SFS 1995:1730 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1995:1730 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1995_1730 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1730

Utkom från trycket
den 23 januari 1996

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 14 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 kap. 4 § i plan- och

bygglagen (1987:10)2 skall ha följande lydelse.

13 kap.

4 §3 Länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 2 § huruvida prövning skall ske
eller ej och länsstyrelsens förordnande enligt 12 kap. 4 § första stycket
samt länsstyrelsens beslut enligt 12 kap. 4 § andra stycket att lov eller
förhandsbesked inte skall gälla får inte överklagas.

Andra beslut av länsstyrelsen enligt denna lag än de som anges i

första stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om be-
slutet avser

1. bygglov eller förhandsbesked inom område med detaljplan,

2. bygglov eller förhandsbesked inom område som inte omfattas av

detaljplan och överklagandet avser frågan om åtgärderna utgör komplette-
ringsåtgärder enligt 8 kap. 13 §, uppfyller kraven i 3 kap. eller strider mot
områdesbestämmelser,

3. rivningslov eller marklov och överklagandet avser frågan om

åtgärderna strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser,

4. förordnanden enligt 6 kap. 19 § att avstå eller upplåta mark eller

enligt 6 kap. 22 § om skyldighet att bekosta anläggande av gator och
vägar samt anordningar för vattenförsörjning och avlopp,

5. fråga enligt 9 kap.,
6. påföljder och ingripanden enligt 10 kap.,
7. debitering av avgifter som anges i 11 kap. 5 §,
hos regeringen i övriga fall.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där

det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

På regeringens vägnar

ANNA LINDH

Fredrik Damgren

(Milj ödepartementet)

1

Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55.

2

Lagen omtryckt 1992:1769.

3

Senaste lydelse 1995:1197.

3410

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.