SFS 1997:552 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 1997:552 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
SFS 1997_552 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987_10)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

971

SFS 1997:552

Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 1 och 7 §§ plan- och byggla-

gen (1987:10) skall ha följande lydelse.

7 kap.

1 § Behöver sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden

som angår flera kommuner utredas gemensamt eller behöver flera kommu-
ners översiktliga planering samordnas och kommer utrednings- och samord-
ningsverksamheten inte till stånd på annat sätt, får regeringen utse ett region-

planeorgan, som under viss tid eller tills vidare skall ha hand om denna verk-
samhet (regionplanering). I beslutet skall regionplaneorganets huvudsakliga
uppgifter anges.

Till regionplaneorgan kan regeringen utse ett befintligt kommunalför-

bund. Regeringen kan också förordna att de berörda kommunerna skall bilda
ett särskilt regionplaneförbund, som skall vara regionplaneorgan. För ett så-
dant regionplaneförbund skall reglerna om kommunalförbund i kommunal-
lagen (1991:900) tillämpas i den mån avvikande bestämmelser inte medde-
las i detta kapitel.

För regionplanering för kommunerna i Stockholms län finns särskilda be-

stämmelser.

7 §2 Senast dagen efter det att justering av protokollet med beslut om anta-
gande, ändring eller upphävande av regionplanen har tillkännagivits på an-
slagstavla enligt vad som anges i 3 kap. 28 § 10 kommunallagen (1991:900)
skall meddelande om tillkännagivandet och protokollsutdrag med beslutet
sändas till de kommuner och länsstyrelser som berörs av planen samt till re-
geringen.

När beslutet har vunnit laga kraft skall planen sändas till länsstyrelserna

inom regionen samt till Boverket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2. �ldre föreskrifter får dock tillämpas i fråga om kommunalförbund som

bildas före den 1 januari 1998, dock längst till och med den 31 december
2002.

På regeringens vägnar

J�RGEN ANDERSSON

Fredrik Damgren
(Inrikesdepartementet)

1

Prop. 1996/97:105, bet. 1996/97:KU20, rskr. 1996/97:242.

2

Senaste lydelse 1990:1365.

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.