SFS 1991:1703

911703.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

' - 't"

It"

'⬢''T.t'

«⬢__ ja ⬢

utfärdad den 5 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' foresloivs att 11 kap. 3 § och 13 kap. 1 § plan-

och bygglagen (1987:10)^ skall ha följande lydelse.

SFS 1991:1703

Utkom från trycket

den 19 december 1991

11 kap.

3 § För en byggnadsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i

kommunallagen (1991:900).

Delegationsuppdrag enligt 6 kap . 33 § kommunallagen för inte omfatta

befogenhet att

1. avgöra ärenden som är av principiell n atur eller i �v rigt av större

vikt,

2. meddela förelägganden eller förbud vid vite utom i sådana fall som

avses i 10 kap. 3 § och 16 § andra stycket eller meddela förelägganden med

föreskrift att en åtgärd kan komma att utföras genom byggnadsnämndens
försorg på den försumliges bekostnad eller

3. avgöra frågor om avgift enligt 10 kap.

13 kap.

1 § Följande beslu t enligt denna lag får över klagas i den ordning som

föreskrivs för laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen

(1991:900), nämligen

1. kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan,
2. kommunfullmäktiges beslut om uppdrag åt en kommunal nämnd att

anta, ändra eller upphäva detaljplaner och områdesbestämmelser eller att
fatta beslut om skyldighet för fastighetsägare att betala kostnader för gator
och andra allmänna platser eller att fatta beslut om villkoren för sådan

betalning,

3. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut att inte anta,

ändra eller upphäva en detaljplan, områdesbestämmelser eller en fastig­
hetsplan,

4. kommunfullmäktiges och kommunala nämnders beslut om grunder­

na för skyldighet att betala kostnader för gator och andra allmänna platser

och om generella villkor för sådan betalning,

5. kommunfullmäktiges beslut om taxa i ärenden hos byggnadsnämn­

den samt

6. kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäktiges beslut

om regionplan.

Andra besl ut rörande gatuk ostnader än de som anges i första sty cket 4

får ej överldagas. Att tvister rörande gatuko stnader prövas av fastig hets­

domstol framgår av 15 kap. 8 §.

' Prop. 1991/92:17, KU6, rslcr. 31.

^ Lagen omtryckt 1987:246.

3139

¬

background image

SFS 1991:1703

Denna lag träder i kraft den I januari 1992.

På regeringens vägnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson

(Miljö- och naturresurs-

departementet)

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.