SFS 2009:530 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2009:530 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
090530.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen

(1987:10)

2

dels att 4 kap. 1, 5 och 9 §§, 5 kap. 22 och 26 §§, 12 kap. 1 § och 13 kap.

6 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 7 a §, av följande ly-

delse.

4 kap.

1 §

3

I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap.

som bör beaktas vid beslut om användningen av mark- och vattenområden.
Vid redovisningen ska riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken anges
särskilt.

Av planen ska framgå
1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och

vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras,
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa

gällande miljökvalitetsnormer, och

4. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i

7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken.

�versiktsplanens innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan

svårighet.

5 §

4

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga

om sådana allmänna intressen enligt 2 kap. som bör beaktas vid beslut om
användningen av mark- och vattenområden,

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses,

att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att redovisningen
av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med
7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, och

1 Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

3 Senaste lydelse 2007:1303.

4 Senaste lydelse 2007:1303.

SFS 2009:530

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:530

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenom-

råden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.

9 §

5

Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett gransknings-

yttrande över planförslaget.

Av yttrandet ska det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbal-

ken,

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.

miljöbalken inte följs,

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen

inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som

angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och

5. bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa

eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

5 kap.

7 a §

I detaljplanen får det bestämmas att strandskydd enligt 7 kap. miljö-

balken upphävs för ett område, om det finns särskilda skäl och intresset av
att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än
strandskyddsintresset. En bestämmelse om upphävande får dock inte avse ett
sådant område som enligt 7 kap. 18 § första stycket 2 miljöbalken omfattas
av länsstyrelsens beslutanderätt.

Bestämmelserna i 7 kap. 18 c�18 g §§ miljöbalken ska tillämpas i fråga

om en sådan detaljplanebestämmelse som avses i första stycket.

22 §

6

Under samrådet ska länsstyrelsen särskilt

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. ge råd om tillämpningen av 2 och 3 kap.,
3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken tillgodoses, att

miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att strandskydd en-
ligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande bestämmelser, och

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenom-

råden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt.

26 §

7

Under utställningstiden ska planförslaget åtföljas av

1. planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen,
2. samrådsredogörelsen,
3. program för planen, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta och fas-

tighetsförteckning, om sådana handlingar har upprättats,

4. annat planeringsunderlag som kommunen anser vara av betydelse för

en bedömning av förslaget.

I planbeskrivningen ska redovisas planeringsförutsättningarna, planens

syfte och skälen för planens utformning samt de överväganden som legat till

5 Senaste lydelse 2007:1303.

6 Senaste lydelse 2007:1303.

7 Senaste lydelse 1994:852.

background image

3

SFS 2009:530

grund för omfattningen av kravet på bygglov inom planområdet samt skälen
för ett beslut om upphävande av strandskydd. Beskrivningen ska åtföljas av il-
lustrationsmaterial, om det inte är uppenbart onödigt. Om planförslaget av-
viker från översiktsplanen, ska avvikelsen och skälen för denna redovisas i
beskrivningen.

Annat tillgängligt material som belyser förslagets innebörd, bör också

ställas ut.

12 kap.

1 §

8

Länsstyrelsen ska pröva kommunens beslut att anta, ändra eller upp-

häva en detaljplan eller områdesbestämmelser, om det kan befaras att be-
slutet innebär att

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenom-

råden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett lämpligt sätt,

3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande be-

stämmelser, eller

5. en bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till de boendes och övri-

gas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller ero-
sion.

13 kap.

6 §

9

En sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken får

överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som

1. kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planom-

rådet får tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder som anges i 5 kap. 18 §
tredje stycket denna lag, eller

2. innebär att ett område inte längre ska omfattas av strandskydd enligt

7 kap. miljöbalken.

En sådan ideell förening som avses i 16 kap. 14 § miljöbalken får över-

klaga ett beslut enligt första stycket 2.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.
2. I fråga om upphävande av strandskydd genom en bestämmelse i en

detaljplan enligt 5 kap. 7 a § får bestämmelserna i 7 kap. 18 d § miljöbalken
tillämpas först efter den 31 januari 2010.

3. �ldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli

2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

8 Senaste lydelse 2007:1303.

9 Senaste lydelse 2007:1303.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.