SFS 1977:1161

771161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1161 Lag

Utkom från trycket

OHi ändring i byggnadsstadgan (1959:612);

den 1 1 januari 1978

Utfärdad den 19 decemb er 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att

(1959:612f skall ha nedan angivna lydelse.

72 § byggnadsstadgan

_ t

i ^

iK
i
i ^

72 § Kommunstyrelsen äger på kommunens vägnar överklaga länssty­

relsens beslut i ärende rörande av byggnadsnämnd antaget förslag till

stadsplan, byggnadsplan eller tomtindelning eller ändring därav, såframt ej

klagan på grund av stadgandet i 150 § tredje stycket byggnadslagen är ute­
sluten, och må även eljest i sådant ärende föra kommunens talan och beva­
ka dess rätt.

Mot beslut av byggnadsnämnd, länsstyrelse eller kammarrätt i fråga o m

tillstånd till nybyggnad eller annan åtgärd i närheten av befästning, flyg­
plats eller annan anläggning, som avses i 81 § byggnadslagen eller omfattas

av förordnande enligt 82 § samma lag, må talan föras av luftfartsverket om

frågan rör civil flygplats, av den i atomenergilagen om nämnda tillsynsmyn­
digheten om frågan rör atomreaktor eller annan atomenergianläggning
samt eljest av överbefälhavaren eller myndighet som denne bestämmer.

Mot beslut om byggnadslov för byggnadsföretag som avs es i 55 § 4 mom.

äger huvudskyddsombud eller, om sådant ombud icke finnes, annat

skyddsombud inom v erksamheten föra talan. Finnes ej skyddsombud, får
talan i stället föras av arb etstagarorganisation som enligt utlåtande som av­
ses i 56 § 1 mom. andra stycket har yttrat sig i saken.

2558

' Prop. 1976/77:149, SoU 19 77/78:1, rskr 18 .

^ Stadgan omtryckt 197 2:776.

¬

background image

Denna lag träder i kr aft den i jul i 1978.

SFS 1977:1161

På rege ringens vägnar

ELVY OLSSON

Lars Uno Didön

(Bostadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.