SFS 1975:817

750817.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:817 Lag

Utkom från trycket

den 23 sept. 19 75

(1959: 612);

utfärdad den 4 september 1975.

1498

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om byggnadsstadgan

(1959: 612)2

dels att i 7 § ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",

dels att 46 §, 47 §, 48 a §, 53 § 4 mom. och 55 § 1 mom. skall ha

nedan angivna lydelse,

dels att i stadgan skall införas en ny paragraf, 44 a §, av nedan an­

givna lydelse.

44 a § Byggnad skall utföras så att den möjliggör god värmehushåll­
ning.

46 §3 Byggnad för stadigvarande bruk, vari inrymmes bostads- eller
arbetsrum, skall anordnas och inredas så, att den bereder möjlighet till

trevnad och god hygien. Den skall innehålla nödiga förvaringsutrym-

men samt vara försedd med behövlig sanitär u trustning.

Särskilt skall beaktas följande:

1. Byggnaden skall bereda erforderlig värme- och ljudisolering samt

tillfredsställande skydd mot fukt.

2. Byggnaden skall kunna uppvärmas och ventileras på tillfredsstäl­

lande sätt

3. I boningsrum samt i kök, som hör till bostadslägenhet, skall finnas

fönster, som vetter omedelbart åt det fria och lämnar god dager.

4. Arbetsrum och därtill hörande personalrum skola hava tillräckligt

luftutrymme och kunna tillfredsställande belysas, därvid dagerbelys­

ning bör anordnas, om förhållandena medgiva sådan.

5. Till byggnaden skall höra soprum, om så erfordras. I byggnad

med mer än två bostadslägenheter och som omfattar fler våningar ä n
två skall sopnedkast anordnas.

6. Rumshöjden i bostadslägenhet skall, räknat från golv till tak, vara

minst 2,40 meter.

7. Golvytan i boningsrum må ej understiga 7 kvadratmeter.

8. Till bostadslägenhet skola höra vindskontor eller annat därmed

jämförligt förvaringsrum samt lämpligt utrymme för förvaring av mat­

varor.

9. För dem som bo i byggnaden skall finnas tillgång till utrymmen

med anordningar för tvätt och torkning, plats för rengöring och väd-
ring av sängkläder, mattor och dylikt samt, där så erfordras, utifrån

lätt tillgänglig förvaringsplats för cyklar och barnvagnar.

10. Lägenhet skall om möjligt hava soligt läge och helst göras genom-

luftbar.

11. Lägenhet skall vara försedd med balkong eller uteplats där för­

hållandena så medgiva och kravet är befogat med hänsyn till lägenhe­
tens storlek.

12. I byggnaden skall där så erfordras finnas hiss.

1 Prop. 1975: 30, CU 28, rslcr 203, och prop. 1975: 83, CU 2 5, rskr 199.

2 Stadgan omtryckt 1972; 776.

8 �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

¬

background image

47

Med avseende å arbetsrum må byggnadsnämnden medgiva un-

SFS 1975; 817

dantag från bestämmelserna i 46 § andra stycket 1�6, där sådant på­

kallas med hänsyn till arten av den verksamhet, för vilken rummet är

avsett. Nämnden må ock medgiva, att mindre utrymme för matlag­

ning inr ättas utan fönster, såvida anordningar vidtagas för att på annat

sätt tillgodose behovet av luftväxling och god belysning. Möter i sär­

skilt fall betydande svårighet att iakttaga övriga stadganden i 46 § eller

tala eljest synnerliga skäl för att något av dessa stadganden frångås,
må byggnadsnämnden medgiva sådant undantag som är förenligt med
trevnad, bekvämlighet och god hygien. Byggnadsnämnden må dock ej
i något fall medgiva lägre rumshöjd än 2,10 meter.

48 a

Vid sådan ändring av byggnad, som enligt 75 § b)�f) är att

hänföra till nybyggnad, skola bestämmelserna i 38 § första stycket, 40
och 42�48 §§ tillämpas endast beträffande de delar av byggnaden

som beröras av ändringen och endast i den omfattning som erfordras
för att dessa delar av byggnaden skola uppfylla skäliga anspråk på

säkerhet, god värmehushållning, god hygien och trevnad.

I byggnadens övr iga delar skola sådana brister som avse hållfasthet,

brandsäkerhet eller sanitära förhållanden och som innebära så avse­
värda olägenheter att de icke skäligen kunna godtagas undanröjas.

53 § 4 mom. Inrymmer byggnad bostadslägenhet, skall på tomten

eller på utrymme som är gemensamt för flera bostadslägenheter finnas

tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse, om sådan

friyta kan beredas för rimlig kostnad och utan synnerlig olägenhet.

Byggnadsnämnden kan medgiva undantag från denna bestämmelse, om

särskilda skäl föreligga.

55 § i mom. Ansökan om byggnadslov göres skriftligen hos bygg- .

nadsnämnden.

Vid ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad eller till­

byggnad av förut befintlig byggnad skola fogas situationsplan över tom­
ten, utvisandebefintliga byggnaders och tillämnad byggnads läge, samt

ritningar rörande företaget med erforderlig beskrivning. Avser ansök­
ningen byggnad som inrymmer bostadslägenhet, skall situationsplanen

dessutom visa utrymmen för lek och utevistelse, parkering samt till­

fartsvägar för biltrafik. Inom område, varest byggnadsnämnden till­
handahåller nybyggnadskarta, skall situationsplanen vara grundad å
sådan karta. Där ej särskilda omständigheter föranleda annat, skola
situationsplan och r itningar ingivas i tre exemplar.

Vid ansökan om byggnadslov för annan åtgärd än nu sagts skola

⬢fogas erforderliga ritningar och beskrivningar.

^ �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

^ Senaste lydelse 1973; 662.

I499

¬

background image

SFS 1975: 817

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

HANS GUSTAFSSON

Bengt Hedman
(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.