SFS 2016:537 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2016:537 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
160537.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 8 kap. 4 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

8 kap.

4 §

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i

fråga om

1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga,

9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter ska fortfarande gälla för åtgärder som kräver bygglov

om ansökan om bygglov har gjorts före den 1 januari 2017 och för åtgärder
som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
16 kap. 8 § om sådan anmälan har gjorts före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgär-
der för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kom-
munikation, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:537

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 8 kap. 4 § plan- och bygglagen

(2010:900) ska ha följande lydelse.

8 kap.

4 §

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i

fråga om

1. bärförmåga, stadga och beständighet,
2. säkerhet i händelse av brand,
3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön,
4. säkerhet vid användning,
5. skydd mot buller,
6. energihushållning och värmeisolering,
7. lämplighet för det avsedda ändamålet,
8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller

orienteringsförmåga,

9. hushållning med vatten och avfall, och
10. bredbandsanslutning.
Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. �ldre föreskrifter ska fortfarande gälla för åtgärder som kräver bygglov

om ansökan om bygglov har gjorts före den 1 januari 2017 och för åtgärder
som kräver anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
16 kap. 8 § om sådan anmälan har gjorts före denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/61/EU av den 15 maj 2014 om åtgär-
der för att minska kostnaderna för utbyggnad av höghastighetsnät för elektronisk kom-
munikation, i den ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:537

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.