SFS 1993:321 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1993:321 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1993_321 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:321 Lag

om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

Utkom från trycket
den 26 maj 1993

utfärdad den 13 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 1 och 3 a §§ plan- och

bygglagen (1987:10)2 skall ha följande lydelse.

9 kap.

1 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-

eller markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena utförs enligt be-
stämmelserna i denna lag och enligt föreskrift eller beslut som har medde-
lats med stöd av dessa bestämmelser. Han skall vidare se till att kontroll
och provning utförs i tillräcklig omfattning.

Om en sådan försäkring för byggnadsarbeten behövs som avses i lagen

(1993:320) om byggfelsförsäkring, får byggnadsarbetena inte påbörjas
förrän bevis om försäkringen företetts för byggnadsnämnden.

3 a § Snarast möjligt efter det att bygglov lämnats skall byggnadsnämn-
den, om det inte är uppenbart obehövligt, hålla samråd. Till detta skall den
ansvarige arbetsledaren samt byggherren, entreprenören, projektören och
andra som bestäms av nämnden kallas. Vid behov skall även Yrkesinspek-
tionen kallas. Om en sådan försäkring för byggnadsarbeten behövs som
avses i lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring, skall byggnadsnämnden
bereda försäkringsgivaren tillfälle att närvara vid samrådet.

1

Prop. 1992/93:121, bet. 1992/93: BoU22, rskr. 1992/93:302.

2

Lagen omtryckt 1992: 1769.

890

background image

SFS 1993:321

Vid samrådet skall en genomgång göras av arbetenas planering, de

åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll som är nödvändiga för att
byggnaden skall uppfylla egenskaperna och funktionerna i 3 kap. samt den
samordning som behövs. �ver samrådet skall föras protokoll.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Bevis om försäkring enligt den

nya bestämmelsen i 9 kap. 1 § andra stycket behövs dock inte om ansökan
om bygglov ingivits till byggnadsnämnden före den 1 oktober 1993.

På regeringens vägnar

G�REL THURDIN

Ulf Andersson
(Miljö- och naturresurs-
departementet)

891

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.