SFS 2018:1324 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2018:1324 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2018-1324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)

dels att 9 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 3 c §, av följande lydelse.

9 kap.
3 c §
Trots 2 § första stycket 3 c krävs det inte bygglov för att på en byggnad
montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form även om
byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt.

Första stycket gäller inte om
1. kommunen enligt 8 § första stycket 9 har bestämt att åtgärden kräver

bygglov,

2. åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som

avses i 8 kap. 13 §, eller

3. åtgärden vidtas inom eller i anslutning till sådana områden som avses i

3 kap. 9 § andra stycket miljöbalken.

8 §2 Utöver det som följer av 2�7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning
som framgår av

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §,
2. det som kommunen för ett område som utgör en värdefull miljö
a) i en detaljplan har bestämt i fråga om att vidta en åtgärd som avses i

4 § första stycket 3 eller 4 a�4 c §§,

b) i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att

underhålla eller ändra ett byggnadsverk eller bebyggelseområde som avses
i 8 kap. 13 §,

3. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att

utanför en sammanhållen bebyggelse vidta åtgärder som avses i 6 § första
stycket 1 och 2,

4. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om eko-

nomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring,

5. det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har be-

stämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana
grundvattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken,

6. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om att i området

färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial,

7. det som kommunen i områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att

i området byta en byggnads färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial

1 Prop. 2017/18:197, bet. 2017/18:CU32, rskr. 2017/18:371.

2 Senaste lydelse 2017:424.

SFS

2018:1324

Publicerad
den

29 juni 2018

background image

2

SFS

2018:1324

eller vidta någon annan åtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre ut-
seende,

8. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan till-

byggnad som avses i 5 a §,

9. det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om en sådan åtgärd

som avses i 3 c §.

Första stycket 4 och 5 gäller endast om det finns särskilda skäl för en bygg-

lovsprövning.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.