SFS 1958:430

580430.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^1

�0�0i' 'r

^ sw-si

Nr 430

Lag

om ändring i byggnadslagen den 30 juni 1947 (nr 385);

given Stockholms slott den 28 juli 1958.

Lte V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 81 och 82 §⬢§ b yggnadslagen den 30 juni 1947 samt över-

j^yjjj^skrifterna vid 81 och 121 §§ nämnda lag skola erhålla ändrad lydelse på sätt

(ledan angives.

; V. Om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret, luftfarten m. m.

: ][ närheten

äro därtill.

heller må utan länsstyrelsens medgivande nybyggnad äga rum inom

Jmråde i närheten av atomreaktor eller annan atomenergianläggning, varest

^|i^'dsk ka n antagas föreligga för skadlig strålning från anläggningen.

82 §.

ililfc. [Har beslut meddelats att anlägga eller utvidga befästning eller statlig flyg-

jäf.�lats e ller har tillstånd givits att anlägga eller utvidga annan flygplats för

allmänt bruk eller atomreaktor eller annan atomenergianläggning, äger

länsstyrelsen förordna att vad i 81 § sägs skall äga motsvarande tillämpning.

Sådant förordnande må ock meddelas, där avsevärt men kan åsamkas för-

^fQ^yaret genom bebyggelse eller inrättande av varuupplag, materialgård eller

ljusanord*'��" -

�

�n-i.-, �i-..,- . . .. , n.. . .

flygplats.

^[i^ljusanordning i närheten av annan militär anläggning än befästning eller

(fl (Iry

V. Om förbud mot bebyggelse till hinder för försvaret, luftfarten m. m.

121 §.

Med avseende

motsvarande tillämpning.

Beträffande annat

inom området.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1959.

' Prop. 1958: B 37; L'U B 1; Rslcr B 71.

⬢ ⬢iiS ⬢>

¬

background image

1132

1958 . Nr

Det alla som vederbör bava sig hörsamligen att efterrätta.^ Till

visso hava Vi detta med egen hand undersl^ivit och med Vårt kung

bekräfta låtit.

Stocldiolms slott den 28 juli 1958.

trilfäJ

GUSTAF ADOLF

a.

CL. S.)

i Häl'

(Kommunikationsdepartementet)

G�STA S KOGLU

0

n.

I.S

¬

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.