SFS 2009:651 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2009:651 Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10)
090651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

utfärdad den 4 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 1 §, 8 kap. 2 § och 9 kap. 2

och 3 §§ plan- och bygglagen (1987:10)

2 ska ha följande lydelse.

5 kap.

1 §

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av be-

byggelsemiljöns utformning ska ske genom detaljplan för

1. ny sammanhållen bebyggelse,
2. ny enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgiv-

ningen eller som ska förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan
på mark för bebyggelse, om tillkomsten av byggnaden inte kan prövas i sam-
band med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked, och

3. bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver

ske i ett sammanhang.

Första stycket ska tillämpas också i fråga om
1. sådana andra anläggningar än byggnader som anges i 8 kap. 2 § första

stycket 1�5 och 7�9, om anläggningarna kräver bygglov enligt den para-
grafen,

2. sådana vindkraftverk som anges i 8 kap. 2 § första stycket 6, dock en-

dast om verken ska uppföras inom ett område där det råder stor efterfrågan
på mark för byggnader eller andra anläggningar.

Detaljplan behöver inte upprättas i den mån tillräcklig reglering har skett

genom områdesbestämmelser.

8 kap.

2 §

I fråga om andra anläggningar än byggnader krävs bygglov för att

1. anordna nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar,

kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motor-
banor och golfbanor,

2. anordna upplag eller materialgårdar,
3. anordna tunnlar eller bergrum som inte är avsedda för tunnelbana eller

gruvdrift,

1 Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258.

2 Lagen omtryckt 1992:1769.

SFS 2009:651

Utkom från trycket
den 16 juni 2009

background image

2

SFS 2009:651

4. inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska pro-

dukter, som är hälso- och miljöfarliga, och för varor som kan medföra brand
eller andra olyckshändelser,

5. uppföra radio- eller telemaster eller torn,
6. uppföra vindkraftverk som
a) är högre än 20 meter över markytan,
b) placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd

över marken,

c) monteras fast på en byggnad, eller
d) har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
7. uppföra murar eller plank,
8. anordna parkeringsplatser utomhus,
9. anordna begravningsplatser, och
10. väsentligt ändra anläggningar som avses i 1�9.
Trots första stycket krävs det inte bygglov för
1. att inrätta, uppföra eller ändra en anläggning som anges i första stycket

4 eller 5, om det är fråga om en mindre anläggning avsedd endast för en viss
fastighets behov,

2. att uppföra ett vindkraftverk som anges i första stycket 6, om verket

omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap. miljöbalken, eller

3. en åtgärd som anges i första stycket 8, om det på fastigheten finns en-

dast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus och parkeringsplatsen
är avsedd uteslutande för fastighetens behov eller om parkeringsplatsen an-
läggs med stöd av väglagen (1971:948) eller på mark som i detaljplan har
avsatts till gata eller väg.

Enligt 5 § och 6 § första stycket 4 b får kommunen besluta om undantag

från kravet på bygglov eller om längre gående krav. I 10 § finns särskilda be-
stämmelser för vissa anläggningar avsedda för totalförsvaret.

9 kap.

2 §

3

Minst tre veckor innan arbetena påbörjas ska byggherren göra en an-

mälan till byggnadsnämnden (bygganmälan), om arbetena avser

1. uppförande eller tillbyggnad av en byggnad,
2. åtgärder som anges i 8 kap. 2 § första stycket,
3. sådana ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bäran-

de delarna eller som avsevärt påverkar dess planlösning,

4. installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller

anordningar för ventilation i byggnader,

5. installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning

eller avlopp i byggnader eller inom tomter, eller

6. underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som om-

fattas av skyddsbestämmelser som utfärdats med stöd av 5 kap. 7 § första
stycket 4 eller 16 § 4.

Byggnadsarbetena får påbörjas tidigare än som anges i första stycket om

byggnadsnämnden särskilt medger det.

Bygganmälan upphör att gälla om arbetena inte påbörjats inom två år från

dagen för anmälan.

3 Senaste lydelse 1997:1198.

background image

3

SFS 2009:651

Rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplement-

byggnader, sådana ekonomibyggnader som avses i 8 kap. 1 § andra stycket
eller sådana byggnader som avses i 8 kap. 10 § ska anmälas till byggnads-
nämnden (rivningsanmälan).

Bestämmelserna i första�tredje styckena om när anmälan ska göras, när

arbetena får påbörjas och när anmälan upphör att gälla ska tillämpas också i
fråga om rivning.

3 §

4

Krav på bygganmälan gäller inte

1. sådana åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och till dessa hörande

komplementbyggnader och som enligt 8 kap. 4, 4 a eller 4 b § undantagits
från krav på bygglov,

2. uppförande, tillbyggnad eller annan ändring av ekonomibyggnader för

jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom områden som inte
omfattas av detaljplan,

3. sådana åtgärder beträffande anläggningar som anges i 8 kap. 2 § andra

stycket 1 och 3,

4. sådana åtgärder som anges i 2 § första stycket 3�5 i fråga om bygg-

nader eller tomter som tillhör staten eller ett landsting, och

5. åtgärder som rör sådana byggnader eller andra anläggningar som är av-

sedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande vid prövning av överklagade be-

slut som har meddelats före den 1 augusti 2009.

3. Vid tillämpning av bestämmelserna i 10 kap. gäller fortfarande äldre

bestämmelser om bygglovsplikt i 8 kap. 2 § första stycket 6 för vindkraft-
verk som har börjat uppföras före den 1 augusti 2009, om dessa bestämmel-
ser leder till lindrigare påföljd.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:1303.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.