SFS 2017:266 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2017:266 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
170266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (2010:900);

utfärdad den 6 april 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i plan- och bygglagen

(2010:900) ska införas en ny paragraf, 9 kap. 33 a §, av följande lydelse.

9 kap.

33 a §

För nybyggnad för bostadsändamål och tillhörande åtgärder får ett

tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det, platsen kan återställas och
åtgärden uppfyller någon förutsättning enligt 30�32 a §§.

Ett sådant bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran

förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får dock inte
överstiga femton år.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2017.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2016/17:137, bet 2016/17:CU21, rskr. 2016/17:207.

SFS 2017:266

Utkom från trycket
den 20 april 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.