SFS 1962:264

620264.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 264

KUNGL. MAJ:TS KUNG�RELSE

om änd riag i byggnadsstadgan den 30 decemLer 1959 (nr 612);

giuen. Stockholms slott den 26 maj 1962.

Kungl. Maj :t har, efter riksdagens hörande^ funnit gott förordna, att 34

§ 2 mom., 51 § 1 mom, och 58 § 2 mom. samt 70 och 72 §§ byggnadsstad­

gan d en 30 de cember 1959 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan an-

gives.

34 §.

2 mom . Förslag till tomtindelning skall genom byggnadsnämndens för­

sorg utställas t ill granskning under viss tid, minst tre veckor; och äger den,

som ej ät nöjes med förslaget, att under samma tid'framställa anmärkning

däremot hos nämnden. Utställande erfordras dock icke, om samtliga ägare

av mark inom kvarteret eller, där förslaget uppenbarligen berör blott vissa

markägare, dessa skriftligen medgivit att dylikt förfarande ej tillämpas.

Om utställ ande av förslag till tomtindelning skola ägarna av mark inom

kvarteret u nderrättas på sätt i 17 § 4 mom. första stycket sägs, dock att un­

derrättelse icke erfordras till markägare, som uppenbarligen ej beröres av

förslaget. �r m arkägares vistelseort okänd och finnes ej någon, som veter­

ligen äger a tt föra talan för honom, skall kungörelse om utställandet före

öen bes tämda tidens början ske i den eller de tidningar, i vilka kommunala

meddelanden för orten införas.

Vidtages ä ndring

motsvarande tillämpning.

,

51 §.

J mo m. Har byggnad genom brand eller annorledes blivit skadad i väsent-

'g må n eller är den på grund av vanvård att anse som förfallen och blir

den ej isl åndsatt inom skälig tid, äger byggnadsnämnden, om så prövas er-

oracrligi, fö reskriva att byggnaden skall rivas.

9

58 §.

« m om. Vid byggnadslov

villkorets fullgörande.

,. yggnadslov, s om avser uppsättande eller väsentlig ändring av skylt eller

"5r särskilda skäl därtill äro, begränsas att avse rätt alt

meiiäila skylten eller anordningen viss tid. Byggnadsnämnden äger på an­

an medgiva fö rlängning av tiden.

70 §

byggnad uppförts eller annan åtgärd vidtagits utan byggnadslov, där

_^|^^it^ordras, eller i strid mot godkända ritningar eller av byggnads-

'

^^62: 87; L>U 26 ; Rslo- 20 5.

''^^^900. Svensk författningssamling 1952, Nr 26i

¬

background image

550

I9G2 ⬢ Nr 26-i

jiäinndcn meddelade eller eljest gallande föreskrifter, är äearpi,

iighet, Lyggaad eller anordning, varom fraga är, skyldig att

ändra det utförda i den män nämnden finner nödigt att

gande dännii. Vid meddelande av föreläggande må utsättas 4

skrivas del äventyr, att åtgärd till vinnande av rättelse i hände k

verkstälics genom nämndens försorg på den tredskandes bekostn^ft!^^^''

gande må meddelas ändå att handräckning kan beviljas enji.a ue ^

nadslagen.

ft J48 §

Under]åter någon �

stycket sägs.

72

Konimuiicns styrelse äger på iLommiinens vägnar överkla^^a län

beslut i ärende rörande av byggnadsnämnd anlaget förslan fiii

ma

^^ot beslut �

denne bestämmer.

Demia kungörelse träder i kraft den 1 juli 1902.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att eftcrrätla. Till vtier...

VISSO hav a Vi detta med egen hand underskrhdt och med Vårt kund .i ri' ^

bekratta lälit.

b-^u:'

Stockholms slott den 25 maj 1902.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Kommimikationsdepartementct)

G�STA S KOGLUND

Nr 2G4, V,nrk, Stockholm lDG2..Kimf;l. Boktrvckcrict, I\ A. Norstedt & Söner

¬

background image

SVENSK F �RFATTNINGSSAMLING

1962 ⬢

UMrom från byckct dm 19 joni 1962

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.