SFS 1973:1085

731085.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1973:1085

om ändring i byggnadslagen (1947: 385);

Utfärdad den 14 december 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om byggnadslagen

(1947; 385)-,

dels att 151 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 35 a §, av nedan angivna

lydelse.

35 a § Byggnadsnämnden får meddela förbud mot rivning av bygg­

nad inom område med stadsplan eller inom område där förbud mot
nybyggnad råder enligt 35 §, om förbud mot rivning är påkallat från
bostadsförsörjningssynpunkt eller för bevarande av kulturhistoriskt el­

ler miljömässigt värdefull bebyggelse.

Förbud enligt första stycket får meddelas för en tid av högst tre år.

Om synnerliga skäl föreligger, får förbudet förlängas med högst två år.

151 § Länsstyrelses förordnande enligt 82 §, så ock länsstyrelses be­

slut om förbud mot nybyggnad utan särskilt tillstånd eller mot schakt-

ning, fyllning, trädfällning eller annan därmed jämförlig åtgärd skall

lända till efterrättelse utan hinder av förd klagan.

1 Prop. 1973; 196, CU 35, rskr 386.

2 L agen omtryckt 1972: 775,

2189

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.