SFS 2017:181 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2017:181 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
170181.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 2 mars 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 § och 6 kap. 39, 40 och

42 §§ plan- och bygglagen (2010:900) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

I denna lag avses med

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område som

enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov,

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk,
bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra

anläggningar än byggnader,

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekterings-,

byggnads-, rivnings- eller markarbeten,

byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar

och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller
är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstrue-
rad så att människor kan uppehålla sig i den,

byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens upp-

gifter enligt denna lag,

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning,
byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett bygg-

nadsverk,

exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om med-

finansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en fastig-
hetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte avtal mellan
en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur,

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som ska

bestämmas enligt 4 kap. 21�25 §§,

kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats eller

vattenområde,

markanvisning: ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor för-
handla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommu-
nen ägt markområde för bebyggande,

1 Prop. 2016/17:45, bet. 2016/17:TU9, rskr. 2016/17:163.

2 Senaste lydelse 2015:668.

SFS 2017:181

Utkom från trycket
den 14 mars 2017

background image

2

SFS 2017:181

medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller en fastig-

hetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala för
en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller
järnväg som staten eller ett landsting ansvarar för,

miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på

miljö- och hälsoskyddsområdet,

nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-

förd byggnad till en ny plats,

ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller

en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas,

omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik

och vägar,

planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, en

detaljplan eller områdesbestämmelser,

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till varandra

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark,

tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens

volym,

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark av-

sedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till
byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett
ändamål,

underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller åter-

ställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde, och

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

6 kap.

39 §

3

Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta

riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska
ange grundläggande principer för

1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner,
2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan er-

sättning, och

3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekven-

serna av att ingå exploateringsavtal.

40 §

4

Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fas-

tighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar
och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och av-
lopp samt andra åtgärder. �&tgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen
ska kunna genomföras.

Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förut-

sättning att den väg eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den
fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan antas öka i
värde.

3 Senaste lydelse 2014:900.

4 Senaste lydelse 2014:900.

background image

3

SFS 2017:181

Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande

till dennes nytta av planen.

42 §

5

Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har

vidtagits före avtalets ingående i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i
en etappvis utbyggnad eller avtalet omfattar medfinansieringsersättning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2014:900.

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.