SFS 2019:412 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Du är här: Start / Fastighetsrätt / Plan- och bygglag (2010:900) / SFS 2019:412 Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)
SFS2019-412.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen
(2010:900)

dels att 9 kap. 46 § och 10 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 4 f §, av följande lydelse.

9 kap.
4 f §
För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbostadshus
krävs det, trots 2 § första stycket 2 och 3 c, inte bygglov för att med en altan
anordna en uteplats på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen
inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

En åtgärd som avses i första stycket får vidtas närmare gränsen än

4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett

bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 §.

46 §2 Vid handläggningen av en anmälan tillämpas bestämmelserna om
ansökans innehåll i 21 §, föreläggande i 22 §, information om tidsfrister i
27 a § och återförvisning för förnyad handläggning i 27 b §. Vid tillämp-
ningen av 27 a § tredje stycket ska hänvisningen till 27 § tredje stycket avse
45 § tredje stycket.

10 kap.
2 §
3 Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en
tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot

1. det lov som har getts för åtgärden, eller
2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdes-

bestämmelser som gäller för området.

�&tgärder som avses i 9 kap. 4�4 c §§ får, trots första stycket 2, strida mot

en detaljplan eller områdesbestämmelser.

En åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § får, trots första stycket 2, strida mot en

detaljplan eller områdesbestämmelser. Detsamma gäller en åtgärd som avser
en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 §, om åtgärden

1. vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande

komplementbostadshus, och

1 Prop. 2018/19:112, bet. 2018/19:CU19, rskr. 2018/19:250.

2 Senaste lydelse 2018:1136.

3 Senaste lydelse 2017:424.

SFS

2019:412

Publicerad
den

11 juni 2019

background image

SFS

2019:412

2

2. inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseområde

som avses i 8 kap. 13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Viktiga lagar inom fastighetsrätten

Anläggningslagen
Fastighetsbildningslagen
Jordabalken
PBL
JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

JP Infonets fastighetsrättsliga tjänster

För dig som arbetar med fastighetsrätt har vi samlat all relevant information inom området på ett och samma ställe. Oavsett om du arbetar vid en domstol, annan myndighet, advokatbyrå eller i annan privat verksamhet så hittar beslutsstöd och verktyg hos oss. Se allt inom fastighetsrätt.