Konungens bestäm-

1973

¬

background image

SFS 1972: 775

mande, länsstyrelsen meddela det förbud mot nybyggnad inom om­
rådet som påkallas av omständigheterna. Sådant förbud gäller till dess

planen prövats för fastställelse.

Från förbud enligt första stycket får länsstyrelsen eller, enligt

Kommgens bestämmande, byggnadsnämnd medgiva undantag, om

generalplanens genomförande icke försvåras.

15 § �r fråga väckt om framställning angående fastställelse av gene­

ralplan beträffande visst område eller ändring av fastställd generalplan,
äger länsstyrelsen på framställning av kommunen förordna, att nybygg­
nad inom området icke må företagas. Sådant förordnande gäller intill
dess kommunfullmäktige beslutat i frågan, dock ej längre än ett år. Där

så erfordras äger länsstyrelsen på framställning av kommunen förlänga

förbudets giltighetstid med högst två år i sänder.

Från förbud som i första stycket sägs må undantag medgivas av läns­

styrelsen eller, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, av byggnads­

nämnd.

16 § Kan framställning om fastställelse av generalplan icke bifallas,

äger Konungen eller, om fastställelseprövningen ankommer på läns­
styrelsen, denna för viss tid meddela det förbud mot nybyggnad

som föranledes av omständigheterna.

17 § Inom område som ingår i fastställd generalplan må schaktning,

fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd icke vid­

tagas. såvitt åtgärden är av beskaffenhet att kunna väsentligt försvåra
områdets användning för avsett ändamål.

På ansökan av ägare av mark inom område som avses i första styc­

ket eller innehavare av särskild rätt till sådan mark prövar länssty­
relsen om viss åtgärd är av sådan beskaffenhet som avses i första styc­
ket.

Har med avseende å visst område beslut fattats eller fråga väckts an­

gående framställning om fastställelse av generalplan eller ändring av
fastställd generalplan eller har förbud mot nybyggnad meddelats enligt

16 §, äger länsstyrelsen, i den utsträckning som föranledes av omstän­

digheterna, stadga förbud mot åtgärd varom sägs i förs ta stycket.

1974

18 § Mark som enligt fastställd generalplan är avsedd till trafikled

eller annan allmän plats må lösas av kommunen, när kommunen begär
det.

Annan mark för vilken generalplan fastställts må, till den del marken

ej är avsedd för enskilt bebyggande, lösas av kommunen, såvitt markens
användning för avsett ändamål ej ändock kan anses säkerställd.

�r marken i kommunens ägo, må kommunen lösa särskild rätt som

besvärar marken. Inlösen av särskild rätt till mark som avses i andra

stycket må dock ske endast under där angiven för utsättning.

18 a § Innehåller fastställd generalplan bestämmelse att mark, som ej

må lösas enligt 18 § första stycket, skall kunna nyttjas för allmän tra­

fikanläggning eller allmän ledning, skall på kommunens yrkande servitut

¬

background image

eller nyttjanderätt upplåtas i den omfattning som erfordras for ända­

målet. Uppkommer till följd av planen synnerligt men vid användningen
av marken, må ägaren påfordra att kommunen förvärvar rättighet som

nu sagts. Kommunen äger bestämma om förvärvet skall avse servitut

eller nyttjanderätt.

19 § Ingår allmän väg i mark som enligt fastställd generalplan är av­

sedd till trafikled eller annan allmän plats eller till särskilt trafikområde
som skall tillhöra kommunen, skall vägmärken utan ersättning tillfalla

kommunen i den mån den tages i ansp råk f�r avsett ändamål.

SFS 1972: 775

20 § Ingår enskild väg för två eller flera fastigheter i mark som enligt
fastställd generalplan är avsedd till trafikled eller annan allmän plats,

äger kommunen nyttja vägmärken för avsett ändamål utan hinder av
den rätt annan kan äga till marken. Har vägen upplåtits allenast på viss

tid, gälle kommunens n yttjanderätt för samma tid.

Besväras vägmärken av fordran eller annan rättighet med bättre rätt

än vägupplåtelsen, njute innehavaren mot avskrivning å handling, varå

rättigheten grundas, ersättning av kommunen för förlust som uppstått
genom kommunens nyttjanderätt. Den som vill framställa ersättningsan­

språk skall väcka talan, om han är innehavare av fordran, inom tio år

och eljest inom två år från det planen fastställdes. Sedan marken tagits
i anspråk av kommunen, vare kommunen ansvarig för avgäld eller an­

nan förmån som utgår för vägens begagnande.

�r vägen använd för ledning som hindrar eller väsentligt försvårar

för kommunen att nyttja vägmärken, äger kommunen få ledningen på

sin bekostnad flytta d till lämplig av kommunen anvisad plats.

21 §3

22 § Medför fastställd generalplan att pågående markanvändning av­

sevärt förs våras, äro markens ägare och innehavare av särskild rätt till
marken berättigade till ersättning av kommunen för den skada de här­
igenom li da. Innebär fastställd generalplan förbud mot täktverksamhet
som avses i 18 § naturvårdslagen (1964: 822) eller medför sådan plan att

tillstånd till täktverksamhet vägras eller förenas med föreskrifter, och

är i fall som nu sagts ej fråga om hinder i pågående markanvändning,

äger i fråga om ersättningsskyldighet för kommunen 29 § naturvårds­
lagen motsvarande tillämpning.

Ersättning kan bestämmas att utgå med visst årligt belopp, med rätt

för såväl kommunen som markens ägare eller annan sakägare att er­
hålla omprövning vid ändrade förhållanden. Vad i fråga om ersätt­

ningen avtalats eller uppenbarligen förutsatts skola gälla mellan kom­

munen och sakägare gälle jämväl mot den som efter planens fast­
ställande förvärvat sakägarens rätt till marken.

Uppkommer i fall som avses i första stycket första punkten synnerligt

men vid användningen av fastighet som marken tillhör, är kommunen
skyldig att l�sa fastigheten.

^ Pa ragrafen upp hävd genom de nna lag.

1975

¬

background image

SFS 1972: 775

Ersättning enligt första stycket första punkten på grund av att åt­

gärd som avses i 17 § första stycket icke får vidtagas utgår endast om
det i den ordning som anges i 17 § andra stycket fastställts att åtgärden

är av beskaffenhet att kunna väsentligt försvåra områdets användning
för avsett ändamål. Motsvarande gäller i f råga om inlösen.

23

Kan överenskommelse i ersättningsfrågan icke träffas, skall den

som vill framställa ersättningsanspråk instämma sin talan till fastig­

hetsdomstolen. Jämväl kommunen äger påkalla prövning av ersättnings­
frågan enligt vad nu sagts.

Tredje avd. Om stadsplan

Om stadsplans upprättande och antagande

24 § Stadsplan skall genom kommunens försorg upprättas i den mån
det genom kommunens utveckling påkallas för den närmare regleringen

av bebyggelsen.

25 § Stadsplan skall utmärka och* till gränserna angiva de för olika
ändamål avsedda områden som ingå i planen, nämligen

byggnadskvarter,

gator, torg, parker och andra allmänna platser samt

specialområden, såsom järnvägs- och andra särskilda trafikområden,

skydds- eller säkerhetsområden för vissa anläggningar, hamnområden,

idrottsområden, begravningsplatser och vattenområden.

Jämväl höjdlägen skola i erforderl ig omfattning angivas.

Stadsplan skall ock innehålla de ytterligare bestämmelser angående

områdenas bebyggande eller användning i övrigt som fi nnas erforderliga.

26 § Stadsplan antages av kommunfullmäktige; dock äga fullmäktige
i den omfattning som prövas lämplig uppdraga åt byggnadsnämnden

att i fullmäktiges ställe antaga sådan plan.

Planen skall för att bliva g ällande faställas av länsstyrelsen. Länssty­

relsen äger, om särskild anledning därtill föreligger, underställa planen
Konungens prövning. Avviker planen från generalplan, som efter före­

skrift enligt 10 a § andra stycket blivit fastställd, och är ej avvikelsen

ringa eller är planen av större omfattning eller eljest av större allmän
betydelse eller har i ärendet uppkommit fråga vars avgörande enligt
denna lag eller föreskrift meddelad med stöd av 136 a § ankommer på

Konungen, skall underställning alltid ske.

Vad nu sagts gäller ock ändring av stadsplan.

27 § Finnes för kommuns ändamålsenliga utveckling eller till främ­

jande av betydande allmänt intresse nödigt att stadsplan upprättas för

visst område men underlåter kommunen att vidtaga härför erforderliga
åtgärder, må Konungen förelägga kommunfullmäktige viss tid inom

vilken sådan plan skall vara underställd Konungens prövning. Ställa
kommunfullmäktige sig ej föreläggandet till efterrättelse, äger Ko­

nungen på kommunens bekostnad låta upprätta och. efter hörande av

1976

« �n dringen innebär bl. a. att a ndra stycket upp hävs.

¬

background image

kommunfullmäktige och dem frågan eljest rör, fastställa stadsplan för
området.

Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning med avseende å ändring

av stadsplan.

SFS 1972; 775

Om tomtindelning

28 § Byggnadskvarter skall indelas till tomter sålunda att det kan

ändamålsenligt bebyggas i överensstämm else med stadsplanen.

29 § Tomtindelning bör såvitt möjligt ske i ett sammanhang för hela
kvarteret. Omfattar tomtindelning endast en del av ett kvarter, skall

iakttagas att återstoden kan indelas till lämpliga tomter.

30 § Tomtindelning av mark som ej varit föremål för dylik indelning
skall ske, när ägare av sådan mark begär det eller när byggnadsnämn­
den så finner nödigt och markägare ej visar särskilt skäl till anstånd.

31 § Tomtindelning må på begäran av markägare eller på byggnads­

nämndens föranstaltande ändras, om fastställd ändring av stadsplan för­
utsätter ändring jämväl av tomtindelningen, så ock där bebyggelsen

å två eller flera tomter är i behov av förnyelse, som icke lämpligen

kan ske annorledes än i ett sammanhang, och den bestående tomtindel­
ningen utgör hinder för att marken inom kvarteret eller del därav ut­
nyttjas på ett ändamålsenligt sätt. I fråga om obebyggd mark må änd­
ring av tomtindelning äga rum när sådan påkallas av markägare eller

av byggnadsnämnden, såvida ändringen kan antagas vara en förutsätt­

ning för att marken eller angränsande mark i kvarteret inom skälig tid
blir bebyggd på ett ändamålsenligt sätt.

�ndring av tomtindelning må ock på begäran av markägare eller på

byggnadsnämndens eget föranstaltande äga rum, om därigenom bättre

överensstämmelse med bestående äganderättsförhållanden kan vinnas

utan avsevärd olägenhet.

Ej må tomtindelning ändras i andra fall än nu sagts, med mindre

ägarna av de tomter som beröras av ändringen äro ense därom och

ändringen finnes lämplig för ett ändamålsenligt utnyttjande av tom­

terna.

32 § Kostnaden för tomtindelning eller ändring därav skall bestri­

das av kommunen. Markägare skall dock efter vad som prövas skäligt

bekosta ändring som han påkallat och som ej föranledes av ändring av

stadsplanen eller annan av kommunen vidtagen åtgärd.

33 § Tomtindelning så ock ändring därav antages av byggnadsnämn­
den men skall för att bliva gällande fastställas av länsstyrelsen.

Om förbud m ot nybyggnad m. m.

34 §G Nybyggnad må ej företagas i strid mot stadsplan; dock må läns­

styrelsen eller, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, byggnads­

nämnd medgiva undantag, när särskilda skäl äro därtill. Länsstyrelsen

äger medgiva undantag endast om byggnadsnämnden tillstyrkt det.

® �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

1977

¬

background image

SFS 1972: 775

35 § Har beslut fattats eller fråga väckts om antagande eller ändring
av stadsplan för visst område, skall angående förbud mot nybyggnad
inom området vad i 14 och 15 §§ stadgas äga motsvarande tillämpning.

36 § Befinnes stadsplan icke kunna fastställas eller ock böra i viss del

undantagas från fastställelse, äger Konungen eller, där fastställelsepröv-

ningen ankommer på länsstyrelsen, denna för viss tid meddela det för­
bud mot nybyggnad som föranledes av omständigheterna.

Föreligger fråga om tillämpning av 27 §, äger Konungen ock förordna

om erforderligt nybyggnadsförbud.

37 § Inom byggnadskvarter vare nybyggnad icke tillåten å mark som
ej blivit indelad till tomter.

�r fråga väckt om ändring av tomtindelning, må nybyggnad ej före­

tagas å mark som beröres därav innan frågan slutligt prövats.

Utan hinder av vad i första och andra styckena sägs må dock läns­

styrelsen eller, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, byggnads­

nämnd meddela tillstånd till nybyggnad, nar särskilda skäl äro därtill.

38 § Nybyggnad må ej företagas i strid mot tomtindelning eller å fas­

tighet som icke överensstämmer med tomtindelningen.

Ej heller må nybyggnad ske, innan skyldighet att anordna utfartsväg

och avlopp från fastigheten som enligt denna lag åligger ägaren eller

att utgiva det bidrag till kostnad för gata som belöper å fastigheten blivit
fullgjord eller nöjaktig säkerhet blivit ställd.

När särskilda skäl äro därtill, må länsstyrelsen eller, enligt av Ko­

nungen meddelade föreskrifter, byggnadsnämnd medgiva und antag från

förbudet i första stycket.

39 § Skjuter trappa från fastighet inom byggnadskvarter över gatulin-

jen, äger länsstyrelsen medgiva att den kvarstår å gatumarken under

viss tid eller tills vidare.

Har byggnad i annat fall uppförts så att den skjuter in på angränsan­

de mark och är enligt jordabalken ägaren ej skyldig att avträda den

mark som sålunda tagits i ans pråk, skall vad i 34, 38 och 158 §§ är före­

skrivet ej medföra hinder mot sådan ändring av byggnaden som är att

hänföra till nybyggnad. �ndringen må dock vidtagas, en dast om ägaren
av den ber örda marken medgiver det.

1978

40 § Inom område som ingår i stadsplan må schaktning, fyllning, träd­

fällning eller annan därmed jämförlig åtgärd icke vidtagas såvitt åtgär­
den uppenbarligen är av beskaffenhet att kunna väsentligt försvåra om­

rådets användning för avsett ändamål.

Har med avseende å visst omr åde beslut fattats eller fråga väckts om

antagande eller ändring av stadsplan eller har förbud mot nybyggnad
meddelats enligt 36 §, äger länsstyrelsen, i den utsträckning som föranle­
des av omständigheterna, stadga förbud mot åtgärd varom sägs i första
stycket.

¬

background image

Om avstående av mark m. m.

41 § I stadsplan ingående mark, som är avsedd till gata eller annan

allmän plats äger kommunen lösa, när kommunen begär det.

Annan i stadsplan ingående mark som ej är avsedd för enskilt be­

byggande äger kommunen lösa, såvitt markens användning för avsett
ändamål ej ändock kan anses säkerställd.

�r marken i kommunens ägo, må kommunen lösa särskild rätt som

besvärar marken. Inlösen av särskild rätt till mark som avses i andra

stycket må dock ske endast under där angiven förutsättning.

41 a § Innehåller stadsplan bestämmelse att mark, som ej må lösas en­

ligt 41 § första stycket, skall kunna nyttjas för allmän trafikanläggning
eller allmän ledning, skall på kommunens yrkande servitut eller nyttjan­

derätt upplåtas i den omfattning som erfordras för ändamålet. Kan äga­
ren till fö ljd av planen nyttja marken endast pä sätt som står i uppen­
bart missförhållande till dess tidigare värde, må han påfordra att kom­
munen förvärvar rättighet som nu sagts. Kommunen äger bestämma

om förvärvet skall avse servitut eller nyttjanderätt.

SFS 1972: 775

42 § Ingår allmän väg i mark som enligt stadsplan är avsedd till gata

eller annan allmän plats eller till särskilt trafikområde som skall tillhöra
kommunen, skall vägmärken utan ersättning tillfalla kommunen i den

mån den tages i anspråk för avsett ändamål.

43 § Ingår enskild väg för två eller flera fastigheter i mark som enligt
stadsplan är avsedd till gata eller annan allmän plats, skall angående

kommunens rättigheter och skyldigheter med avseende å vägmärken vad
i 20 § stadgas äga motsvarande tillämpning.

44 §6

44 a §'

45 § Finnes i samband med prövning av förslag till stadsplan expro­
priation av viss i pla nen ingående mark böra ske enligt vad därom finnes
särskilt föreskrivet, må Konungen meddela fastställelse å planen eller
del d ärav under villkor att sådan expropriation kommer till stånd inom

viss tid, högst ett år; dock må, när synnerliga skäl äro därtill, tiden för­
längas med högst ett år i sänder. Intill dess expropriation skett eller ti­
den därför gått till ända, må nybyggnad ej utan Konungens tillstånd fö­
retagas å den mark som omfattas av den villkorliga fastställelsen.

46 §8

47 § Tillhör enligt tomtindelning särskilda delar av tomt olika ägare
och har ej fastighetsbildning i överensstämmelse med tomtindelningen

kommit till stånd på grund av ansökan som gjorts senast ett år efter

® Paragrafen upp hävd ge nom ]971:91 6.

' Paragrafen upp hävd ge nom 1971:916.

® Paragrafen upp hävd ge nom 19 70; 992.

1979

¬

background image

SFS 1972: 775

tomtindelningens fastställande, är kommunen berättigad lösa tomtde­

larna.

Har ansökan om fastighetsbildning i överensstämmelse med tomtin­

delningen gjorts innan kommunen med stöd av bestämmelserna i första

stycket väckt talan om inlösen, skall målet förklaras vilande till dess frå­
gan om fastighetsbildningen slutligt avgjorts. Bildas fas tighet som över­
ensstämmer med tomtindelningen, förfaller kommunens talan.

När kommun väckt talan om inlösen av tomt skall domstolen oför­

dröj ligen sänd a underrättelse därom till fastighetsbildningsmyndigheten.

48 § Skall mark enligt stadsplanen användas för annat ändamål än en­

skilt bebyggande och kan markens ägare till följd härav nyttja marken

allenast på sätt som står i uppenbart missförhållande till dess tidigare
värde, vare kommunen skyldig att lösa ma rken.

När ett år förflutit från tomtindelnings fastställande, åligge lösnings ­

plikt kommunen jämväl bet räffande tomtdel som ägaren kan nyttja alle­
nast på sätt som står i uppenbart missförhållande till markens värde.

Frågan huruvida lösningsplikt föreligger skall bedömas efter den fas­

tighetsindelning som gällde vid tiden för stadsplanens antagande, med
de ändringar av indelningen som skett för planens eller för tomtindel­

nings genomförande.

1980

Om upplåtande av gata eller annan allmän plats

49 § Iordningställande och upplåtande till a llmänt begagnande av gata
eller annan allmän plats inom område som ingår i stadsplan ankomme
på kommunen.

50 § Ny gata skall upplåtas till a llmänt begagnande i den mån bebyg­
gandet av fastigheter, som överensstämma med tomtindelning och som

enligt st adsplanen hava utgång till gatan, kvarter efter kvarter fortskri­
der från förut upplåten gata eller från allmän väg inom område som

i väsentlig utsträckning är bebyggt för bostads- eller industriändamål.

Härvid skall iakttagas, att varje gatudel som begränsas av två på var­

andra följande tvärgators utdragna mittlinjer skall upplåtas, när antingen
fastigheter med en sammanlagd längd utmed gatudelen av minst en tred­

jedel av de därvid befintliga gränslinjerna för byggnadskvarter eller

minst en tredjedel av de fastigheter som skola hava utgång till gatudelen
bebyggts i enlighet med stadsplanen, dock att, om dessförinnan bebyg­

gelse föreligger fastighet efter fastighet i följd från förut upplåten gata
eller från allmän väg inom område som nyss sagts, g atan skall upplåtas
framför sålunda bebyggda fastigheter.

Har fastighet i enlighet med tomtindelning belastats med servitut för

utgång till g ata, skall sådan fastighet vid tillämpningen av första stycket

anses som bebyggd så snart härskande fastighet blivit bebyggd enligt
planen.

Skall redan nu befintlig gata vidgas, åligger det kommunen att till all­

mänt begagnande upplåta gatans nya del i den mån med tomtindelning

överensstämmande fastigheter som enligt stadsplanen hava utgång till

gatan bebyggts i enligh et med planen.

¬

background image

51 § Torg, park eller annan sådan allmän plats skall till den del den

icke är att anse som gata upplåtas till allmänt begagnande, när fastigheter,

som överensstämma med tomtindelning, eller specialområden med en
sammanlagd längd utmed platsen av minst två tredjedelar av de därvid
befintliga gränslinjerna för byggnadskvarter och specialområden be­

byggts i enlighet med stadsplanen eller eljest väsentligen tagits i anspråk
för där angivet ändamål.

SFS 1972: 775

52 § När gata upplåtes till allmänt begagnande, skall den till bredd

och höjdläge överensstämma med stadsplanen; dock äger länsstyrelsen

på framställning av kommunen medgiva avvikelse härifrån tills vidare

eller u nder viss tid, om den allmänna samfärdseln och hälsovården än­
dock kunna behörigen tillgodoses.

Vid upplåtandet skall gatan vara försedd med beläggning efter beho­

vet och ortens sed samt med erforderliga gångbanor och nödig anordning

för vattnets avrinnande. Plantering eller annan särskild anordning, var­

med gatan skall vara försedd enligt stadsplanen, skall såvitt möjligt utfö­
ras i samband med gatans iordningställande men eljest så snart ske

kan efter dess upp låtande.

Vad nu sagts om gata äger motsvarande tillämpning med avseende å

annan allmän plats.

53 § Skall enligt stadsplan trafikled anordnas till eller genom special­

område och kunna kommunen och den som förfogar över området ej

enas om de åtgärder som böra vidtagas, äger Konungen förordna här­
om.

Den som förfogar över området är pliktig att deltaga i kostnaden för

trafikledens anordnande i den mån han kan anses hava nytta av

denna. I kostnaden inräknas ersättning för intrång som genom trafikle­

den tillskyndas honom. Uppstår tvist om skyldighet att deltaga i

kostnaden, skall tvisten på talan av endera parten avgöras av fas­
tighetsdomstolen.

54 § Vill ägare av fastighet inom byggnadskvaiter verkställa ny­

byggnad därå innan gata, till vilken fastigheten enligt stadsplanen
har utgång, blivit upplåten till allmänt begagnande och allmän av­

loppsledning anlagts, skall han anordna utfartsväg och nödigt av­
lopp från fastigheten. I den mån kommunen förfogar över er­
forderlig obebyggd mark som enligt stadsplanen är avsedd till gata
eller ann an allmän plats vare kommunen pliktig att utan ersättning låta

marken nyttjas for ändamålet.

55 § �r kronan väghållare inom område med stadsplan, skall vad

ovan i 49, 50, 52 och 53 §§ stadgas om ansvarighet för kommunen att
såsom gata iordningställa och upplåta allmän väg avse kronan, med iak t­

tagande att framställning varom i 52 § första stycket sägs må göras
såväl av kronan som av kommunen. Kostnad, som föranledes av att

gatan enligt stadsplanen bygges till större bredd eller med dyrbarare

utförande i övrigt än som betingas av trafiken, skall dock gäldas av
kommunen, om ej Konungen annorlunda förordnar.

1981

¬

background image

SFS 1972: 775

Om ersättning för galuniark
56 § �gare av fastighet som är belägen vid gata och som överens­
stämmer med tomtindelning är skyldig att ersätta kommunen värdet

av gatumarken framför fastigheten intill gatans mitt, dock ej till större
bredd än fem åttondelar av den enligt s tadsplanen vid gatans upplåtan­

de till allmänt begagnande tillåtna högsta hushöjden å fastigheten.

�r fastigheten belägen vid gatukors, omfattar ersättningsskyldig­

heten tillika den del del av gatukorset som inneslutes av den i första

stycket angivna gatumarkens utdragna gränslinjer och är belägen inom
ett avstånd från fastighetens sida eller hörn, motsvarande fem åtton­

delar av den i första stycket angivna hushöjden.

1982

57 § Ingår i gata allmän väg eller ock vägmark som kommunen jäm­

likt 43 § nyttjar, skall fastighetsägarens ersättningsskyldighet enligt 56 §
första stycket begränsas till värdet av gatumarken framför fastigheten

intill gatans mitt, minskad med halva arealen av vägmärken.

Ingår vägmark som avses i första stycket i gatukors och finnes den

areal gatumark som återstår i korset efter avdrag av vägens areal vara

mindre än den areal som ägarna av fastigheterna vid korset jämlikt

56 § andra stycket skola sammahlagt ersätta, jämkas ersättningsskyl­
digheten för fastigheterna så att den sammanlagt ej överstiger värdet

av nämnda återstående areal.

Vad i fö rsta och andra styckena sägs avser icke allmän väg som efter

det att denna lag trätt i k raft eller, om väghållningen i kommunen dess­

förinnan övertagits av kronan, sedan så skett byggts inom område som
ingår i stadsp lanen.

58 § Ersättning varom i 56 och 57 §§ sägs skall beräknas efter me­

delvärdet å all gatumarken framför fastigheten eller i fråga om gatu­
kors, å den mark som ingår i gatukorset; dock skall vägmark som av­

ses i 57 § första stycket icke tagas i be räkning. Värdet av själva marken
skall, efter de grunder vilka gälla för uppskattning av gatumark som av­

stås till kommunen, uppskattas utan hänsyn till kostnad som kommunen

vidkänts för markens iordningställande.

59 § Därest så finnes lämpligt, må länsstyrelsen på framställning av

kommunen besluta, att gatumarksersättning som enligt 56�58 §§ sam­

manlagt belöper på fastighetsägarna inom visst område skall fördelas

mellan dem och i för ekommande fall ägarna till annan eller andra inom

samma område belägna fastigheter, som ej hava egen gräns mot gata,

efter omfattningen av den enligt stadsplanen å fastigheterna medgivna

bebyggelsen eller efte r fastigheternas storlek eller annan skälig grund.

�ro synnerliga skäl därtill, äger Konungen förordna om ändring i

beslutet efter vad som p rövas skäligt.

Beslut enligt första eller andra stycket må ej avse gata eller del där­

av som vid beslutets meddelande är eller lagligen skolat vara upplåten

till allmänt begagnande.

60 § Svarar den fördel som genom gata beredes fastighet icke mot
den ersättningsskyldighet som enligt 56�58 §§ eller 59 § åligger fas­

tighetens ägare, jämkas ersättningen med hänsyn därtill.

¬

background image

61 § Har markägare utan lösen till kommunen överlåtit gatumark

framför fastighet eller i gatukors, eller har kommunen samtidigt varit
ägare av både den i fastigheten ingående kvartersmarken och gatu-

marken efter det gatumarken blivit i stadsplan upptagen såsom sådan,

vare fastighetens ägare fri från skyldighet att utgiva ersättning intill vär­

det av samma mark.

SFS 1972; 775

62 § Skall gata vidgas, vare den som äger fastighet vid någondera

sidan av gatan skyldig att ersätta kommunen skillnaden mellan de er­
sättningsbelopp som med tillämpning av 56�58 §§ åvila fastighets­

ägare före och efter vidgningen; dock skall medelvärdet å all mark fram­
för fastigheten eller i g atukorset beräknas efter medelvärdet å den mark
som erfordras för vidgningen, och må den fastighetsägarna å ömse sidor
åvilande ersättningsskyldigheten sammanlagt icke avse högre belopp

än som motsvarar värdet av sistnämnda mark.

Vid bestämmandet av ersättningsskyldigheten skola i övrigt 60 och

61 §§ äga motsvarande tillämpning.

Har enligt 59 § särskild grund fastställts för fördelning av ersättning

för gatumark, skall utan hinder därav den ökning av gatumarksersätt-

ning som föranledes av gatans vidgning gäldas enligt bestämmelserna i

första stycket, såvitt ej Konungen på framställning av kommunen annor­
lunda förordnar.

63 § Skyldighet att erlägga ersättning för gatumark inträder i mån av

gatas upplåtande till allmänt begagnande. Vad sålunda stadgats skall
äga motsvarande tillämpning i fråga om skyldighet att erlägga ersätt­
ning för gatumark efter gatas vidgning.

Ersättningsskyldigheten skall fullgöras vid anfordran. Vill fastighets­

ägare erlägga ersättning för gatumark genom avbetalningar, vare han

dock berättigad därtill, om nöjaktig säkerhet ställes. Avbetalning skall

ske med minst en tiondel årligen. A oguldet belopp skall enligt kom­

munens bestämmande gäldas skälig ränta från den dag då krav på er­

sättning framställts. Prövas nu stadgade villkor alltför betungande för

fastighetsägaren, äger länsstyrelsen medgiva den lättnad som påkallas

av omständigheterna.

64 § Sedan stadsplan blivit fastställd, äger kommunen, ändå att er­

sättningsskyldighet enligt 63 § ej inträtt, påkalla fastställande av den

ersättning fastighetsägare skall gälda för gatumark.

Vill, i nnan tomtindelning inom visst byggnadskvarter skett, kommu­

nen att den ersättningsskyldighet för värdet av gatumark, som jämlikt
56�58 § § eller 62 § första stycket kan komma att åläggas fastighets­

ägare inom kvarteret, skall bestämmas, må det ske. Sedan tomtindel­

ning skett, skall ersättningsbeloppet fördelas mellan fastighetsägarna

jämlikt 56�59 §§ eller 62 § första stycket, varefter, om fall som avses i

60 eller 61 § är för handen, där föreskriven jämkning skall ske.

Vid bestämmande av ersättning enligt andra stycket första punkten

skall vad eljest stadgas om fastighet och fastighetsägare gälla om kvar­

tersmark och ägare av sådan mark.

1983

¬

background image

SFS 1972: 775

65 § Tvist om ersättning för gatumark prövas av fastighetsdomstolen

på talan av endera parten.

av

66 § Då ersättning för gatumark blivit bestämd, vare ny ägare

kvartersmark, som berörts av åtgärden, bunden i samma omfattning

som förre ägaren.

1984

Om ersättning för gatubyggnadskostnad

67 § Kommunfullmäktige må för kommunen i dess helhet eller för

viss del därav meddela bestämmelser om skyldighet för ägare av fas­
tighet som överensstämmer med tomtindelning att bidraga till kostnaden

för iordningställande av gata {gatubyggnadskostnad).

Bestämmelserna skola underställas länsstyrelsens prövning, såframt

på fastighetsägare lägges skyldighet som tidigare icke ålegat honom.
Om särskild anledning föreligger, äger länsstyrelsen med eget utlåtande
överlämna sådant ärende till Konungen för avgörande.

68 § Bestämmelser om bidrag till gatubyggnadskostnad skola angiva

grunderna för beräkning av den kostnad som skall påföras fastighets­
ägarna och för kostnadens fördelning mellan dem samt tid och ord­

ning för ersättningens erläggande. Vid grundernas bestämmande skall

iakttagas:

1. Ersättningsskyldighet må ej åläggas fastighetsägare beträffande

gata eller del därav vars anläggning påbörjats framför fastigheten då
fråga angående bestämmelser om bidrag till gatubyggnadskostnad väck­

tes hos kommun fullmäktige.

2. Ersättningsskyldighet må ej avse gata eller del därav som lag-

ligen skolat vara upplåten till allmänt begagnande vid tid som under 1
sägs.

3. � fastighetsägare må ej läggas kostnad som utan motsvarande för­

del för fastighets bebyggande föranledes av att gatas höjdläge skall i
väsentlig m ån avvika från markens naturliga höjdläge eller av att gatas
anläggning eljest på grund av särskilda omständigheter ställer sig mer
än vanligt kostsam.

4. Fastighetsägare må icke belastas med gatubyggnadskostnad i större

omfattning än som gäller i fråga om honom åliggande skyldighet att

ersätta gatumark; dock må kostnad uttagas för iordningställande av

vägmark såsom gata eller av gatumark som avses i 61 §, oaktat ersätt­
ningsskyldighet som nyss nämnts icke föreligger beträffande marken.

5. Utan hinder av vad under 4 sägs må den gatubyggnadskostnad, som

skulle sammanlagt belöpa å fastighetsägarna inom visst område, för­

delas mellan dem efter omfattningen av den enligt stadsplanen å fas­

tigheterna medgivna bebyggelsen eller efter fastigheternas storlek eller

annan skälig grund.

6. �r inom gatudel, som begränsas av två på varandra följande tvär­

gators utdragna mittlinjer, gatubyggnadskostnaden icke överallt densam­

ma, skall ersätt ningen beräknas efter den genomsnittliga kostnaden.

7. Till grund för bestämmande av gatubyggnadskostnad må, i stället

för vad under 5 och 6 sägs, läggas på tidigare erfarenhet stödda beräk­

ningar av vad gata under likartade förhållanden betingar i anläggning.

¬

background image

8. Därest nuvarande eller föregående ägare av fastighet mot vederlag

helt eller delvis vunnit befrielse från deltagande i kostnad för anlägg­
ning av gata, skall hänsyn tagas härtill.

9. Fastighetsägarnas åligganden skola städse motsvara skäliga anspråk

på rättvisa och billighet.

69 § Svarar den fördel som genom gatas iordningställande beredes
fastighet icke mot den skyldighet som enligt bestämmelser om bidrag

till gatu byggnadskostnad åvilar fastighetens ägare, jämkas ersättningen

med hänsyn dä rtill.

Tvist om bidrag till gatubyggnadskostnad prövas av fastighetsdom­

stolen på talan av endera parten.

SFS 1972: 775

Särskilda bestämmelser om m arks avstående och iordningstäl lande

i vissa fall

70 § Lägges stadsplan över område i en ägares hand, må Konungen
på ansökan av kommunen vid planens fastställande förordna, att mark
som för områdets ändamålsenliga användning erfordras till gata eller
annan allmän plats eller till allmän byggnad skall utan ersättning tillfal­

la kommunen, i den mån det med hänsyn till den nytta ägaren kan

förväntas få av planens genomförande och övriga omständigheter prövas

skäligt. Den mark som förordnandet avser skall angivas till läge och
gränser. Mar ken skall avträdas, när kommunen behöver taga den i an­
språk för avsett ändamål.

När fråga väckts om tillämpning av vad i första stycket sägs, skall

byggnadsnämnden göra anmälan därom hos inskrivningsmyndigheten

för anteckning i fastighetsboken; och vare överlåtelse av mark som äger

rum efter det sådan anmälan inkommit ej hinder för förordnande om
markens avstående till kommunen.

Vid fastställande av ändring av stadsplan äger Konungen på ansökan

av kommunen, om synnerliga skäl äro därtill, förordna att mark som
avståtts enligt första stycket skall utbytas mot annan mark, såvitt det

kan ske utan förfång för ägaren.

71 § Den som fått avstå mark enligt 70 § skall frigöra den från in­
teckning och annan särskild rätt, som gäller däri. Kan detta icke ske,

vare han pliktig att hålla kommunen skadeslös.

Finnes å marken, då den avträdes, byggnad, stängsel, växande skog,

plantering eller annat av beskaffenhet att kunna hänföras till den fasta
egendomen, vare kommunen skyldig att utgiva ersättning därför.

Tvist om ersät tning som avses i andra stycket prövas av fastighetsdom­

stolen på talan av endera parten.

72 § �gare av fastighet inom område, beträffande vilket förordnan­

de enligt 70 § meddelats, vare ej skyldig att utgiva ersättning för gatu-
mark.

73 § I förordnande som avses i 70 § må Konungen, i den mån så
prövas skäligt, på kommunens begäran föreskriva, att områdets ägare
skall vara pliktig att i den ordning Konungen bestämmer bekosta an-
63�SFS 1972

1985

¬

background image

SFS 1972: 775

läggning av gator samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp
inom området.

Om u nderhåll av gat a m. m.
74 § Underhåll av gata eller annan allmän plats inom område med

stadsplan åvilar kommunen.

�r kronan väghållare inom område med stadsplan, skall underhållet

av allmän väg som upplåtits till gata åvila kronan, dock med den be­
gränsning som avses i 55 §. Samma lag vare i fråga om gata som för­
klarats tillika vara allmän väg.

Om ersättning för ska da vid stadsplans genomförande

75 § Varder vid ge nomförandet av stadsplan område, som varit avsett

till allmän samfärdsel, helt eller delvis använt för annat ändamål eller
ändrat till sitt höjdläge, och uppstår därigenom skada för ägare av invid
liggande mark eller byggnad därå eller för den som har nyttjanderätt

till m arken eller byggnaden eller för innehavare av servitut som vilar å
marken, är kommunen pliktig att ersätta skadan.

Tvist om ersättning enligt första stycket prövas av fastighetsdomstolen.

76 §9

Fjärde avd. Om utomplansbestämmelser

77 §10 Utomplansbestämmelser utfärdas av Konungen.

78 § Utomplansbestämmelser må ej tillämpas i strid mot fastställd
generalplan.

79 § Nybyggnad må ej företagas i strid mot utomplansbestämmelser;

dock må länsstyrelsen eller, enligt av Konungen meddelade föreskrifter,

byggnadsnämnd medgiva undantag, när särskilda skäl äro därtill.

80 § 11

Femte avd. Om förbud mot bebyggelse till hinde r för

försvaret, luftfar ten m. m.

81 § I närheten av befästning eller statlig flygplats eller av annan än
staten tillhörig flygplats för allmänt bruk må ej nybyggnad företagas,

virkes- eller annat varuupplag, materialgård eller ljusanordning inrättas
eller schaktning, fyllning eller därmed jämförlig åtgärd äga rum, så­

framt därigenom befästningens eller flygplatsens användning för avsett
ändamål försvåras eller eljest avsevärt men åsamkas försvaret eller luft­
farten; dock må länsstyrelsen medgiva undantag när synnerliga skäl äro

därtill.

1986

" Paragrafen samt rubriken när mast före densamma upp hävda genom denna lag.

�ndringen inne bär bl. a . att andra och tr edje styckena upp hävs.

" Paragrafen up phävd genom denna lag .

¬

background image

i I'Ej heller må utan länsstyrelsens medgivande nybyggnad äga rum inom

område i närheten av atomreaktor eller annan atomenergianläggning,

varest risk k an antagas föreligga för skadlig strålning från anläggningen.

82 § Har beslut meddelats att anlägga eller utvidga befästning eller

statlig flygplats eller har tillstånd givits att anlägga eller utvidga annan
flygplats för allmänt bruk eller atomreaktor eller annan atomenergian­

läggning, äger länsstyrelsen förordna att vad i 81 § sägs skall äga mot­
svarande tillämpning. Sådant förordnande må ock meddelas, där avse­

värt men kan åsamkas försvaret genom bebyggelse eller inrättande av

varuupplag, materialgård eller ljusanordning i närheten av annan militär

anläggning än befästning eller flygplats.

83 §12 Innebär stadgandet i 81 § eller förordnande enligt 82 § att på­

gående markanvändning avsevärt försvåras, äro markens ägare och
innehavare av särskild rätt till m arken berättigade till e rsättning för den
skada de härigenom lida. Uppkommer i fall som avses här synnerligt

men vid använ dningen av fastighet som marken tillhör är anläggningens
ägare skj^dig att lösa fastigheten där ej sådan skyldighet jämlikt 22 eller

48 § åligger kommunen.

Vad i f råga om ersättning avtalats eller uppenbarligen förutsatts skola

gälla mellan anläggningens ägare och markens ägare eller annan sak­

ägare gälle jämväl mot den som förvärvat sakägarens rätt till fastighe­

ten efter det inskränkningen i möjligheterna att nyttja marken inträdde.

84 § Har i fastställd generalplan eller stadsplan med hänsyn till an­

läggning, som avses i 81 § eller i förordnande enligt 82 §, blivit bes tämt,
att mark skall användas för annat ändamål än enskilt bebyggande, och

har kommunen på grund av bestämmelserna i 22 eller 48 § löst mar­

ken, vare kommunen, såvitt den kan nyttja marken allenast på sätt som

står i uppenbart missförhållande till den erlagda l�seskillingen, berätti­

gad till ersättning av anläggningens ägare för sin förlust.

85 § Kan i fall som avses i 83 eller 84 § överenskommelse i ersätt­

ningsfrågan ej träffas, skall den som vill fra mställa ersättningsspråk in­
stämma sin talan till fastighetsdomstolen. Jämväl anläggningens ägare

äger påkalla prövning av ersättningsfrågan enligt vad nu sagts.

SFS 1972: 775

Sjätte avd. Om särskilda åtgärder i vissa fall för reglering

av bebyggelsen

86 § Finnes område som icke ingår i stadsplan eller byggnadsplan böra

särskilt skyddas med hänsyn till förefintlig från historisk eller konstnär­

lig synpunkt värdefull bebyggelse, fasta fornlämningar eller andra min­
nesmärken, äger länsstyrelsen förordna, att nybyggnad inom området
icke må företagas utan länsstyrelsens tillstånd. Ej må tillstånd vägras,

om avsevärt men därigenom tillskyndas markens ägare, utan att skälig
ersättning därför gives.

�ndringen innebär bl. a. a tt tredje stycket upphävs.

1987

¬

background image

SFS 1972: 775

87 § Till förekommande av tätbebyggelse inom område som ej ingår

i stadsplan eller byggnadsplan äger Konungen meddela det förbud mot
nybyggnad eller de föreskrifter i övrigt som för ändamålet finnas er­

forderliga.

Föreskrift som i f örsta stycket sägs må ej avse bebyggelse för jordbru­

kets, fiskets, skogsskötselns eller därmed jämförligt behov.

88 §13

89 §"

90 §'3

91 §iG

92 §1-

93 §1»^

94 §19

95 §29

96 §21

97 §22

98 §23

99 §24

100 §25

101 §2G

102 §27

103 §2S

1^ Paragrafen samt rubriken närmast före densamma upphävda genom denna lag.

'4 Paragrafen upphävd genom denna lag.

Il Paragrafen upphävd genom denna lag.

1" Paragrafen upphävd genom 1959:611.

17 Paragrafen upphävd genom 1959: 6 11.

1® Paragrafen upphävd genom denna lag.

1® Paragrafen upphävd genom denna lag.

7® Paragrafen upphävd genom denna lag.

71 Paragrafen samt rubriken närmast före densamma upphävda genom denna lag.

77 Paragrafen upphävd genom denna lag.

77 Paragrafen upphävd genom 1959: 611.

74 Paragrafen upphävd genom 1959 : 61 1.

71 Paragrafen upphävd genom 195 9; 611.

7® Paragrafen upphävd genom 1959 : 611.

7' Paragrafen upphävd genom 1959 : 61 1.

1988

78 Paragrafen upphävd genom 195 9; 611.

¬

background image

i04 §29

SFS 1972: 775

105 §30

106 §31

Sjunde avd. �m byggnadsplan

107 § Har tätbebyggelse uppkommit eller kan sådan bebyggelse vän­

tas uppkomma å viss ort, och föranleda ej omständigheterna till att
stadsplan upprättas, skall genom kommunens försorg byggnadsplan

upprättas, i den mån sådan plan finnes erforderlig för reglering av be­
byggelsen.

Byggnadsplan skall utmärka och till gränserna angiva de för olika

ändamål avsedda områden som ingå i planen, såsom byggnadsmark
samt vägar och andra allmänna platser. I den mån så erfordras skola

jämväl höjdlägen angivas.

Erfordras särskilda bestämmelser angående områdenas bebyggande

eller användning i övrigt, skola sådana bestämmelser intagas i planen.

108 § Byggnadsplan antages av kommunfullmäktige. Fullmäktige

äga i den omfattning som prövas lämplig uppdraga åt byggnadsnämn­

den att i fullmäktiges ställe antaga sådan plan.

Planen skall för att bliva gällande fastställas av länsstyrelsen. Läns­

styrelsen äger, om särskild anledning föreligger, underställa planen Ko­

nungens prövning. Avviker planen från generalplan, som efter före­

skrift enligt 10 a § andra stycket blivit fastställd, och är ej avvikelsen

ringa, skall underställning alltid ske.

Underlåter kommun att vidtaga erforderliga åtgärder för upprättande

av byggnadsplan, där sådan erfordras, må länsstyrelsen efter kommun­
fullmäktiges hörande låta upprätta samt, sedan tillfälle givits full­

mäktige och dem frågan eljest rör att yttra sig, fastställa byggnads­

plan för det område varom fråga är.

Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning med avseende å ändring

av byggnadsplan.

109 § Har fråga väckts om upprättande av byggnadsplan för visst

område eller om ändring av sådan plan, äger länsstyrelsen för viss tid,
högst ett år, förordna, att nybyggnad inom området icke må företagas.

Länsstyrelsen må förlänga förbudets giltighetstid med högst två år i
sänder.

Från förbud som i första stycket sägs må undantag medgivas av

länsstyrelsen eller, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, av bygg­

nadsnämnd.

Kan byggnadsplan icke fastställas eller undantages den i viss del från

fastställelse, äger Konungen eller, om fastställelseprövningen ankommer
på länsstyrelsen, denna för viss tid meddela det förbud mot nybyggnad
som föranledes av omständigheterna.

Paragrafen upphävd genom 1959: 611.

Paragrafen samt rubriken närmast före densamma upphävda genom denna lag.

Paragrafen upphävd genom denna lag.

1989

¬

background image

SFS 1972: 775

110 § Nybyggnad må ej företagas i strid mot byggnadsplan; dock må

länsstyrelsen medgiva undantag, när särskilda skäl äro därtill och bygg­

nadsnämnden tillstyrkt det.

Därest så finnes påkallat, äger länsstyrelsen förordna, alt nybyggnad

inom område som ingår i byggnadsplan ej må företagas utan tillstånd av

länsstyrelsen, innan vägar, vattenförsörjning och avlopp för området
anordnats i erforderlig mån.

Från förbud, som avses i första och andra styckena, må, enligt av

Konungen meddelade föreskrifter, jämväl byggnadsnämnd medgiva

undantag.

Beträffande område som ingår i byggnadsplan eller med avseende

å vilket förbud mot nybyggnad meddelats enligt 109 § äger länsstyrelsen,
i den utsträckning som föranledes av omständigheterna, stadga förbud
mot schaktning, fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åt­

gärd.

111 § Kostnaden för upprättande av byggnadsplan skall förskjutas

av kommunen. �gare av mark som ingår i planen vare, därest planen
för honom medför avsevärd nytta, skyldig att återgälda kommunen
så stor del av kostnaden som svarar mot hans del av planområdets
areal. Föranleda särskilda omständigheter att vad som sålunda helöper
å markägare icke står i skäligt förhållande till den nytta han har av

planen, skall beloppet i erfo rderlig mån sänkas eller höjas.

Vad i första stycket stadgas skall äga motsvarande tillämpning be­

träffande ändring av byggnadsplan.

Det ankommer på länsstyrelsen att meddela beslut i de hänseenden

som avses i första och andra styckena.

112 § Mark som enligt byggnadsplan är avsedd till väg eller annan

allmän plats må, i den mån den till följd av nybyggnad erfordras för

samfärdseln inom området, utan ersättning tagas i anspråk och nyttjas

för det avsedda ändamålet, såvitt marken är obebyggd och vid planens
fastställande tillhörde antingen den fastighet, å vilken nybyggnaden
företagits eller från vilken ef ter fastställandet mark för byggnaden upp­
låtits, eller ock annan fastighet som hade samma ägare.

1990

113 § Lägges byggnadsplan över område i en ägares hand, må Ko­

nungen eller, om fastställelseprövningen ankommer på länsstyrelsen,

denna vid planens fastställande förordna, att ägaren skall, ändå att
112 § ej är tillämplig, u tan ersättning upplåta obebyggd mark, som för

områdets ändamålsenliga användning erfordras till väg eller annan all­

män plats, i den mån det med hänsyn till den nytta ägaren kan för­
väntas få av planens genomförande och övriga omständigheter prövas

skäligt. Den mark som förordnandet avser skall angivas till läge och

gränser. Marken skall upplåtas, när den behöver tagas i anspråk för

avsett ändamål.

Väckes hos kommunens fullmäktige fråga att göra framställning om

förordnande som i första stycket sägs, skall byggnadsnämnden göra
anmälan därom hos inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastig­

hetsboken; och vare överlåtelse av mark som äger rum efter det sådan

anmälan inkommit ej hinder för förordnande om markens upplåtande.

¬

background image

uppkommer fråga om förordnande enligt första stycket hos länssty­
relsen, har denna att fullgöra den nu stadgade anmälningsskyldigheten.

�ro synnerliga skäl därtill, må länsstyrelsen i samband med ändring

av byggnadsplan besluta om jämkning i förordnande som avses i första
stycket, såvitt det kan ske utan förfång för ägaren.

SFS 1972: 775

114 § Om rätt att i vissa an dra fall än som avses i 11 2 och 113 §§ taga

i anspråk mark, som enligt byggnadsplan är avsedd till väg eller annan
allmän plats, stadgas i väglagen (1971: 948) och lagen (1939: 608)

om enskilda vägar.

115 § Nyttjanderätt till mark enligt 112 eller 113 § gälle framför

annan rätt till marken som uppkommit efter byggnadsplanens fast­

ställande.

Lägges stadsplan över mark som avses i 112 eller 113 §, må Ko­

nungen på ansökan av kommunen förordna, att marken utan ersättning
skall tillfalla k ommunen.

116 § Har i byggnadsplan bestämts att mark skall användas till väg

eller annan allmän plats utan att skyldighet att upplåta marken före­
ligger enligt 112 eller 113 §, och kan markens ägare till följd av vad

sålunda bestämts nyttja marken allenast på sätt som står i uppenbart

missförhållande till dess tidi gare värde, vare han berättigad till ersä ttning
för den skada som han härigenom lider. Samma lag vare om innehavare

av sådan nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken som upp­
låtits innan byggnadsplanen fastställdes. Skyldighet att svara för ersätt­
ningen åligger i fråga om mark, som är avsedd till allmän väg, väg-

hållaren samt beträffande annan mark vägförening, inom vars område

marken är belägen. Finnes ej vägförening när fråga uppkommer om

ersättning i fa ll som sist nämnts , skall länsstyrelsen föranstalta om sådan

förenings bildande.

Ersättningen skall bestämmas att utgå med visst årligt belopp, med

rätt för såväl den ersättningsskyldige som markens ägare eller annan

sakägare a tt i händelse av ändrade förhållanden eller sedan tio år för­

flutit f rån det ersättningen senast bestämts erhålla ny prövning av be­

loppet. Vad i fråga om ersättning avtalats eller uppenbarligen förut­
satts skola gälla mellan den ersättningsskyldige och sakägare gälle

jämväl mot den som efter byggnadsplanens fastställande förvärvat sak­

ägarens rätt till marken.

Frågan huruvida ersättningsplikt föreligger skall bedömas med hän­

syn till den fastighetsindelning som gällde vid tiden för byggnadsplanens
fastställande, med de ändringar av indelningen som skett för planens

genomförande.

117 § Kan i fall som avses i 116 § överenskommelse i ersättnings­

frågan ej tr äffas, skall vad i 23 § är stadgat äga motsvarande tillämpning.

118 § Ej må mot ägarens bestridande i byggnadsplan bestämmas att

mark skall användas för annat ändamål än till enskilt bebyggande, väg

eller annan allmän plats, med mindre ägaren tillförsäkras ersättning

1991

¬

background image

SFS 1972: 775

för skada som han lider genom att han till följd av planen kan nyttja

marken allenast på sätt som står i uppenbart missförhållande till matr
kens värde. Om markägaren så fordrar, skall, innan byggnadsplan

fastställes, för gäldande av ersättningen ställas säkerhet som länsstyrelsen

prövar betryggande. Från ställande av säkerhet vare kronan fri.

Utan hinder av vad nu sagts må, med iakttagande att behovet av

vägar och andra allmänna platser främst tillgodoses, bestämmas att
mark inom område som är i en ägares hand skall användas för allmän

byggnad som erfordras för området, i den mån det med hänsyn till den
nytta ägaren kan förväntas få av planens genomförande och övriga om­
ständigheter prövas skäligt.

Mark som i byggnadsplan avsetts för annat ändamål än väg eller an­

nan allmän plats må ej fördenskull tagas i anspråk för ändamålet utan
medgivande av markens ägare.

119 §32

120 §3:t

121 §34

122 §35

123 §30

124 §3-

125 §3S

�&ttonde avd. Om regionplan

126 § Finnes för två eller flera kommuner gemensam planläggning

böra i ett eller flera hänseenden äga rum beträffande grunddragen för
markens användning, såsom i fråga om viktigare trafikleder, flygplats,
områden för tätbebyggelse och områden för friluftsliv samt anläggning­
ar för vattenförsörjning och avlopp, skall regionplan upprättas.

Erfordras närmare bestämmelser angående användningen av område

som omfattas av regionplan, skall planen innehålla sådana bestämmel­
ser.

127 § Har fråga väckts om upprättande av regionplan, skall länssty­

relsen efter erforderlig utredning överlämna handlingarna i ä rendet jäm­

te eget yttrande till Konungen.

Konungen bestämmer därefter, huruvida regionplan skall finnas, an-

1992

Paragrafen jämte rubriken närmast före densamm a upphävda genom denna lag.

Paragrafen upphävd genom 1959:611.

Paragrafen jämte rubriken närmast före densamm a upphävda genom den na lag.

Paragrafen jämte rubriken närmast före densamma upphävda ge nom denna lag.

Paragrafen upphävd genom 1964: 824.

Paragrafen upphävd genom 1964 : 824.

Paragrafen upphävd genom 1959: 611.

¬

background image

gående regionplaneområdets omfattning och i vilka hänseenden gemen­
sam planläggning skall äga rum.

Vad nu sagts skall äga motsvarande tillämpning med avseende å upp­

hävande eller ändring av vad sålunda bestämts.

SFS 1972: 775

128 § Har Konungen förordnat att regionplan skall finnas, skola för

handläggning av frågor rörande planen de kommuner som beröras av
denna bilda regionplaneförbund.

Beträffande sådant förbund skall, med de avvikelser som följa av vad

i denna lag stadgas, lagen om kommunalförbund äga tillämpning.

För handläggningen av frågor om regionplan för kommunerna i

Stockholms län finnas särskilda bestämmelser.

129 § En ledamot av förbundsfullmäktige, tillika ordförande, skall

jämte e rsättare för honom förordnas av Konungen. �vriga ledamöter i

förbundsfullmäktige sko la utses av förbundets medlemmar till det antal
för varje medlem som bestämmes i f örbundsordningen.

Kan enighet icke uppnås angående förbundsordningen eller ändring

av denna, skall länsstyrelsen besluta därom.

130 § Kan regionplan komma att beröra kommuner inom två eller

flera län, må Konungen bestämma, att länsstyrelsen i ett av länen skall

taga den befattning med upprättande av regionplan och övriga med pla­
nen sammanhängande frågor som ankommer på länsstyrelse.

131 § Regionplan fastställes av Konungen, sedan förslag därtill upp­

rättats av förbundsstyrelsen och antagits av förbundsfullmäktige. Har
avvikande mening uttalats inom styrelsen eller fullmäktige eller har för­
bundsmedlem f ramställt erinran mot förslaget, äger Konungen göra den
avvikelse från detta som med hänsyn till så lunda yppad mening må an­
ses befogad.

Vad nu sagts gäller ock i fråga om ändring av regionplan.

132 § Kostnaderna för upprättande eller ändring av regionplan samt

för regionplaneförbunds verksamhet i övrigt skola, intill dess planen
fastställts, förskjutas av förbundsmedlemmarna eller av statsmedel en­
ligt vad Konungen på förslag av förbundsfullmäktige bestämmer.

Kostnaderna skola, i den mån bidrag ej lämnas av statsmedel, slut­

ligen fördelas mellan förbundsmedlemmarna efter vad som med hän­

syn till varje medlems nytta av planen finnes skäligt. Därest ej omstän­
digheterna föranleda till annat, sker fördelningen efter skatteunderlag.

Grunderna för fördelningen skola på förslag av förbundsfullmäktige

bestämmas av Konungen, sedan planen eller ändring därav fastställts.

133 § Underlåta förbundsfullmäktige att vidtaga erforderliga åtgärder

för upprättande av regionplan, må Konungen förelägga fullmäktige viss

tid, inom vilken sådan plan skall vara underställd Konungens prövning.

Ställa fullmäktige sig ej föreläggandet till efterrättelse, äger Konungen

på förbundets bekostnad låta upprätta samt, efter hörande av fullmäk­
tige och dem frågan eljest rör, fastställa regionplan.
63*�SFS 1972

1993

¬

background image

SFS 1972: 775

Vad nu sagts äger motsvarande tillämpning, om ändring av region-

plan finnes påkallad för regionplaneområdets ändamålsenliga utveckling
eller till fr ämjande av betydande allmänt intresse.

134 § Regionplan skall tjäna till ledning vid upprättande av general­

plan, stadsplan och byggnadsplan eller ändring därav så ock eljest vid
reglering av bebyggelsen eller användningen i övrigt av mark inom
planområdet.

135 § �r nybyggnad eller schaktning, fyllning, trädfällning eller an­

nan därmed jämförlig åtgärd inom regionplaneområde beroende på
prövning av myndighet, skall denna tillse, att markens användning för
i regionplanen avsett ändamål icke försvåras. Ej må dock härigenom

avsevärt men tillskyndas markens ägare utan att skälig ersättn ing därför

Nionde, avd. Om tillstånd för särskilt fall till tätbebyggelse m. m.

136 § Utan hinder av att förhållande ej föreligger som enligt denna

lag förutsättes för att mark skall få användas till tätbebyggelse äger

Konungen och, enligt av Konungen meddelade föreskrifter, myndighet

som Konungen bestämmer för särskilt fall medgiva tillstånd till nybyg g­

nad, vilken innefattar sådan bebyggelse.

136 a § �r valet av plats för industriell eller liknande verksamhet av

väsentlig betydelse för hushållningen med landets samlade mark- och
vattentillgångar, skall verksamhetens lokalisering prövas av Konungen.
Konungen föreskriver vilka slag av sådan verksamhet som skall under­

kastas Konungens prövning och kan även föreskriva sådan prövning
beträffande viss verksamhet som avses i första punkten.

Tillstånd enligt första stycket till lokalisering får meddelas endast om

kommunen tillstyrkt detta.

Konungen kan föreskriva villkor för tillgodoseende av allmänna in­

tressen.

Tillstånd kan göras beroende av att saken inom viss tid fullföljes ge­

nom ansökan till koncessionsnämnden för miljöskydd i den ordning

som föreskrives i miljöskyddslagen (1969: 387).

1994

Tionde avd. Ont bestämmande och erläggande av lösen m. m.

137 § I mål om ersättning som avses i 23 §, 71 § andra stycket, 75,

85 eller 117 § och i mål om inlösen av mark enligt denna lag skall

expropriationslagen (1972: 719) i tillämpliga del ar lända till efterrättelse
i den mån avvikande bestämmelser ej meddelas i denna lag.

I mål, som eljest enligt denna lag skall upptagas av fastighetsdomstol,

skola bestämmelserna i expropriationslagen (1972: 719) om rättegång
samt om rättegångskostnader och kostnader vid fördelning av ersättning

i tillämpliga delar gälla i den mån avvikande bestämmelser ej meddelas
i denna lag.

¬

background image

138 § I fall, då markens ägare är berättigad fordra att inlösen sker.

ankommer det på honom att göra ansökan om stämning.

Ogillas yrkande om inlösen, tillämpas allmänna regler om rättegångs­

kostnad.

139

Ogillas yrkande om ersättning i mål om anspråk som avses i

23 §, 71 § andra stycket, 75, 85 eller 117 § och har målet anhängig-
gjorts av den som framställer ersättningsanspråket, tillämpas allmänna

regler om rättegångskostnad. Om han har haft skälig anledning att få

sin talan prövad av domstol, kan dock e fter omständigheterna förordnas,

att motparten skall ersätta honom hans rättegångskostnad eller att var­

dera parten skall bära sin kostnad.

140 § Uppkommer i mål angående inlösen av mark tvist om rätt eller

plikt att lösa, skola bestämmelserna om förhandstillträde i expropria­

tionslagen (1972: 719) äga tillämpning först sedan det genom lagakraft-

ägande dom blivit avgjort att inlösen skall äga rum.

141 § Bestämmelserna i 3 kap. 8 § första stycket expropriationslagen

(1972: 719) om rätt för fastighetsägaren att påkalla utvidgning av ex­
propriation skola ej äga tillämpning med avseende å inlösen av mark

som ingår i stadsp lan.

142 § Vid inlösen av mark skall 4 kap. 3 § expropriationslagen (1972:

719) äga tillämpning i fråga om värdeökning som ägt rum under tiden
från dagen tio år före det talan väcktes vid domstol.

143 § Vill kommun lösa i enskild väg ingående mark som enligt den­

na lag må tagas i anspråk och nyttjas till trafikled eller annan allmän
plats, skall vid expropriationsersättningens bestämmande hänsyn tagas

till denna rätt. Ej må kostnad som kommunen nedlagt för trafikledens
eller platsens iordnings tällande föranleda höjning av ersättningsbeloppet.

144 § Försummar kommun att, på sätt i expropriationslagen (1972:

719) stadgas, nedsätta expropriationsersättning som fastställts i mål om
inlösen av mark och har ej marken tillträtts eller enligt 6 kap. 10 §

expropriationslagen övergått på kommunen, skall den väckta frågan
om markens avträdande, om någon till ersättning berättigad yrkar det,

vara förfallen, såvitt på hans rätt inverkar.

SFS 1972: 775

145 § 40

146 § Vad i 137, 138, 140, 142 och 144 §§ är stadgat beträffande in­

lösen av mark skall äga motsvarande tillämpning vid inlösen av särskild

rätt eller upplåtelse av servitut eller nyttjanderätt enligt denna lag. När

särskild rätt inlöses e ller servitut eller nyttjanderätt upplåtes, skola be­

stämmelserna i 3 kap. 8 § första stycket expropriationslagen (1972: 719)
ej tillämpas på mark som ingår i stadsplan.

Förutvarande 139 § upphävd genom 1 970; 992.

Paragrafen up phävd gen om denna lag.

1995

\

¬

background image

SFS 1972: 775

Elfte avd. Om ansvar, handräckning och fullföljd av talan m. m.

147 § Den som företager nybyggnad eller annan åtgärd i strid mot

förbud som meddelats i denna lag eller med stöd av lagen dömes till

böter. �ro omständigheterna synnerligen försvårande, må till fängelse

i hög st sex månader dömas.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter villkor som

Konungen meddelat med stöd av 136 a § tredje stycket, så att allmän

rätt kan kränkas, dömes till böter eller fängelse i hö gst ett år.

148 § I fall som avses i 147 § äger överexekutor meddela handräck­

ning till rättelse i va d olagligen skett.

Ansökan om handräckning må göras av allmän åklagare eller av

byggnadsnämnd. �r ansökan gjord av allmän åklagare och begär ut­

mätningsman att kostnad för förrättning skall förskjutas, må det ske
av allmänna medel. I övrigt gälle enahanda bestämmelser som äro

stadgade för det i 191 § utsökningslagen avsedda fallet.

149 § �ver kommunalfullmäktiges eller byggnadsnämnds beslut rö­

rande stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning som enligt denna lag

för att bliva gällande skall fastställas av Konungen eller länsstyrelsen,
så ock över förbundsfullmäktiges förslag till regionplan må särskild

klagan ej föras, vederbörande obetaget att framställa erinringar mot
beslutet i ärendet angående fastställelse därå. Vad nu sagts skall äga

motsvarande tillämpning å beslut av kommunfullmäktige som innefattar

framställning om fastställelse av generalplan eller om annan åtgärd av

Konungen eller länsstyrelse enligt denna lag.

Om talan mot annat beslut av byggnadsnämnd meddelas bestämmel­

ser av Konungen.

150 § Länsstyrelses beslut rörande fastställelse av generalplan, stads­

plan, byggnadsplan eller tomtindelning skall meddelas efter anslag.

Mot länsstyrelses beslut i ärende om medgivande, varå 39 § äger

tillämpning, föres talan hos kammarrätten genom besvär. Talan mot

annat av länsstyrelsen meddelat beslut föres hos Konungen genom be­
svär. I fall som avses i första stycket räknas besvärstiden från den dag

då beslutet meddelades.

Har länsstyrelse till alla delar fastställt av kommunfullmäktige eller

byggnadsnämnd antaget eller eljest i vederbörlig ordning handlagt för­

slag rörande generalplan, stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning,

må klagan föras allenast av sakägare som i ärendet framställt yrkande

vilket helt eller delvis lämnats utan bifall.

151 § Länsstyrelses förordnande enligt 82 §, så ock länsstyrelses be­

slut om förbud mot nybyggnad utan särskilt tillstånd eller mot schakt-

ning, fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall
lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan.

1996

¬

background image

Tolfte avd. Allmänna bestämmelser

152 § Har någon av statlig eller kommunal myndighet erhållit upp­

drag att upprätta förslag till regionplan, generalplan, stadsplan, bygg-
nadsplan eller tomtindelning eller att verkställa plan- eller höjdmätning
eller kartläggning till ledning vid upprättande av sådant förslag, äge han
och hans biträden erhålla tillträde till fastigheter och byggnader samt
därvid övergå ägor och anbringa märken eller signaler i vad det finnes
erforderligt för uppdragets genomförande, varvid skall iakttagas att

skada å egendom såvitt möjligt undvikes.

Vad nu sagts gälle ock den, vilken på grund av föreskrift som med­

delats med stöd av denna lag har att företaga utstakning av byggnads
läge eller besiktning av pågående eller avslutat byggnadsföretag eller

därmed likartat arbete.

153 § Vad i denna lag sägs om ägare av mark eller fastighet skall ock

gälla om den som innehar mark eller fastighet under sådan besittnings­

rätt som enligt lag är att hänföra till fast egendom.

154 § �r fastighet belägen vid torg, park eller annan sådan allmän

plats, skall marken framför fastigheten anses som gata till en bredd, mot­

svarande fem fj ärdedelar av den å fastigheten enligt stadsplanen vid g a­
tans upplåtande till allmänt begagnande tillåtna högsta hushöjden.

155 § Vad i denna lag föreskrives om tomt och om fastighet äger till-

lämpning även på samfällighet inom byggnadskvarter. Med ägare av
tomt eller fas tighet avses därvid ägarna av de fastigheter som hava del i

samfälligheten. �r samfälligheten ej avsedd för bebyggelse, skall den

anses bebyggd när den väsentligen tagits i a nspråk för angivet ändamål.
Högsta tillåtna hushöjden antages därvid vara medeltalet av vad som

gäller för de fastigheter som hava del i samfälligheten.

Vad i 56, 62 och 67 §§ stadgas om fastighet som överensstämmer med

tomtindelning avser även annan inom byggnadskvarter belägen fast ighet,
varå nybyggnad företagits eller skall äga rum efter det att kvarteret

intogs i stadsplanen, samt tomt som är i en äga res hand.

Vad i denna lag föreskrives om fastighet som överensstämmer med

tomtindelning skall gälla även beträffande fastighet som bildats med

stöd av bestämmelserna i 3 kap. 2 § tredje och fjärde styckena fastig­

hetsbildningslagen (1970: 988).

156 § Går gräns mellan två kommuner i gatas längdriktning, skall i

fråga om tidpunkten för inträdandet av skyldighet att upplåta gatan till
allmänt begagnande så anses som om gatan vore belägen inom en och

samma kommun.

Kostnaden för gatan skall fördelas mellan kommunerna efter den

nytta de hava av gatan, med rätt för vardera kommunen att i enlighet

med de i denna lag stadgade grunderna av vederbörande fastighets­
ägare i den kommunen uttaga bidrag till dess andel i kostnaden som om

gatan helt vore belägen inom kommu nen.

157 §«

SFS 1972: 775

Paragrafen up phävd gen om denna lag.

1997

¬

background image

SFS 1972: 775

158 § Vad i denna lag sägs om nybyggnad skall ock gälla om sådaii

ändring av befintlig byggnad som, enligt vad Konungen därom stadgar,

är att hänföra till nybyggnad.

w'-.

övergångsbestämmelser'» ^

159 § Denna lag träder i kraft den 1 januari 1948.

Genom denna lag upphäves stadsplanelagen den 29 maj 1931 (nr

142); dock skola de i stadsplanelagen meddelade övergångsbestämmel­

serna alltjämt i tillämpliga delar gälla, under iakttagande av att hän­
visning till stadgande som ersatts genom bestämmelse i nya lagen skall

anses i stället hava avseende å den bestämmelsen.

Förekommer eljest i lag eller särskild författning hänvisning till lag­

rum som ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall den bestäm­
melsen i stället tillämpas.

160 § När särskilda skäl äro därtill, äger länsstyrelsen beträffande

område på landet, för vilket stadsplan, byggnadsplan eller utomplans-

bestämmelser ej fastställts, förordna att stadgandet i 7 § första stycket

ej skall gälla förrän från och med den 1 januari 1952.

161 § Har stomplan fastställts före denna lags ikraftträdande, skall

beträffande planen tillämpas vad om fastställd generalplan i stad är

stadgat.

162 § Vid prövning av fråga om lösnings- eller ersättningsplikt med

avseende å mark, vilken enligt denna lag eller föreskrift, som med­

delas med stöd av lagen, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser

ej må tagas i anspråk för enskilt bebyggande eller för viss bebyggelse,
skall värdet å marken bestämmas med skälig hänsyn till det värde, mar­

ken vid tiden för lagens ikraftträdande ansågs hava enligt dittills till-

lämpade grunder; och må förty jämväl det värde som då tillmättes

marken för tätbebyggelse komma i betraktande,

163 § Har gata eller gatudel framför kvartersmark upplåtits eller lag-

ligen skolat upplåtas till allmänt begagnande före denna lags ikraft­
trädande, skall angående skyldighet för kvartersmarkens ägare att gäl­

da ersättning för gatumark äldre lag äga tillämpning.

Vidgas gata, som upplåtits till allmänt begagnande före ikraftträ­

dandet av denna lag, och har skyldighet för ägare av kvartersmark
att ersätta kommunen värdet av den gatumark, som tagits i anspråk för
gatan, enligt bestämmelserna i äldre lag ännu icke inträtt vid vidgningen,
skall skyldighet för markägaren att enligt denna lag med anledning av

vidgningen gälda ersättning för mark icke inträda förrän ersättningen

för mark för gatans upplåtande enligt äldre lag förfaller till betalning.

164 § Finnes i stadsplan föreskrift ej meddelad om den hushöjd som

är tillåten å kvartersmark, må markägares skyldighet att bidraga till

kommuns gatukostnad ej beräknas efter större gatubredd än aderton

meter.

1998

Till 1947:385.

¬

background image

165 § Vad i 70 § stadgas skall äga motsvarande tillämpning med av-

SFS 1972: 775

seende å område i en ägares hand som ingår i stadsplan vilken fast­
ställts före denna lags ikraftträdande, därest området utgör minst ett

helt byggnadskvarter.

Ingår i byggnadsplan som fastställts före denna lags ikraftträdande

område i en ägares hand, skall vad i 113 § stadgas om upplåtande av
mark äga motsvarande tillämpning.

166 § �r då denna lag träder i kraft föreskrift meddelad jämlikt 1 §

andra stycket lagen den 24 mars 1942 (nr 128) om förbud mot be­

byggelse till hinder för försvaret, skall så anses som om föreskriften
meddelats jämlikt m otsvarande stadgande i förevarande lag.

167 § Har före denna lags ikraftträdande, i avbidan på upprättande

av byggnadsplan, förbud meddelats mot nybyggnad utan länsstyrelsens
tillstånd, vare beslutet ej gällande längre än fem år från lagens ikraft­

trädande, med mindr e tiden förlänges enligt vad i 109 § stadgas.

168 § Utan hinder av vad eljest i denna lag är stadgat må, där ej Ko­

nungen eller myndighet som Konungen bestämmer annorlunda förord­

nar, tätbebyggelse äga rum inom område för vilket avstyckningsplan
gäller vid denna lags ik raftträdande.

Med avseende å sådan plan skall vad i 110 § stadgas äga motsva­

rande tillämpning.

169 § Har jämlikt äldre lag tomtindelning fastställts för område inom

byggnadsplan, må nybyggnad ej företagas i strid mot tomtindelningen,
dock må länsstyrelsen för särskilt fall meddela tillstånd till nybyggnad,
när synnerliga skäl äro därtill. Ej må tomtindelningen ändras i andra
fall än då fastställd ändring i byggnadsplanen förutsätter ändring av

tomtindelningen eller ock ägarna av de tomter som beröras av ändring­
en äro ense därom och ändringen finnes lämplig för ett ändamåls­

enligt utnyttjande av tomterna.

170 § Beträffande byggnadsplan som fastställts före denna lags i kraft­

trädande skall vad i 116 § stadgas icke äga tillämpning.

Denna lag'^^ träder i kraft den 1 januari 1965 och rubbar ej förord­

nande som meddelats dessförinnan.

Denna lag'^'^ träder i kraft den 1 januari 1972. I fråga om mål om in­

lösen av tomt eller tomtdel som vid utgången av år 1971 är anhängigt
äger dock de upphävda bestämmelserna i 46 §, 139 § och 141 § andra
stycket samt den äldre lydelsen av 47 § fortfarande tillämpning.

Denna lag**^ träder i kraft den 1 januari 1972.

Mål som vid ikraftträdandet är anhängigt hos expropriationsdomstol

prövas av fastighetsdomstol, om huvudförhandling ej påbörjats dess-

Till 1964: 824.

Till 19 70; 992.

"Till 1971: 537.

1999

¬

background image

SFS 1972: 775

förinnan. Ar mål om ersättning enligt 75 § anhängigt hos allmän dom­

stol vid ikraftträdandet, handlägges målet enligt äldre bestämmelser.

*.h

1 i

Denna lag^o träder i kraft den 1 januari 1972.

�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut

som meddelats före den 1 januari 1972.

1. Denna lag-'" träder i kraft den 1 januari 1972.
2. Har ansökan om inlösen gjorts hos Kungl. Maj;t före ikraftträ­

dandet. prövas frågan om medgivande till inlösen enligt äldre bestäm­

melser.

3. �ldre bestämmelser gäller i fall då talan vid domstol väckts före

ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 142 § i dess nya lydelse gäller ej värdeökning

som ägt rum före utgången av juni 1971.

1. Denna lag*'® träder i kraft den 1 januari 1973.
2. Mål som före ikraftträdandet anhängiggjorts hos domstol prövas

och handlägges enligt äldre bestämmelser. I fråga om betalning av er­
sättning och löseskilling som fastställts i sådant mål gäller också äldre

bestämmelser.

3. Har generalplan fastställts genom beslut som vunnit laga kraft

före lagens ikraftträdande, skall 21 § alltjämt tillämpas och 22 § till-

lämpas i sin äldre lydelse, om talan väckes före utgången av år 1973.

4. Om lösenplikt eller ersättningsrätt enligt 83 § förelåg vid lagens

ikraftträdande, skall äldre lydelse av 83 § tillämpas, om talan väckes
före utgången av år 1973.

5. �gare av fastighet som före den 1 september 1972 har vidtagit

påtagliga åtgärder för att få till stånd sådan glesbebyggelse på fastig­
heten som anges i 6 § i lydelse enligt lagen (1971: 1088) om ändring

i byggnadslagen är berättigad till ersättning av kommunen för den ska­
da han lider, om bebyggelsen vägras på grund av de nya bestämmelser­
na i 5 § eller icke får äga rum på grund av bestämmelse i fastställd

generalplan. Ersättningen skall beräknas med hänsyn till förhållandena

vid lagens ikraftträdande. Uppkommer synnerligt men vid använd­

ningen av fastigheten, är kommunen skyldig att lösa denna. Frågan

om sådan skyldighet föreligger skall bedömas efter den fastighetsindel­

ning som gällde vid tiden för lagens ikraftträdande. Bestämmelserna

om rätt till ersättning och skyldighet att lösa fastighet gäller dock
endast om talan väckes före utgången av år 1977 eller, i fall som av­
ses med de nya bestämmelserna i 5 §, ansökan om byggnadslov göres
före samma tidpunkt och talan väckes inom ett år efter det att frågan
om byggnadslov slutligen prövats. I mål om ersättning äger bestämmel­
serna i 137 § första stycket och 139 § motsvarande tillämpning.

6. Bestämmelserna i 142 § i dess nya lydelse gäller ej värdeökning

som ägt rum före utgången av juni 1971.

⬢'» Til ! 1971; 592.

Till 1971; 916.

2000

« Till 1972; 775.

¬

background image

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter-

SFS 1972: 775

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 19 december 1972.

GUSTAF ADOLF

sVANTE L UNDKVIST

(L. S.)

(Civildepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.